پروفایل اشتراکی atalmataltootooleh

شعر اتل متل خرابه مردی کهنداشت - اتل متل توتوله | عمو نوروز و ننـه سرما - اتل متل توتوله | دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا | استخدام سازمان بنادر و دریـانوردی سال 97 | «ای استخدام ... | استخدام نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران 97 (استخدام درون ... | زیر گنبد کبود‌ (آقای حکایتی) - اتل متل توتوله | ماه پیشانی - اتل متل توتوله | عمو نوروز و ننـه سرما - اتل متل توتوله | زیر گنبد کبود‌ (آقای حکایتی) - اتل متل توتوله | لالایی (گنجشک لالا) - اتل متل توتوله |

شعر اتل متل خرابه

مردی کهنداشت - اتل متل توتوله

شعر اتل متل خرابه مردی کهنداشت - اتل متل توتوله mimplus.ir

یـه مردی بود حسین‌قلیچشاش سیـا لُپاش گُلیغُصه و قرض و تب نداشتاما واسه خندهنداشت. شعر اتل متل خرابه ـ

خنده‌ی بی‌لب کی دیده؟مـهتابِ بی‌شب کی دیده؟لب کـه نباشـه خنده نیسپَر نباشـه پرنده نیس.

شبای درازِ بی‌سحرحسین‌قلی نِشِس پکرتو رختخوابش دمروتا بوقِ سگ اوهو اوهو.تمومِ دنیـا جَم شدنـهِی راس شدن هِی خم شدنفرمایشا طبق طبقهمگی بـه دورش وَقّ و وقّبستن بـه نافش چپ و راسجوشونده‌ی ملاپیناسدَم‌اش جوون و پیرنصیحتای بی‌نظیر:

« ـ حسین‌قلی غصه‌خورَکخنده نداری بـه درک!خنده کـه شادی نمـی‌شـهعیشِ دومادی نمـی‌شـه.خنده‌یپِشکِ خَرهخنده‌ی دل تاجِ سره،خنده‌یخاک و گِلهخنده‌ی اصلی بـه دِله . شعر اتل متل خرابه . .»

حیف کـه وقتی خوابه دلوز هوسی خرابه دل،وقتی کـه هوای دل پَسهاسیرِ چنگِ هوسه،دلسوزی از غصه جداسهرچی بگی بادِ هواس!

حسین‌قلی با اشک و آهرف دَمِ باغچه لبِ چاهگُف: « ـ ننـه‌چاه، شعر اتل متل خرابه هلاکتممرده‌ی خُلقِ پاکتم!حسرتِ جونم رُ دیدیلبتو امونت نمـیدی؟لبتو بِدِه خنده کنمـیه عیشِ پاینده کنم.»

ننـه‌چاهه گُف: « ـ حسین‌قلییـاوه نگو، مگه تو خُلی؟اگه لَبمو بِدَم بـه توصبح، چه امونَت چه گرو،واسه‌یی کهتَر نچی‌چی تو سماور ن؟«ضو» بگیرن «رَت» بگیرنوضو بی‌طاهارت بگیرن؟ظهر کـه مـی‌باس آب بکشنبالای باهارخواب بکشن،یـا شب مـیان آب ببرنسبو رُ بـه سرداب ببرن،

سطلو کـه بالا کشیدنلبِ چاهو این‌جا ندیدنکجا بذارن کـه جا باشـهلایقِ سطلِ ما باشـه؟»

دید کـه نـه وال‌ّلا، حق مـی‌گهگرچه یـه خورده لَق مـی‌گه.

شعر اتل متل خرابه مردی کهنداشت - اتل متل توتوله mimplus.ir

حسین‌قلی با اشک و آرَف لبِ حوضِ ماهیـاگُف: « ـ باباحوضِ تَرتَریبه آرزوم راه مـی‌بری؟مـیدی کـه امانت ببرمراهی بـه حاجت ببرملب‌تو روُ مَرد و مردونـهبا خودم یـه ساعت ببرم؟»

حوض‌ْبابا غصه‌دار شدغم بـه دلش هَوار شدگُف: « ـ بَبَه جان، بِگَم چیـاگر نَخوام کـه همچینشکنـه قلبِ نازِتغم نکنـه درازِت:حوض کـه لبش نباشـهاوضاش بـه هم مـی‌پاشـهآبش مـی‌ره تو پِی‌گابه‌کُل مـی‌رُمبه از جا.»

دید کـه نـه وال‌ّلا، حَقّهفوقش یـه خورده لَقّه.

حسین‌قلی اوهون‌اوهونرَف تو حیـاط، بـه پُشتِ بونگُف: « ـ بیـا و ثواب یـه خیرِ بی‌حساب :آباد شِه خونِمونتسالم بمونـه جونت!با خُلقِ بی‌بائونـه‌تلبِتو بده اَمونتباش یـه شیکم بخندمغصه رُ بار ببندمنشاطِ یـامُف مکفشِ غمو چَن ساعتیجلوِ پاهاش جُف م.»

بون بـه صدا دراومدبه اشک و آ دراومد:« ـ حسین‌قلی، فدات شَم،وصله‌ی کفشِ پات شَممـی‌بینی چی کردی با ماکه خجلتیم سراپا؟اگه لبِ من نباشـهجا نُوْدونی م کجا شِه؟بارون کـه شُرشُرو شِهتو مُخِ دیفار فرو شِهدیفار کـه نَم کشینِهیِه‌هُوْ از پا نِشینـه،هر بابایی مـیدونـهخونـه کـه رو پاش نمونـهکارِ بونشم خرابهپُلش اون ورِ آبه.دیگه چه بونی چه کَشکی؟آب کـه نبود چه مَشکی؟»

دید کـه نـه والّ‌لا، حق مـی‌گهفوقش یـه خورده لَق مـی‌گه.

شعر اتل متل خرابه مردی کهنداشت - اتل متل توتوله mimplus.ir

حسین‌قلی، زار و زبونوِیْلِه‌زَنون گریـه‌کنونلبش نبود خنده مـی‌خواسشادی پاینده مـی‌خواس.

پاشد و به بازارچه دویدسفره و دستارچه خریدمُچ‌پیچ و کولبار و سبدسبوچه و لولِنگ و نمددوید این سرِ بازاردوید اون سرِ بازاراول خدا رُ یـاد کردسه که تا سِکّه جدا کردآجیلِ کارگشا گرفتاز هم دیگه سَوا گرفتکه حاجتش روا بِشـهگِرَه‌ش ایشال‌ّلا وابشـهبعد سرِ کیسه واکردسکه‌ها رو جدا کردعرض بـه حضورِ سرورمچی بخرم چی‌چی نخرم:خرید انواعِ چیزاکیشمـیشا و مَویزا،

تا نخوری ندانیحلوای تَن‌تَنانی،لواشک و مشغولاتیآجیلای قاتی‌پاتیـاَرده و پادرازیپنیرِ لقمـه‌ْقاضی،

خانُمایی کـه شومایینآقایونی کـه شومایین:با هَف عصای شیش‌منیبا هف‌تا کفشِ آهنیتو دشتِ نـه آب نـه علفراهِشو کشید و رفت و رَفهر جا نگاش کشیده شدهیچ‌چی جز این دیده نشد:خشکه‌کلوخ و خار و خستپه و کوهِ لُخت و بس:قطارِ کوهای کبودمثِ شترای تشنـه بودپستونِ خشکِ تپه‌هامثِ پیره‌زن وختِ دعا.

« ـ حسین‌قلی غصه‌خورکخنده نداشتی بـه درک!خوشی بیخِ دندونت نبودراهِ بیـابونت چی بود؟

راهِ درازِ بی‌حیـاروز راه بیـا شب راه بیـاهف روز و شب بکوب‌بکوبنـه صُب خوابیدی نـه غروبسفره‌ی بی‌نونو ببیندشت و بیـابونو ببین:کوزه‌ی خشکت سرِ راهچشمِ سیـات حلقه‌ی چاهخوبه کـه امـیدت بـه خداسوگرنـه لاشخور تو هواس!»

شعر اتل متل خرابه مردی کهنداشت - اتل متل توتوله mimplus.ir

حسین‌قلی، تِلُوخورونگُشنـه و تشنـه نِصبِه‌جونخَسّه خَسّه پا مـی‌کشیدتا بـه لبِ دریـا رسید.از همـه چی وامونده بودفقط‌م یـه دریـا مونده بود.

« ـ ببین، دریـای لَم‌لَمفدای هیکلت شَمنمـی‌شـه عِزتت کماز اون لبِ درازوتدرازتر از دو بازوتیـه چیزی خِیرِ ما کُنحسرتِ ما دوا کُن:لبی بِده اَمونتدعا کنیم بـه جونت.»

« ـ دلت خوشِه حسین‌قلیسرِ پا نشسته چوتولی.فدای موی بورِت!کو عقلت کو شعورِت؟ضررای کارو جَم بزنبساطِ ما رو هم نزن!مَچِّده و مناره‌شیـه دریـاس و کناره‌ش.لبِشو بدم، کو ساحلش؟کو جیگَرَکی‌ش کو جاهلش؟کو سایبونش کو مشتریش؟کو فوفولش و کو نازپَری‌ش؟کو نازفروش و نازخرِش؟کو عشوه‌یی‌ش کو چِش‌چَرِش؟»

شعر اتل متل خرابه مردی کهنداشت - اتل متل توتوله mimplus.ir

حسین‌قلی، حسرت بـه دلیـه پاش رو خاک یـه پاش تو گِلدَساش از پاهاش درازتَرَکبرگشت خونـه‌ش بـه حالِ سگ.دید سرِ کوچه راه‌به‌راهباغچه و حوض و بوم و چاههِرتِه‌زَنون ریسه مـی‌رنمـی‌خونن و بمـی‌زنن:

« ـ آی خنده خنده خندهرسیدی بـه عرضِ بنده؟دشت و هامونو دیدی؟زمـین و زَمونو دیدی؟انارِ گُلگون مـی‌خندید؟پِسّه‌ی خندون مـی‌خندید؟خنده زدننمـی‌خوادداریـه و دُمبَک نمـی‌خواد؟یـه دل مـی‌خواد کـه شاد باشـهاز بندِ غم آزاد باشـهیـه بُر عروسِ غصه رُبه تَئنایی دوماد باشـه!حسین‌قلی!حسین‌قلی!حسین‌قلی حسین‌قلی حسین‌قلی!»

شعر اتل متل خرابه مردی کهنداشت - اتل متل توتوله
[مردی کهنداشت - اتل متل توتوله شعر اتل متل خرابه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 04:16:00 +0000تصویر زفت

عمو نوروز و ننـه سرما - اتل متل توتوله

تصویر زفت عمو نوروز و   ننـه سرما - اتل متل توتوله mimplus.irیکی بود, یکی نبود. تصویر زفت پیر مردی بود بـه نام عمو نوروز کـه هر سال روز اول بهار با کلاه نمدی, زلف و ریش حنا بسته, کمرچین قدک آبی, شال خلیل خانی, شلوار قصب و گیوه تخت نازک از کوه راه مـی افتاد و عصا بـه دست مـی آمد بـه سمت دروازه شـهر.

بیرون از دروازه شـهر پیرزنی زندگی مـی کرد کـه دلباخته عمو نوروز بود و روز اول هر بهار, صبح زود پا مـی شد, جایش را جمع مـی کرد و بعد از خانـه تکانی و آب و جاروی حیـاط, خودش را حسابی تر و تمـیز مـی کرد. تصویر زفت بـه سر و دست و پایش حنای مفصلی مـی گذاشت و هفت قلم, از خط و خال گرفته که تا سرمـه و سرخاب و زرک آرایش مـی کرد. یل ترمـه و تنبان قرمز و شلیته پرچین مـی پوشید و مشک و عنبر بـه سر و صورت و گیسش مـی زد و فرشش را مـی آورد مـی انداخت رو ایوان, جلو حوضچه فواره دار رو بـه روی باغچه اش کـه پر بود از همـه جور درخت مـیوه پر شکوفه و گل رنگارنگ بهاری و در یک سینی قشنگ و پاکیزه سیر, سرکه, سماق, سنجد, سیب, سبزی, و سمنو مـی چید و در یک سینی دیگر هفت جور مـیوه خشقل و نبات مـی ریخت. بعد منقل را آتش مـی کرد و مـی رفت قلیـان مـی آورد مـی گذاشت دم دستش. اما, سر قلیـان آتش نمـی گذاشت و همانجا چشم بـه راه عمو نوروز مـی نشست.اینو چند وقت پیش پیدا کردم و گذاشتم کـه قبل از عید پست کنم…

چندان طول نمـی کشید کـه پلک های پیرزن سنگین مـی شد و یواش یواش خواب بـه سراغش مـی آمد و کم کم خرناسش مـی زفت بـه هوا.

در این بین عمو نوروز از راه مـی رسید و دلش نمـی آمد پیرزن را بیدار کند. یک شاخه گل همـیشـه بهار از باغچه مـی چید رو او مـی گذاشت و مـی نشست کنارش. از منقل یک گله آتش برمـی داشت مـی گذاشت سر قلیـان و چند پک بـه آن مـی زد و یک نارنج از وسط نصف مـی کرد؛ یک پاره اش را با قندآب مـی خورد. آتش منقل را به منظور اینکه زود سرد نشود مـی کرد زیر خاکستر؛ ررزن را مـی بوسید و پا مـی شد راه مـی افتاد.

آفتاب یواش یواش تو ایوان پهن مـی شد و پیرزن بیدار مـی شد. اول چیزی دستگیرش نمـی شد. اما یک خرده کـه چشمش را باز مـی کرد مـی دید ای داد بی داد همـه چیز دست خورده. آتش رفته سر قلیـان. نارنج از وسط نصف شده. آتش ها رفته اند زیر خاکستر, لپش هم تر است. آن وقت مـی فهمـید کـه عمو نوروز آمده و رفته و نخواسته او را بیدار کند.

پیر زن خیلی غصه مـی خورد کـه چرا بعد از آن همـه زحمتی کـه برای دیدن عمو نوروز کشیده, درست همان موقعی کـه باید بیدار مـی ماند خوابش و نتوانسته عمو نوروز را ببیند و هر روز پیش این و آن درد دل مـی کرد کـه چه کند و چه نکند که تا بتواند عمو نوروز را ببیند؛ که تا یک روزیی بـه او گفت چاره ای ندارد جز یک دفعه دیگر باد بهار بوزد و روز اول بهار برسد و عمو نوروز باز از سر کوه راه بیفتد بـه سمت شـهر و او بتواند چشم بـه دیدارش روشن کند.

پیر زن هم قبول کرد. اما هیچ نمـی داند کـه سال دیگر پیرزن توانست عمو نوروز را ببیند یـا نـه. چون بعضی ها مـی گویند اگر این ها همدیگر را ببینند دنیـا بـه آخر مـی رسد و از آنجا کـه دنیـا هنوز بـه آخر نرسیده پیرزن و عمو نوروز همدیگر را ندیده اند.

: تصویر زفت ، تصویر زفت

تصویر زفت عمو نوروز و  ننـه سرما - اتل متل توتوله
[عمو نوروز و ننـه سرما - اتل متل توتوله تصویر زفت]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 11:32:00 +0000اهنگ قدیمی لالا

دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا

اهنگ قدیمـی لالا دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا mimplus.ir

بازی های شبیـه سازی اندروید

اهنگ قدیمـی لالا دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا mimplus.ir

آهنگ بازی نـهنگ آبی

اهنگ قدیمـی لالا دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا mimplus.ir

فیلم های جدید ایرانی

سريال هاي شبکه نسيم

اهنگ قدیمـی لالا دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا mimplus.ir

قسمت 6 مسابقه 13 شمالی اضافه شد

اهنگ قدیمـی لالا دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا mimplus.ir

قسمت 20 شبی با عبدی اضافه شد

اهنگ قدیمـی لالا دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا mimplus.ir

قسمت 17 شش ابر قهرمان اضافه شد

اهنگ قدیمـی لالا دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا mimplus.ir

قسمت 20 فوتبالیست ها اضافه شد

اهنگ قدیمـی لالا دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا mimplus.ir

قسمت 13 بچه رییس اضافه شد

اهنگ قدیمـی لالا دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا mimplus.ir

قسمت 12 گیسو کمند اضافه شد

اهنگ قدیمـی لالا دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا mimplus.ir

قسمت 8 فصل سوم غول کش ها اضافه شد

اهنگ قدیمـی لالا دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا mimplus.ir

قسمت 13 سفرهای علمـی اضافه شد

اهنگ قدیمـی لالا دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا mimplus.ir

قسمت 38 سامورایی جک اضافه شد

اهنگ قدیمـی لالا دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا mimplus.ir

قسمت 15 تایتان ها اضافه شد

اهنگ قدیمـی لالا دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا mimplus.ir

فصل 2 قسمت آخر ناروتو اضافه شد

اهنگ قدیمـی لالا دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا mimplus.ir

قسمت 5 فصل سوم ناروتو شیپودن

اهنگ قدیمـی لالا دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا mimplus.ir

قسمت 5 مرد تک مشتی اضافه شد

اهنگ قدیمـی لالا دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا mimplus.ir

قسمت 5 آبشار جاذبه اضافه شد

. اهنگ قدیمی لالا . اهنگ قدیمی لالا : اهنگ قدیمی لالا ، اهنگ قدیمی لالا

اهنگ قدیمی لالا دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا
[دانلود آهنگ جدید غزل شاکری بـه نام لالا لالا اهنگ قدیمی لالا]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 03 Nov 2018 22:46:00 +0000فوق دیپلم بهیاری

استخدام سازمان بنادر و دریـانوردی سال 97 | «ای استخدام ...

استخدام سازمان بنادر و دریـانوردی برای دریـافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و سازمانـهای دولتی و خصوصی درون ایمـیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید. راهنمای آمادگی به منظور آزمون های فراگیر و آموزش و پرورش (سوالات عمومـی و تخصصی) سوالات عمومـی اصل دفترچه آزمون های استخدامـی سازمان سنجش با پاسخنامـه تشریحی (شامل آزمونـهای آموزش و پرورش سال ۹۴ و ۹۵ و فراگیر ۱ و ۲ و ۳ و …) دانلود دفترچه سوالات آزمونـهای فراگیر ۱و ۲ و ۳ با پاسخنامـه تشریحی برای دانلود سوالات عمومـی و تخصصی آزمون استخدامـی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنید لینکهای مفید برای مشاهده تجربیـات کاربران درون زمـینـه سوالات آزمون، فوق دیپلم بهیاری نتایج آزمون، سوالات جلسه مصاحبه و سایر تجربیـات آزمون سازمان بنادر و دریـانوردی اینجا کلیک کنید. برای دانلود دفترچه های آزمون فراگیر چهار ارسالی کاربران اینجا کلیک کنید برای دانلود اصل سوالات عمومـی آزمون های استخدامـی برگزار شده توسط سازمان سنجش با پاسخنامـه تشریحی اینجا کلیک کنید. برای دانلود سوالات عمومـی و تخصصی آزمون استخدامـی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنید. برای دانلود دفترچه سوالات آزمون فراگیر ۱ و۲ و ۳ با پاسخنامـه تشریحی اینجا کلیک کنید. برای دانلود کتاب الکترونیکی از آگهی استخدامـی که تا مصاحبه تخصصی و گزینش بـه همراه بودجه‌بندی دروس، منابع مطالعاتی آزمونـهای استخدامـی اینجا کلیک کنید. برای دانلود دفترچه های آزمون ارسالی کاربران اینجا کلیک کنید. برای مشاهده درصدها و کارنامـه های کاربران شرکت کننده درون آزمونـهای استخدامـی اینجا کلیک کنید. برای مشاهده صفحه بحث و تبادل اطلاعات درون مورد سوالات آزمون های استخدامـی اینجا کلیک کنید. برای دریـافت آخرین اخبار و آگهی های استخدامـی سازمان بنادر و دریـانوردی درون کانال تلگرام «ای استخدام» اینجا کلیک کنید.   ضمن آرزوی موفقیت تیم ای-استخدام به منظور شرکت کنندگان آزمون استخدام سازمان بنادر و دریـانوردی، لطفا تجربه های خود را درون دیدگاههای همـین صفحه بـه اطلاع دوستان خود رسانده و با هم تبادل اطلاعات نمایید.

کاربران عزیز توجه داشته باشید تمامـی اخبار درون همـین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد درون صورتی کـه تمایل دارید بـه محض اعلام خبردار شوید درون کانال تلگرام ای-استخدام عضو شوید

برای عضویت درون کانال تلگرام اینجا کلیک کنید

خبر ۱۸ شـهریور ۹۷ - اصلاحیـه اطلاعیـه شماره ۱۸ سازمان بنادر و دریـانوردی

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامـی : فوق دیپلم بهیاری با توجه بـه تغییر آدرس الکترونیکی، کلیـه پذیرفته شدگان مـی بایست از تاریخ ابلاغ این اصلاحیـه نسبت بـه اسکن فیش واریزی با ذکر نام و نام خانوادگی داوطلب بـه آدرس الکترونیکی جدید بـه نشانی Tashkilat@pmo.ir اقدام لازم معمول دارند.

 خبر ۱۰ شـهریور ۹۷ - اطلاعیـه شماره ۱۸ سازمان بنادر و دریـانوردی

به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون استخدامـی سازمان بنادر و دریـانوردی مـی رساند؛

در راستای ادامـه فرایند استخدام جهت ثبت اطلاعات افراد درون سامانـه کارمندایران و دریـافت کدمستخدم، پذیرفته شدگان مـی بایست نسبت بـه واریز مبالغ مورد نظر بشرح ذیل از طریق شماره شبا IR۸۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۲۵۷۱۹ نزد خزانـه داری کل کشور بـه نام سازمان اداری و استخدامـی کشور اقدام نموده و اسکن فیش واریزی را با ذکر نام و نام خانوادگی داوطلب بـه آدرس Tashkilat.pmo@gmail.com ارسال فرمایند.

۱- پذیرفته شدگان ( سهمـیه آزاد و سهمـیه «۳%») بـه مبلغ ۲۰۴,۰۰۰ ریـال واریز فرمایند.

۲- پذیرفته شدگان (سهمـیه «۲۵% و «۵%») بـه مبلغ ۱۰۲,۰۰۰ ریـال واریز فرمایند.

۳- پذیرفته شدگان (فرزندان شاهد) از پرداخت مبلغ معاف مـی باشند.

بدیـهی هست بعد از انجام مرحله فوق ضمن انجام اقدامات لازم مراتب بـه اطلاع پذیرفته شدگان آزمون خواهد رسید.

 برای مشاهده متن کامل اطلاعیـه اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۵ مرداد ۹۷ - اطلاعیـه شماره ۱۷ سازمان بنادر دریـایی

به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون استخدامـی سازمان بنادر و دریـانوردی مـی رساند؛

با عنایت بـه هماهنگی های انجام شده اسامـی قبول شدگان نـهایی (مرحله چهارم) بشرح جدول ذیل جهت انجام و طی مراحل گزینش معرفی مـی گردند.

در صورت نیـاز بـه حضور پذیرفته شدگان و جهت انجام مصاحبه مراتب از طریق هسته گزینش بـه پذیرفته شدگان متعاقباً اعلام خواهد شد

 برای مشاهده متن کامل اطلاعیـه اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۷ تیر ۹۷ - اطلاعیـه شماره ۱۶ - قبول شدگان نـهایی مرحله سوم

به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون استخدامـی سازمان بنادر و دریـانوردی مـی رساند؛

با عنایت بـه هماهنگی های انجام شده اسامـی قبول شدگان نـهایی (مرحله سوم) بشرح پیوست جهت انجام و طی مراحل گزینش معرفی مـی گردند.

در صورت نیـاز بـه حضور پذیرفته شدگان و جهت انجام مصاحبه مراتب از طریق هسته گزینش بـه پذیرفته شدگان متعاقباً اعلام خواهد شد

برای مشاهده اسامـی اینجا کلیک کنید

خبر ۲۲ اردیبهشت ۹۷ - دعوت بـه همکاری نخبگان درون سازمان بنادر و دریـانوردی

سازمان بنادر و دریـانوردی درون نظر دارد جهت تدوین راهبردهای خود و استفاده از توان نخبگان دانشگاهی درون حوزه های زیر از عزیزان دعوت بـه همکاری نماید.

ردیف تخصص مدرک تحصیلی توضیحات محل خدمت ۱ تخصص اقتصادی و بازرگانی حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با تاکید بر ارزیـابی های اقتصادی و توسعه بازار استان تهران ۲ تخصص منابع انسانی حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با تاکید بر ارتقا و حفظ انگیزه درون نیروی انسانی سازمان ۳ تخصص مالی و آشنایی بـه تمام اصول حسابداری و حسابرسی حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد –

متقاضیـان مـی بایست دارای رزومـه های بسیـار برجسته و ممتاز باشند.

مدارک تحصیلی متقاضیـان مـی بایست از دانشگاه های ممتاز داخلی یـا خارجی باشد.

سطح تسلط بـه زبان انگلیسی و IT درون حد قابل قبول باشد.

حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

متقاضیـان دارای مدارک تحصیلی برجسته کـه دارای سوابق کاری مرتبط باشند درون اولویت هستند.

ایمـیل :  Hpf۱۳۶۴@yahoo.com تلفن : ۰۲۱۸۸۶۵۱۰۱۰

 خبر ۱۹ اردیبهشت ۹۷ - اطلاعیـه شماره ۱۵- اسامـی نفرات مرحله دوم گزینش

به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون استخدامـی سازمان بنادر و دریـانوردی مـی رساند؛ با عنایت بـه هماهنگی های انجام شده اسامـی قبول شدگان مرحله دوم بشرح پیوست جهت انجام و طی مراحل گزینش معرفی مـی گردند. ۱- بدیـهی هست مابقی اسامـی قبول شدگان درون نوبت بعدی (مرحله دوم) و در زمان مقتضی بـه هسته گزینش اعلام و از طریق این سایت بـه اطلاع عموم خواهد رسید. ۲- درون صورت نیـاز بـه حضور پذیرفته شدگان و جهت انجام مصاحبه مراتب از طریق هسته گزینش بـه پذیرفته شدگان متعاقباً اعلام خواهد شد.

برای مشاهده اسامـی اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۱ اردیبهشت ۹۷ - « اطلاعیـه شماره (۱۴)» مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ 

به اطلاع قبول شدگان آزمون استخدامـی سازمان بنادر و دریـانوردی مـی رساند؛ با عنایت بـه اینکه هماهنگی های لازم جهت انجام فرآیند گزینش پذیرفته شدگان آزمون انجام شده هست . لذا اسامـی پذیرفته شدگان مرحله اول کـه به هسته گزینش معرفی شده اند، بشرح لیست پیوست اعلام مـی گردد: بدیـهی هست مابقی اسامـی قبول شدگان درون مراحل بعدی و در زمان مقتضی بـه هسته گزینش اعلام و از طریق این سایت بـه اطلاع عموم خواهد رسید. درون صورت نیـاز بـه حضور پذیرفته شدگان و جهت انجام مصاحبه مراتب از طریق هسته گزینش بـه پذیرفته شدگان متعاقباً اعلام خواهد شد

برای مشاهده اسامـی اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۳ اسفند ۹۶ - اطلاعیـه شماره (۱۳) قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر

به اطلاع قبول شدگان آزمون استخدامـی سازمان بنادر و دریـانوردی مـی رساند؛ برنامـه ریزی و هماهنگی های لازم جهت شروع فرآیند گزینش انجام شده کـه در نـهایت اسامـی قبول شدگان درون روزهای آتی (حتماً قبل از آغاز سال جدید) بـه هسته گزینش اعلام خواهد شد. از آنجائیکه انجام گزینش یک فرآیند مقطعی نبوده و زمان لازم خود را مـی طلبد، از شما عزیزان انتظار مـی رود کـه با صبوری آگاهانـه و پرهیز از دامن زدن بـه شایعات موجود درون فضاهای مجازی، این سازمان را درون انجام دقیق و سالم این فرآیند یـاری نمائید.

برای مشاهده اسامـی اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۰ اسفند ۹۶ -  اطلاعیـه شماره (۱۲) قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر

پیرو اطلاعیـه های قبلی و همچنین اعلام نتایج توسط سازمان سنجش و آموزش کشور، اسامـی قبول شدگان آزمون استخدامـی بـه شرح جدول پیوست اعلام مـی گردد. مقتضی هست جهت معرفی شدگان بـه گزینش بـه اطلاعیـه های بعدی کـه در روزهای آتی منتشر خواهد شد، توجه فرمائید.

برای مشاهده اسامـی اینجا کلیک نمایید

خبر ۹ اسفند ۹۶ - اطلاعیـه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص نتایج چهارمـین آزمون استخدامـی متمرکز دستگاه های اجرایی

با توجه بـه برگزاری چهارمـین آزمون استخدامـی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور درون تاریخ ۹۶/۰۶/۰۳، نتایج نـهایی آزمون استخدامـی مربوط بـه استانداری استان البرز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامـی استان البرز، اداره کل منابع طبیعی استان البرز، اداره کل راه و شـهرسازی استان البرز، اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی استان البرز، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، بانک سپه، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان حسابرسی، سازمان دامپزشکی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام مـی گردد ، براین اساس داوطلبان لازم هست برای اطلاع از انجام سایر مراحل استخدامـی از روز شنبه ۹۶/۱۲/۱۲ بـه سایت اینترنتی دستگاه اجرایی ذیربط مراجعه نمایند.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید

کاربران گرامـی شما به منظور مصاحبه تخصصی و عقیدتی مـیتوانید از موارد زیر استفاده نمایید

۱- جزوه های ارسالی کاربران را از صفحه سوالات رایگان دانلود نمایید. به منظور مشاهده اینجا کلیک کنید. ۲- صفحه تجمـیع شده تجربه های کاربران کـه در بخش نظرات ارسال مـی نمایند. به منظور مشاهده اینجا کلیک کنید. ۳-کتاب الکترونیکی از آگهی استخدامـی که تا مصاحبه عقیدتی و گزینش به منظور مشاهده اینجا کلیک کنید. خبر ۸ بهمن ۹۶ - صدور مجوز استخدام ۲۰۰ نیروی جدید درون بنادر کشور

معاون برنامـه‌ ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریـانوردی گفت: مجوز استخدام ۲۰۰ نیروی جدید درون این سازمان صادر شده کـه از این تعداد، ۷۰ نفر سهمـیه به منظور استان هرمزگان درون نظر گرفته شده است.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۷ بهمن ۹۶ - اطلاعیـه شماره (۱۱) قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر

پیرو اطلاعیـه قبلی بـه آگاهی داوطلبین عزیز مـی رساند؛ نمرات و رتبه داوطلبین درون تمامـی رشته های شغلی درون سیستم سازمان سنجش وارد و بارگذاری گردید. همانگونـه کـه قبلاً نیز بـه آگاهی رسیده اعلام نتایج نـهایی جزء وظایف سازمان سنجش و آموزش کشور مـی باشدکه متعاقباً توسط آن سازمان بـه اطلاع همگان خواهد رسید.

خبر ۲۶ دی ۹۶ - اصلاحیـه اطلاعیـه شماره (۱۰) قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر

به آگاهی داوطلبین عزیز مـی رساند؛ با توجه بـه پایـان انجام مصاحبه درون تمامـی رشته های شغلی، ضمن انجام بررسیـهای لازم و جمع بندی نمرات و تعیین رتبه داوطلبین تمامـی اطلاعات موجود جهت بهره برداری لازم طی هفته ‌آتی بـه سازمان سنجش و آموزش کشور منعخواهد شد. از آنجائیکه سازمان سنجش و آموزش کشور متولی اصلی آزمون مـی باشد، لذا اعلام نتایج نـهایی نیز بـه عهده آن سازمان محترم مـی باشد. با توجه بـه توضیحات فوق و عدم اطلاع این سازمان از زمان اعلام نتایج و همچنین جلوگیری از اطاله وقت، خواهشمند هست از هرگونـه تماس درخصوص موضوع فوق جداً خودداری فرموده و منتظر اطلاعیـه های صادره از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور باشید.

خبر ۲۴ دی ۹۶ - اطلاعیـه شماره ۱۰ قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر

به آگاهی داوطلبین عزیز مـی رساند؛ با توجه بـه پایـان انجام مصاحبه درون تمامـی رشته های شغلی، ضمن انجام بررسیـهای لازم و جمع بندی نمرات و تعیین رتبه داوطلبین تمامـی اطلاعات موجود جهت بهره برداری لازم بـه سازمان سنجش و آموزش کشور منعگردیده است. از آنجائیکه سازمان سنجش و آموزش کشور متولی اصلی آزمون مـی باشد، لذا اعلام نتایج نـهایی نیز بـه عهده آن سازمان محترم مـی باشد. با توجه بـه توضیحات فوق و عدم اطلاع این سازمان از زمان اعلام نتایج و همچنین جلوگیری از اطاله وقت، خواهشمند هست از هرگونـه تماس درخصوص موضوع فوق جداً خودداری فرموده و منتظر اطلاعیـه های صادره از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور باشید.

خبر ۲۸ آذر ۹۶ -اطلاعیـه شماره (۹) قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر

پیرو اطلاعیـه شماره «۶» مبنی بر اعلام جدول زمانبندی، از معرفی شدگان رشته کارشناس ایمنی و امنیت و حفاظت دریـایی و حسابدار کارشناس برنامـه ریزی و کارشناس تحلیل گر سیستم و کارشناس امور اداری و کارشناس امور بندری «۱» و کارشناس کنوانسیونـها و معاهدات دریـایی و بندری دعوت بـه عمل مـی آید کـه از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ براساس جداول (اسامـی معرفی شدگان) اعلام شده جهت انجام مصاحبه و آزمون راس ساعت «۰۷:۳۰» درون محل انجام مصاحبه حضور بهم رسانند. حضور درون ساعت مقرر الزامـی بوده و از پذیرش مدعوین بعد از ساعت اعلام شده معذور مـیباشیم. افرادی کـه دارای کد «۸» مـی باشند، مـی بایست قبل از انجام مصاحبه جهت تطبیق اسناد بـه مکان تعیین شده مراجعه فرمایند. مدارک لازم جهت تطبیق اسناد: اشخاص فوق جهت اطلاع از ارائه اسناد مورد نیـاز لازم هست به صفحه اصلی سایت قسمت «اطلاعیـه» بخش «مدارک لازم» مراجعه نمایند. ضمناً ارائه کارنامـه مرحله اول و دوم آزمون الزامـی مـی باشد.

برای مشاهده اسامـی پذیرفته شدگان اینجا کلیک کنید

خبر ۲۸ آذر ۹۶ -اطلاعیـه شماره (۸) قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر

با توجه بـه اینکه سوالات متعددی درخصوص اطلاعیـه شماره «۷» به منظور معرفی شدگان آزمون فراگیر مطرح شده مطالب ذیل جهت روشنگری و مزید آگاهی شما عزیزان اعلام مـی گردد. ۱- اطلاعیـه شماره «۷» صرفاً مربوط بـه ارائه اصل اسناد جهت بند «۴» و «۵» جدول شاخصهای ارزیـابی استخدامـی مـی باشد. ۲- باتوجه بـه اینکه اطلاعیـه درون تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ صادر گردیده، پذیرفته شدگان رشته های شغلی کـه بعد از این تاریخ جهت مصاحبه مراجعه مـی نمایند موظف بـه ارائه اصل اسناد مربوطه مـی باشند. ۳- داوطلبینی کـه قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ درون زمانـهای مراجعه بعدی کـه متعاقباً بـه اطلاع خواهد رسید، مـی بایست نسبت بـه ارائه اصل اسناد اقدام نمایند. ۴- درون هرصورت همانگونـه کـه قبلاً اعلام گردید مجدداً تاکید مـی گردد: ارائه امتیـازات بند «۴» و «۵» جدول شاخصها و اعمال آن درون امتیـازات مصاحبه صرفاً براساس ارائه اصل اسناد مربوطه خواهد بود.

خبر ۲۱ آذر ۹۶ - اطلاعیـه شماره (۷) قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر

از آنجائیکهب امتیـاز درون بخش (سوابق تجربی- تشویقات- دوره های آموزش تخصصی مرتبط- مقالات و ارائه طرحهای پژوهشی) مربوط بـه بند «۴» و «۵» جدول شاخصهای ارزیـابی استخدام منوط بـه ارائه اصل اسناد و مدارک فوق مـیباشد، لذا به منظور آخرین بار از داوطلبین و معرفی شدگان (سه برابر ظرفیت) تقاضا مـی شود؛ درون زمان انجام مصاحبه نسبت بـه ارائه اصل اسناد و مدارک فوق بـه مسئولین مربوطه اقدام نمایند. بدیـهی هست عدم ارائه مدارک فوق موجب حذف امتیـاز مربوطه بوده و این سازمان هیچگونـه مسئولیتی درون این خصوص ندارد. اسامـی افراد رشته شغلی ایمنی و حفاظت ۱ و ۲ و ۳ و تجهیزات ۱ و ۲ اسامـی افراد رشته شغلی ایمنی و حفاظت ۱ و ۲ و ۳ و تجهیزات ۱ و ۲

خبر ۲۱ آذر ۹۶ - اطلاعیـه شماره (۶) قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر

پیرو اطلاعیـه شماره «۵» مبنی بر اعلام جدول زمانبندی، از معرفی شدگان رشته کارشناس ایمنی و حفاظت سواحل و بنادر «۱» و «۲» و «۳» و کارشناس تجهیزات بندری «۱» و «۲» دعوت بـه عمل مـی آید کـه از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ لغایت روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ براساس جداول (اسامـی معرفی شدگان) اعلام شده جهت انجام مصاحبه و آزمون راس ساعت «۰۷:۳۰» درون محل انجام مصاحبه حضور بهم رسانند. حضور درون ساعت مقرر الزامـی بوده و از پذیرش مدعوین بعد از ساعت اعلام شده معذور مـیباشیم. افرادی کـه دارای کد «۸» مـی باشند، مـی بایست قبل از انجام مصاحبه جهت تطبیق اسناد بـه مکان تعیین شده مراجعه فرمایند. مدارک لازم جهت تطبیق اسناد: اشخاص فوق جهت اطلاع از ارائه اسناد مورد نیـاز لازم هست به صفحه اصلی سایت قسمت «اطلاعیـه» بخش «مدارک لازم» مراجعه نمایند. ضمناً ارائه کارنامـه مرحله اول و دوم آزمون الزامـی مـی باشد.

برای مشاهده اسامـی افراد رشته شغلی ایمنی و حفاظت ۱ و ۲ و ۳ اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۳ آذر ۹۶ - اطلاعیـه شماره ۵ قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر

پیرو اطلاعیـه شماره «۴» مبنی بر اعلام جدول زمانبندی، از معرفی شدگان رشته کارشناس امور دریـایی «۱» و «۲» و «۳» و رشته کارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه های دریـایی «۱» و «۲» و «۳» دعوت بـه عمل مـیآید کـه از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ راس جداول (اسامـی معرفی شدگان) اعلام شده جهت انجام مصاحبه و آزمون راس ساعت «۰۷:۳۰» درون محل انجام مصاحبه حضور بهم رسانند. حضور درون ساعت مقرر الزامـی بوده و از پذیرش مدعوین بعد از ساعت اعلام شده معذور مـیباشیم. افرادی کـه دارای کد «۸» مـی باشند، مـی بایست قبل از انجام مصاحبه جهت تطبیق اسناد بـه مکان تعیین شده مراجعه فرمایند. مدارک لازم جهت تطبیق اسناد: اشخاص فوق جهت اطلاع از ارائه اسناد مورد نیـاز لازم هست به صفحه اصلی سایت قسمت «اطلاعیـه» بخش «مدارک لازم» مراجعه نمایند. ضمناً ارائه کارنامـه مرحله اول و دوم آزمون الزامـی مـی باشد.

برای مشاهده اسامـی کارشناس امور دریـایی و توسعه سواحل ۱ و ۲ و ۳ اینجا کلیک نمایید

خبر ۷ آذر ۹۶ - اطلاعیـه شماره ۴ قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر

پیرو اطلاعیـه شماره «۳» مبنی بر اعلام جدول زمانبندی، از معرفی شدگان رشته کارشناس امور بندری «۲» دعوت بـه عمل مـی آید کـه از روز شنبه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۶ لغایت روز سه شنبه مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۶ براساس جداول (اسامـی معرفی شدگان) اعلام شده جهت انجام مصاحبه و آزمون راس ساعت «۰۷:۳۰» درون محل انجام مصاحبه حضور بهم رسانند. حضور درون ساعت مقرر الزامـی بوده و از پذیرش مدعوین بعد از ساعت اعلام شده معذور مـیباشیم. افرادی کـه دارای کد «۸» مـی باشند، مـی بایست قبل از انجام مصاحبه جهت تطبیق اسناد بـه مکان تعیین شده مراجعه فرمایند. مدارک لازم جهت تطبیق اسناد: اشخاص فوق جهت اطلاع از ارائه اسناد مورد نیـاز لازم هست به صفحه اصلی سایت قسمت «اطلاعیـه» بخش «مدارک لازم» مراجعه نمایند. ضمناً ارائه کارنامـه مرحله اول و دوم آزمون الزامـی مـی باشد.

برای مشاهده اسامـی معرفی شدگان - کارشناس امور بندری ۲ اینجا کلیک نمایید

خبر ۵ آذر ۹۶ - اطلاعیـه شماره ۳ قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر

معرفی شدگان مرحله دوم آزمون استخدامـی سازمان بنادر ودریـانوردی موظف مـی باشند جهت انجام مصاحبه های تخصصی و آزمون کتبی براساس رشته های شغلی مربوطه درون تاریخهای اعلامـی بـه شرح جدول ارائه شده درون مکان انجام مصاحبه حضور یـابند. · ساعت مراجعه و حضور داوطلبین ساعت «۰۷:۳۰» صبح مـی باشد. · مکان برگزاری مصاحبه : تهران- خیـابان انقلاب – چهارراه کالج- حافظ شمالی- کوچه آرژانتین- پلاک «۱۰»- شرکت دانش پژوه بنادر ایرانیـان. (روبروی دانشگاه امـیرکبیر) · بدیـهی هست اسامـی داوطلبین معرفی شده کـه مـیبایست براساس زمانـهای اعلام شده مراجعه فرمایند، درون روزهای آتی اعلام خواهد شد. · سایت آزمون سازمان بنادر و دریـانوردی بـه آدرس Azmoon.pmo.ir بـه صورت فعال درون خدمت اطلاع رسانی و پذیرش انتقادات و پیشنـهادات داوطلبان مـی باشد. «توجه – توجه» · لطفاٌ بـه اطلاعات تکمـیلی کـه در روزهای آینده متعاقباً منتشر خواهد شد، توجه فرمائید.

برای مشاهده جدول مصاحبه اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده متن اطلاعیـه درون سایت سازمان بنادر ودریـانوردی اینجا کلیک نمایید

خبر ۱ آذر ۹۶ - اطلاعیـه شماره (۲) قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر

با عرض پوزش از معرفی شدگان مرحله دوم آزمون استخدامـی سازمان بنادر ودریـانوردی بـه آگاهی مـی رساند؛ بدلیل لزوم بررسیـهای بیشتر و رفع بعضی از مشکلات موجود (از جمله ارائه فرصت مناسب بـه داوطلبین)، اطلاعیـه شماره (۱) شامل جداول زمانبندی لغو و از سایت حذف گردید. بدیـهی هست اطلاعات جدید و تکمـیلی از تاریخ ۷/۹/۱۳۹۶ درون سایت حاضر قابل رویت و استفاده خواهد بود.

خبر ۱ آذر ۹۶ - اطلاعیـه شماره ۱ قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیرسازمان بنادر ودریـانوردی

معرفی شدگان مرحله اول آزمون استخدامـی سازمان بنادر ودریـانوردی موظف مـی باشند جهت انجام مصاحبه های تخصصی و آزمون کتبی براساس رشته های شغلی مربوطه درون تاریخهای اعلامـی بـه شرح جدول ارائه شده درون مکان انجام مصاحبه حضور یـابند. ساعت مراجعه و حضور داوطلبین ساعت «۰۷:۳۰» صبح مـی باشد. مکان برگزاری مصاحبه : تهران- خیـابان انقلاب – چهارراه کالج- حافظ شمالی- کوچه آرژانتین- پلاک «۱۰»- شرکت دانش پژوه بنادر ایرانیـان. (روبروی دانشگاه امـیرکبیر) سایت آزمون سازمان بنادر و دریـانوردی بـه آدرس Azmoon.pmo.ir بـه صورت فعال درون خدمت اطلاع رسانی و پذیرش انتقادات و پیشنـهادات داوطلبان مـی باشد. لطفاٌ بـه اطلاعات تکمـیلی کـه در روزهای آینده متعاقباً منتشر خواهد شد، توجه فرمائید.

برای مشاهده جدول تاریخ مصاحبه تخصصی اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۴ آبان ۹۶ -اطلاعیـه سازمان سنجش آموزش کشور درون خصوص اعلام اسامـی چندبرابر ظرفیت چهارمـین آزمون استخدامـی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور درون سال ۱۳۹۶ بـه منظور انجام مصاحبه استخدامـی

پیرواطلاعیـه مورخ ۹۶/۰۷/۰۴ این سازمان، بدین‌وسیله بـه اطلاع آن دسته از داوطلبانی کـه براساس اطلاعیـه مذکور و نتایج مندرج درکارنامـه آنـهاجهت بررسی مدارک به‌دستگاه مربوطه‌معرفی گردیده‌و مدارک واطلاعات خوداظهاری آنـها توسط دستگاه استخدام‌کننده بررسی و تایید گردیده مـی‌رساند، کـه براساس اعلام نتیجه بررسی مدارک از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط (دستگاه‌های‌اجرایی استان‌البرز، سازمان‌پزشکی‌قانونی‌کشور، سازمان‌دامپزشکی کشور، وزارت‌امور خارجه، بیمـه مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مسکن، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، ، سازمان بنادر و دریـانوردی، سازمان ملی بهره‌وری ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اداری و استخدامـی کشور، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان انتقال‌خون ایران، سازمان‌حسابرسی و موسسه‌آموزش عالی‌علمـی- کاربردی‌صنعت آب‌وبرق) نتایج مربوط بـه معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت از بین داوطلبان واجد شرایط جهت انجام مصاحبه استخدامـی درون قالب کارنامـه برروی سایت این سازمان بـه نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است. لذا داوطلبان فوق‌الذکر مـی‌بایست با توجه بـه نتیجه مندرج درون کارنامـه خود و توضیحات‌ ذیل این اطلاعیـه اقدام لازم معمول دارند. همچنین با توجه بـه اینکه مصاحبه‌های استخدامـی اکثر دستگاههای فوق‌الاشاره‌از ابتدای هفته‌آینده شروع‌خواهد شد، لذا داوطلبان معرفی شده به منظور مصاحبه استخدامـی موظفند درون طول هفته جاری با مراجعه بـه سایت اطلاع‌رسانی دستگاه استخدام‌کننده ذیربط، از شرایط، زمان و مکان مصاحبه استخدامـی خود مطلع شوند. توجه: • عدم مراجعه داوطلب معرفی شده به منظور انجام مصاحبه استخدامـی درون زمان و مکان تعیین شده، بـه منزله انصراف از ادامـه روند استخدام بوده و داوطلب حق اعتراض و پی گیری نخواهد داشت. • از آن جایی کـه در مرحله بررسی اطلاعات خوداظهاری داوطلبان و مدارک آنـها توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تعداد محدودی از افراد معرفی شده فاقد شرایط احراز مندرج درون دفترچه راهنمای ثبت‌نام از داوطلبان چهارمـین آزمون متمرکز فراگیر بوده‌اند، لذا درون هریک از شغل‌محل‌ها و سهمـیه‌های استخدامـی مربوط، نفرات بعدی با توجه بـه ترتیب نمرات فضلی و رتبه مکتسبه درون سقف حداکثر سه برابر ظرفیت، انتخاب و جهت بررسی مدارک معرفی گردیده‌اند و تاکید مـی‌گردد انجام مصاحبه استخدامـی با این افراد صرفاً درون صورت تایید مدارک معرفی گردیده‌اند و تاکید مـی‌گردد انجام مصاحبه استخدامـی با این افراد صرفاً درون صورت تایید مدارک و اطلاعات ثبت‌نامـی آنـها امکان‌پذیر مـی‌باشد. بنابراین مسوولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درون متن دفترچه ثبت‌نامـی و یـا ارائه مدارک بـه صورت ناقص درون زمان تعیین شده برعهده داوطلب مـی‌باشد. • بدیـهی هست در هر مرحله از آزمون، مسابقه و جذب محرز شود کـه داوطلب بـه اشتباه و یـا بـه عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده و یـا فاقد شرایط مندرج درون دفترچه ثبت‌نامـی است، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی درون صورت صدور حکم استخدامـی، حکم مزبور لغو و بلااثر مـی‌شود. تذکر: پذیرفته‌شدگان نـهایی‌هریک ازسهمـیه‌های آزاد، ایثارگران‌و معلولین‌عادی درون سقف تعیین شده، صرفاً درون صورت صحت مدرک و تایید اطلاعات ثبت‌نامـی و به ترتیب نمرات فضلی (حاصل از ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد نمره مصاحبه تخصصی)، به‌تعداد یک برابرظرفیت موردنیـازاعلام شده دردفترچه ثبت‌نامـی فوق‌الذکر، انتخاب و به گزینش معرفی خواهند شد. درون خاتمـه اضافه مـی‌نماید کـه واحد پاسخگویی غیرحضوری چهارمـین آزمون استخدامـی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور سال ۱۳۹۶ منحصراً درون رابطه با کارنامـه آزمون به منظور کلیـه داوطلبان آماده پاسخگویی بـه سوالات مـی باشد. لذا داوطلبان درون صورت نیـاز مـی توانند سوالات خود را درون خصوص مندرجات کارنامـه حداکثر که تا تاریخ ۹۶/۰۸/۲۵ با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور بـه نشانی www.sanjesh.org یـا با تماس تلفنی درون ساعات اداری با شماره تلفن ۴۲۱۶۳ با پیش شماره ۰۲۱ درون مـیان بگذارند واز مراجعه حضوری بـه این سازمان اکیداً خودداری نمایند. بدیـهی هست پاسخگویی بـه مکاتباتی کـه بعد از تاریخ ۹۶/۰۸/۲۵ ارسال گردد، مقدور نخواهند بود.

برای مشاهده کارنامـه اینجا کلیک نمایید

کاربران گرامـی شما به منظور مصاحبه تخصصی و عقیدتی مـیتوانید از موارد زیر استفاده نمایید

۱- جزوه های ارسالی کاربران را از صفحه سوالات رایگان دانلود نمایید. به منظور مشاهده اینجا کلیک کنید. ۲- صفحه تجمـیع شده تجربه های کاربران کـه در بخش نظرات ارسال مـی نمایند. به منظور مشاهده اینجا کلیک کنید. ۳-کتاب الکترونیکی از آگهی استخدامـی که تا مصاحبه عقیدتی و گزینش به منظور مشاهده اینجا کلیک کنید.

اطلاعیـه «قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر»

اطلاعیـه شماره ۳ - از آنجائیکه اعلام جدول زمانبندی جهت انجام مصاحبه تخصصی با قبول شدگان «۳» برابر ظرفیت موکول بـه اعلام نتایج بـه صورت قطعی از سوی سازمان سنجش مـی باشد، لذا درون حال حاضر امکان اعلام زمانـهای مراجعه داوطلبان مقدور نمـی باشد.

اطلاعیـه شماره ۲ - بـه منظور آمادگی هرچه بیشتر و آگاهی قبول شدگان «۳» برابر ظرفیت از موضوعات مصاحبه تخصصی، شاخصهای ارزیـابی استخدام داوطلبان کـه به تایید سازمان اداری و استخدامـی کشور رسیده است، اعلام مـیگردد.

اطلاعیـه شماره ۱ - جدول زمانبندی مصاحبه های تخصصی درون رشته های شغلی متعاقباً و در روزهای آینده بـه اطلاع پذیرفته شدگان آزمون استخدامـی (سازمان بنادر و دریـانوردی) خواهد رسید. ضمناً یـادآور مـیشود تمامـی مصاحبه ها درون شـهر تهران- درون مجتمع‌آموزشی فرمانیـه واقع درون منطقه فرمانیـه مـی باشد.

برای مشاهده شاخصهای ارزیـابی اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۸ مـهر ۹۶ - اطلاعیـه جدید سازمان بنادر و دریـانوردی

همانگونـه کـه قبلاً به‌آگاهی داوطلبین گرامـی رسیده است، آخرین مـهلت جهت تکمـیل مدارک و ارسال اسناد مثبت که تا پایـان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۹مـیباشد. بدیـهی هست پس از تاریخ مذکور سازمان بنادر و دریـانوردی از پذیرش اسناد معذور خواهد بود. سازمان بنادر و دریـانوردی به منظور تامـین نیروی انسانی مورد نیـاز خود درون سراسر کشور براساس مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومـی و تخصصی به منظور بکارگیری افراد دردستگاههای اجرائی، از محل مجوز استخدامـی شماره ۹۵۵۳۳۹ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامـی کعداد «۲۰۰» نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیـهای عمومـی و تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش، بـه صورت پیمانی استخدام مـی نماید. «اطلاعیـه مـهم» بـه اطلاع کلیـه داوطلبان محترم مـی رساند؛ هیچ گونـه امتیـازی جهت کارکنان قراردادی سازمان بنادر و دریـانوردی لحاظ نشده و تمامـی داوطلبان با شرایط یکسان درون سازمان سنجش صرفاْ براساس قابلیت های علمـی و قوانین موجود درون دفترچه آزمون، مقایسه و رتبه بندی شده اند. ضمناْ درون همـین زمـینـه بـه آگاهی مـی رساند اشتباهات موجود درون سایت نیز مرتفع گردیده است.

خبر ۱۵ مـهر ۹۶ -اطلاعیـه سازمان سنجش آموزش کشور پیرامون چهارمـین نتایج امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور درون سال ۱۳۹۶

با توجه بـه سوالات برخی از داوطلبان درون خصوص درج عبارت «داوطلب گرامـی با توجه بـه نمره مکتسبه درون آزمون علی‌رغمب حد نصاب نمره لازم، بدلیل محدودیت سهمـیه پذیرش، درون رقابت با سایر داوطلبان درون اولویت معرفی به منظور بررسی مدارک قرار نگرفته‌‌اید.» درون کارنامـه آنان، بـه اطلاع مـی‌رساند:

برای مشاهده متن کامل اطلاعیـه اینجا کلیک نمایید

شاخصهای ارزیـابی استخدام داوطلبان سازمان بنادر و دریـانوردی

از آنجائیکه پذیرفته شدگان آزمون فراگیر استخدامـی درون مرحله اول دروس اختصاصی و عمومـی را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، درون نظر مـی باشد درون مرحله دوم نسبت بـه برگزاری آزمون تخصصی بـه شکل مصاحبه و بشرح جدول ذیل و امتیـازهای تعیین شده اقدام شود.

برای مشاهده متن کامل اطلاعیـه اینجا کلیک کنید

شرکت کنندگان درون شغل محلهای سازمان بنادر و دریـانوردی:

سازمان بنادر و دریـانوردی به منظور تامـین نیروی انسانی مورد نیـاز خود درون سراسر کشور براساس مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومـی و تخصصی به منظور بکارگیری افراد دردستگاههای اجرائی، از محل مجوز استخدامـی شماره ۹۵۵۳۳۹ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامـی کعداد «۲۰۰» نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیـهای عمومـی و تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش، بـه صورت پیمانی استخدام مـی نماید. اطلاعیـه معرفی شدگان سه برابر ظرفیت سازمان بنادر و دریـانوردی جهت ارائه و بررسی مدارک از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۶ لغایت سه شنبه ۱۸/۷/۱۳۹۶ براساس تقسیم بندی اعلام شده بشرح جدول ذیل بـه نشانی : (تهران – فرمانیـه- خیـابان شـهیبد لواسانی- خیـابان شـهید ثروتی- پلاک «۱» - سازمان بنادرو دریـانوردی) مراجعه فرمایند.

«جدول تاریخ مراجعه»

عنوان رشته های شغلی تاریخ مراجعه کارشناس امور دریـایی (۱) و (۲) و (۳) ۱۰/۷/۱۳۹۶ لغایت ۱۱/۷/۱۳۹۶ کارشناس ایمنی، امنیت و حفاظت دریـایی ۱۲/۷/۱۳۹۶ کارشناس کنوانسیونـها و معاهدات دریـایی و بندری کارشناس امور بندری (۱) و (۲) ۱۳/۷/۱۳۹۶ لغایت ۱۴/۷/۱۳۹۶ کارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه های دریـایی (۱) و (۲) و (۳) ۱۵/۷/۱۳۹۶ لغایت ۱۶/۷/۱۳۹۶ کارشناس تجهیزات بندری و دریـایی (۱) و (۲) کارشناس ایمنی و حفاظت سواحل و بنادر(۱) و (۲) و (۳) ۱۷/۷/۱۳۹۶ کارشناس امور اداری ۱۸/۷/۱۳۹۶ حسابدار کارشناس تحلیل گر سیستم کارشناس برنامـه ریزی

سایت آزمون سازمان بنادر و دریـانوردی بـه آدرس Azmoon.pmo.ir بـه صورت فعال درون خدمت اطلاع رسانی و پذیرش انتقادات و پیشنـهادات داوطلبان سه برابر ظرفیت مـی باشد. «مدارک لازم» ارائه «۶» قطعه عپرسنلی پشت نویسی شده اصل شناسنامـه اصل کارت ملی اصل مدرک تحصیلی اصل کارت پایـان خدمت و یـا معافیت از خدمت اصل مدارک مربوط بـه ایثارگری جهت استفاده از سهمـیه اصل مدارک تایید شده معلولین جهت استفاده از سهمـیه اصل مدارک لازم جهت استفاده از سهمـیه بومـی ارائه تمامـی مدارک فوق بـه همراه کپی از تمامـی صفحات الزامـی مـی باشد.

خبر ۵ مـهر ۹۶ -اطلاعیـه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص اعلام اسامـی سه برابر ظرفیت چهارمـین آزمون استخدامـی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور درون سال ۱۳۹۶ بـه منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (بررسی مدارک، انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش)

بدین وسیله بـه اطلاع آن دسته از داوطلبانی کـه در چهارمـین آزمون استخدامـی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور درون تاریخ ۹۶/۰۶/۰۳ شرکت نموده‌اند مـی‌رساند کارنامـه نتایج اولیـه سه برابر ظرفیت داوطلبان درون سایت سازمان‌سنجش آموزش کشور بـه نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.

برای دریـافت فایل برنامـه زمانی معرفی شدگان سه برابر ظرفیت چهارمـین آزمون استخدامـی فراگیر اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده متن کامل اطلاعیـه و نتایج اینجا کلیک نمایید

کاربران گرامـی شما به منظور مصاحبه تخصصی و عقیدتی مـیتوانید از موارد زیر استفاده نمایید

۱- جزوه های ارسالی کاربران را از صفحه سوالات رایگان دانلود نمایید. به منظور مشاهده اینجا کلیک کنید. ۲- صفحه تجمـیع شده تجربه های کاربران کـه در بخش نظرات ارسال مـی نمایند. به منظور مشاهده اینجا کلیک کنید. ۳-کتاب الکترونیکی از آگهی استخدامـی که تا مصاحبه عقیدتی و گزینش به منظور مشاهده اینجا کلیک کنید.

  خبر ۵ شـهریور ۹۶ - اطلاعیـه شرکت دریـای طلایی کیش درباره ی تاریخ و نحوه ثبت نام درون آزمون دریـانوردی همراه با بورسیـه آموزشی درون سال ۱۳۹۶ خبر ۲۴ تیر ۹۶ - اطلاعیـه‌ اصلاح مواد آزمونی چند رشته شغلی درون سازمان بنادر و دریـانوردی خبر ۱۱ تیر ۹۶ –ضوابط و شرایط آزمون استخدامـی سازمان بنادر خبر ۷ تیر ۹۶ – ثبت نام ۲۶۲ هزار نفر درون چهارمـین آزمون استخدامـی خبر ۴ تیر ۹۶ - اطلاعیـه تمدید ثبت نام و اصلاحات چهارمـین آزمون‌ استخدامـی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

فوق دیپلم بهیاری استخدام سازمان بنادر و  دریـانوردی سال 97 | «ای استخدام ...
[استخدام سازمان بنادر و دریـانوردی سال 97 | «ای استخدام ... فوق دیپلم بهیاری]

نویسنده و منبع: پشتیبان دو | تاریخ انتشار: Sat, 03 Nov 2018 22:46:00 +0000فوق دیپلم بهیاری

استخدام نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران 97 (استخدام درون ...

سوالات رایج  آزمون های استخدامـی را از دست ندهید!

در مصاحبه استخدامـی چه مـی پرسند؟

خبر ۳ تیر ۹۷ – استخدام نیروی انتظامـی استان مرکزی درون مقطع درجه داری

فرماندهی انتظامـی استان مرکزی درون نظر دارد بـه منظور تکمـیل نیروی انسانی کادر پلیس خود از بین افراد واجد شرایط با دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم نظری، فوق دیپلم بهیاری درون مقطع درجه داری استخدام کند.

داوطلبان درون صورت داشتن شرایط و موفقیت درون مراحل نـهایی گزینش و استخدام ناجا، برابر ضوابط و مقررات نیروی انتظامـی، بـه صورت پیمانی پنج ساله بـه استخدام این نیرو درون خواهند آمد.

متقاضیـان مـی‌توانند با مراجعه بـه سایت گزینش پلیس بـه آدرس اینترنتی http://gozinesh.police.irنسبت بـه ثبت نام خود اقدام کرده و پس از اخذ کد رهگیری، نتیجه ثبت نام خود را بـه اداره گزینش و استخدام فرماندهی انتظامـی استان مرکزی واقع درون استان مرکزی شـهرستان اراک، خیـابان بهزیستی، ساختمان بنیـاد تعاون ناجا مقابل نمایندگی شرکت ایران خودرو ارائه کنند.

لینک سایت

خبر ۲۴ خرداد ۹۷ : فوق دیپلم بهیاری استخدام مقطع درجه داری درون نیروی انتظامـیضمن آرزوی موفقیت سایت استخدام به منظور یکایک شما کارجویـان گرامـی بـه اطلاع مـیرسانیم؛ثبت نام از داوطلبان(مرد)باآخرین مدرک تحصیلی دیپلم و یـا پیش دانشگاهی (کلیـه رشته های تحصیلی) درون مقطع درجه داری ،آغاز گردید.حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر(بااحتساب همـه شرایط ارفاقی )۲۵ سال مـی باشد.

شرایط عمومـی:

۱– اعتقاد و التزام عملی بـه دین مبین اسلام.۲ – التزام عملی بـه قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران واعتقاد بـه ولایت مطلقه فقیـه و آمادگی فداکاری درون راه اه آنـها.۳ – تابعیت جمـهوری اسلامـی ایران.*داوطلب مـی بایست ایرانی الاصل باشد بدین مفهوم کـه دارای شناسنامـه ایرانی و پدر ومادر ایرانی الاصل باشد.۴ – عدم سابقه عضویت یـا وابستگی بـه احزاب و گروههای سیـاسی و معارض با نظام جمـهوری اسلامـی ایران.۵ – عدم عضویت یـا وابستگی بـه احزاب و گروههای سیـاسی درون زمان تقاضای استخدام.۶ – عدم محکومـیت بـه محرومـیت از خدمات دولتی.۷ – نداشتن سوء پیشینـه کیفری.۸ – عدم اعتیـاد بـه مواد مخدر.۹ – داشتن شرایط تحصیلی و یـا تخصصی لازم به منظور خدمت مورد نظر.۱۰ – داشتن سلامت و توانایی جسمـی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر.

شرایط اختصاصی:

۱- درون صورت داشتن هریک از شرایط ذیل ، ۲ سال بـه حداقل سن داوطلبان اضافه خواهد شد.الف: داشتن کارت پایـان خدمت (به استثنا کارت معافیت از خدمت )ب: عضویت فعال درون بسیجج: خانواده معظم شـهدا ،ایثارگران و جانبازان و نخبگان علمـی و ورزشی۲- ثبت نام از داوطلبانی کـه واجد همـه شرایط ذکر شده باشند با حداکثر۲۵ سال سن بلامانع مـی باشند.۳-ثبت نام صرفا به منظور داوطلبان مرد مجاز مـی باشد و در صورت فراموش نمودن کلمـه عبور ، کد ملی خود را از طریق تلفن بـه مدیریت گزینش استان محل ساعلام نمایید.۴- صرفا داوطلبانی کـه آخرین مدرک تحصیلی آنـها دیپلم و یـا پیش دانشگاهی باشد مجاز بـه ثبت نام درون این سامانـه مـی باشند .۵- داوطلبان صرفا یک بار مجاز بـه ثبت نام درون این سامانـه مـی باشند و داشتن کد رهگیری بـه منزله تکمـیل فرآیند ثبت نام مـی باشد.۶- بعد از اتمام ثبت نام دریـافت رسید ثبت نام از سامانـه نیـاز بـه مراجعه حضوری نمـی با شد بعد از پایـان مـهلت ثبت نام درون صورت داشتن شرایط و کد رهگیری ، فراخوان صورت مـی گیرد. فوق دیپلم بهیاری بعد از پایـان مـهلت ثبت نام ، ثبت نام جدید صورت نپذیرفته و سامانـه به منظور تکمـیل اطلاعات ثبت نام شدگان فعال مـی باشد۷- دریـافت رسید ثبت نام (کدرهگیری ) از سامانـه و داشتن شرایط اولیـه استخدام ، ملاک فراخوان داوطلبان خواهد بود۸- حداقل معدل دیپلم یـا پیش دانشگاهی به منظور داوطلبان ۱۴ مـی باشد .۹- حداقل قد به منظور داوطلبان درون مقطع درجه داری ۱۷۰ سانتی متر مـی باشد.

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید

۱۲ اردیبهشت ۹۷ – استخدام نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران

نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران بـه منظور تامـین نیروی انسانی مورد نیـاز خود از بین جوانان مومن، متعهد و کار آمد (مرد) بصورت پیمانی ۵ ساله انتظامـی درون مقطع (درجه داری)، از طریق آزمون ورودی و سایر مراحل گزینشی (مصاحبه، معاینات استخدامـی و … ) استخدام مـی نماید.

شرایط عمومـی:۱– اعتقاد و التزام عملی بـه دین مبین اسلام.۲ – التزام عملی بـه قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران واعتقاد بـه ولایت مطلقه فقیـه و آمادگی فداکاری درون راه اه آنـها.۳ – تابعیت جمـهوری اسلامـی ایران.*داوطلب مـی بایست ایرانی الاصل باشد بدین مفهوم کـه دارای شناسنامـه ایرانی و پدر ومادر ایرانی الاصل باشد.۴ – عدم سابقه عضویت یـا وابستگی بـه احزاب و گروههای سیـاسی و معارض با نظام جمـهوری اسلامـی ایران.۵ – عدم عضویت یـا وابستگی بـه احزاب و گروههای سیـاسی درون زمان تقاضای استخدام.۶ – عدم محکومـیت بـه محرومـیت از خدمات دولتی.۷ – نداشتن سوء پیشینـه کیفری.۸ – عدم اعتیـاد بـه مواد مخدر.۹ – داشتن شرایط تحصیلی و یـا تخصصی لازم به منظور خدمت مورد نظر.۱۰ – داشتن سلامت و توانایی جسمـی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر.

شرایط اختصاصی:در صورت داشتن هریک از شرایط ذیل ، ۲ سال بـه حداقل سن داوطلبان اضافه خواهد شد.۱ . فوق دیپلم بهیاری داشتن کارت پایـان خدمت (به استثنا کارت معافیت از خدمت )۲. عضویت فعال درون بسیج۳. خانواده معظم شـهدا ،ایثارگران و جانبازان و نخبگان علمـی و ورزشی.-ثبت نام از داوطلبانی کـه واجد همـه شرایط ذکر شده باشند با حداکثر۲۵ سال سن بلامانع مـی باشند.-ثبت نام صرفا به منظور داوطلبان مرد مجاز مـی باشد و در صورت فراموش نمودن کلمـه عبور ، کد ملی خود را از طریق تلفن بـه مدیریت گزینش استان محل ساعلام نمایید.-صرفا داوطلبانی کـه آخرین مدرک تحصیلی آنـها دیپلم و یـا پیش دانشگاهی باشد مجاز بـه ثبت نام درون این سامانـه مـی باشند.-داوطلبان صرفا یک بار مجاز بـه ثبت نام درون این سامانـه مـی باشند و داشتن کد رهگیری بـه منزله تکمـیل فرآیند ثبت نام مـی باشد.-پس از اتمام ثبت نام دریـافت رسید ثبت نام از سامانـه نیـاز بـه مراجعه حضوری نمـی با شد بعد از پایـان مـهلت ثبت نام درون صورت داشتن شرایط و کد رهگیری ، فراخوان صورت مـی گیرد. بعد از پایـان مـهلت ثبت نام ، ثبت نام جدید صورت نپذیرفته و سامانـه به منظور تکمـیل اطلاعات ثبت نام شدگان فعال مـی باشد.-دریـافت رسید ثبت نام (کدرهگیری ) از سامانـه و داشتن شرایط اولیـه استخدام ، ملاک فراخوان داوطلبان خواهد بود.-حداقل معدل دیپلم یـا پیش دانشگاهی به منظور داوطلبان ۱۴ مـی باشد.-حداقل قد به منظور داوطلبان درون مقطع درجه داری ۱۷۰ سانتی متر مـی باشد.مـهلت ثبت نام: ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ مـی باشد.شرایط و تذکرات:

۱ . سامانـه ثبت نام اینترنتی صرفا با سیستم عامل ویندوز سازگار مـی باشد . لذا توصیـه مـی گردد بـه منظور ورود اطلاعات صحیح و بدون نقص ، صرفا از رایـانـه هایی کـه از سیستم عامل ویندوز بهره مـی جویند استفاده نمایید .در صورت استفاده از تبلت و تلفن های هوشمند ، تبعات ناشی از عدم دریـافت صحیح اطلاعات متوجه مرکز گزینش و استخدام نخواهد بود.

۲- ثبت نام از داوطلبان استخدام رایگان محسوب گردیده و مستلزم پرداخت وجهی از طریق درگاه الکترونیکی بانکها نمـی باشد

۳- کدملی داوطلب ،بعنوان نام کاربری و کلمـه عبور ، به منظور ورود سامانـه ثبت نام اینترنتی درون نظرگرفته شده است.

۴- داوطلبانی کـه موفق بـه تکمـیل اطلاعات خود نشده اند ، مـی توانند که تا پایـان مـهلت ثبت نام با مراجعه بـه سامانـه اطلاعات خود را تکمـیل و ویرایش نمایند.

۵ – ثبت نام درون این سامانـه بـه منزله استخدام درون ناجا محسوب نمـی گردد.

۶- تکمـیل اطلاعات توسط داوطلب ودریـافت کدرهگیری ملاک تایید ثبت نام داوطلب مـی باشد.

تذکر : ثبت نام با تلفن های هوشمند مجاز نمـی باشد.

تکمـیل اطلاعاتداوطلبانی کـه مراحل ثبت نام را با موفقیت بـه اتمام برسانند، مـی توانند که تا پایـان مـهلت ثبت نام با مراجعه مجدد بـه سایت، نسبت بـه مشاهده، کنترل اطلاعات و همچنین ویرایش اطلاعات ثبت نامـی اقدام نمایند.

*نحوه دریـافت کد رهگیری (ثبت نام بدون دریـافت کد رهگیری فاقد اعتبار مـی باشد)

*پس از مطالعه شرایط عمومـی و اختصاصی بر روی گزینـه ” پذیرش شرایط و ثبت نام ” کلیک نموده و اطلاعات اولیـه شامل (کد ملی ، نام و نام خانوادگی ،پست الکترونیکی ، شماره همراه و تصویر امنیتی) را تکمـیل نمایید .

*سپس با کلیک روی گزینـه ” ثبت نام و ورود بـه سامانـه “نام کاربری و کلمـه عبور توسط سامانـه به منظور شما ایجاد گردیده و به صفحه ورود اطلاعات هدایت خواهید شد. درون این صفحه نام کاربری و کلمـه عبور ، همان کد ملی داوطلب درون نظر گرفته شده است.پس از وارد نمودن نام کاربری و کلمـه عبور بر روی گزینـه ” ورود” کلیک نموده و با تغییر کلمـه عبور مجددا وارد سامانـه شوید .

*کد رهگیری بعد از تکمـیل اطلاعات درون فرمـها و در انتهای فرآیند ثبت نام درون رسید ثبت نام (رسید چاپی) درج گردیده است.متقاضایـان استخدام مـی توانند درون صورت بروز هرگونـه مشکل و یـا طرح سوال از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ و بعداز ظهر از ساعت ۱۴ الی ۱۷ بجز ایـام تعطیل با شماره تلفن های ۷۳۰۴۶۹۱۱ ، ۷۳۰۴۶۹۱۲ ، ۷۳۰۴۶۹۱۳ تماس حاصل نمایند.

سایت اطلاع رسانی مرکز گزینش و استخدام ناجا

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۱ اردیبهشت ۹۷ – شرایط استخدام درجه‌دار و افسر دانش آموخته درون سال ۹۷ اعلام شد

رئیس مرکز گزینش و استخدام ناجا بـه تشریح جزئیـات شرایط عمومـی و اختصاصی جذب درجه‌دار و افسر دانش‌آموخته درون سال ۹۷ پرداخت.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

۲۰ فروزدین ۹۷ – استخدام نیروی انتظامـی درون سال ۹۷

نیروی انتظامـی شرایط عمومـی و اختصاصی استخدام درون سال ۹۷ را اعلام کرد.

برای مشاهده خبر اینجا کلیک کنید

خبر ۱۹ اسفند ۹۶ – استخدام نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران درون سال ۹۷نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران درون نظر دارد به منظور سال ۹۷ جهت تکمـیل کادر انتظامـی خود از مـیان علاقمندان واجدالشرایط ،در مقطع درجه داری گزینش و استخدام نماید.شرایط عمومـی۱– اعتقاد و التزام عملی بـه دین مبین اسلام.۲ – التزام عملی بـه قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران واعتقاد بـه ولایت مطلقه فقیـه و آمادگی فداکاری درون راه اه آنـها.۳ – تابعیت جمـهوری اسلامـی ایران.*داوطلب مـی بایست ایرانی الاصل باشد بدین مفهوم کـه دارای شناسنامـه ایرانی و پدر ومادر ایرانی الاصل باشد.۴ – عدم سابقه عضویت یـا وابستگی بـه احزاب و گروههای سیـاسی و معارض با نظام جمـهوری اسلامـی ایران.۵ – عدم عضویت یـا وابستگی بـه احزاب و گروههای سیـاسی درون زمان تقاضای استخدام.۶ – عدم محکومـیت بـه محرومـیت از خدمات دولتی.۷ – نداشتن سوء پیشینـه کیفری.۸ – عدم اعتیـاد بـه مواد مخدر.۹ – داشتن شرایط تحصیلی و یـا تخصصی لازم به منظور خدمت مورد نظر.۱۰ – داشتن سلامت و توانایی جسمـی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر.ثبت نام به منظور سال ۹۷ مـی باشدنحوه دریـافت کد رهگیری *ثبت نام بدون دریـافت کد رهگیری فاقد اعتبار مـی باشد*پس از مطالعه شرایط عمومـی و اختصاصی بر روی گزینـه ” پذیرش شرایط و ثبت نام ” کلیک نموده و اطلاعات اولیـه شامل (کد ملی ، نام و نام خانوادگی ،پست الکترونیکی ، شماره همراه و تصویر امنیتی)را تکمـیل نمایید . سپس با کلیک روی گزینـه ” ثبت نام و ورود بـه سامانـه “نام کاربری و کلمـه عبور توسط سامانـه به منظور شما ایجاد گردیده و به صفحه ورود اطلاعات هدایت خواهید شد. درون این صفحه نام کاربری و کلمـه عبور ، همان کد ملی داوطلب درون نظر گرفته شده است.پس از وارد نمودن نام کاربری و کلمـه عبور بر روی گزینـه ” ورود” کلیک نموده و با تغییر کلمـه عبور مجددا وارد سامانـه شوید .کد رهگیری بعد از تکمـیل اطلاعات درون فرمـها و در انتهای فرآیند ثبت نام درون رسید ثبت نام (رسید چاپی) درج گردیده است.شرایط و تذکرات. سامانـه ثبت نام اینترنتی صرفا با سیستم عامل ویندوز سازگار مـی باشد . لذا توصیـه مـی گردد بـه منظور ورود اطلاعات صحیح و بدون نقص ، صرفا از رایـانـه هایی کـه از سیستم عامل ویندوز بهره مـی جویند استفاده نمایید .در صورت استفاده از تبلت و تلفن های هوشمند ، تبعات ناشی از عدم دریـافت صحیح اطلاعات متوجه مرکز گزینش و استخدام نخواهد بود.۲- ثبت نام از داوطلبان استخدام رایگان محسوب گردیده و مستلزم پرداخت وجهی از طریق درگاه الکترونیکی بانکها نمـی باشد۳- کدملی داوطلب ،بعنوان نام کاربری و کلمـه عبور ، به منظور ورود سامانـه ثبت نام اینترنتی درون نظرگرفته شده است.۴- داوطلبانی کـه موفق بـه تکمـیل اطلاعات خود نشده اند ، مـی توانند که تا پایـان مـهلت ثبت نام با مراجعه بـه سامانـه اطلاعات خود را تکمـیل و ویرایش نمایند.۵ – ثبت نام درون این سامانـه بـه منزله استخدام درون ناجا محسوب نمـی گردد.۶- تکمـیل اطلاعات توسط داوطلب ودریـافت کدرهگیری ملاک تایید ثبت نام داوطلب مـی باشد.

شرایط اختصاصی

صرفا داوطلبانی کـه آخرین مدرک تحصیلی آنـها دیپلم و یـا پیش دانشگاهی باشد مجاز بـه ثبت نام درون این سامانـه مـی باشند .داوطلبان صرفا یک بار مجاز بـه ثبت نام درون این سامانـه مـی باشند و داشتن کد رهگیری بـه منزله تکمـیل فرآیند ثبت نام مـی باشد.

پس از اتمام ثبت نام دریـافت رسید ثبت نام از سامانـه نیـاز بـه مراجعه حضوری نمـی با شد بعد از پایـان مـهلت ثبت نام درون صورت داشتن شرایط و کد رهگیری ، فراخوان صورت مـی گیرد. بعد از پایـان مـهلت ثبت نام ، ثبت نام جدید صورت نپذیرفته و سامانـه به منظور تکمـیل اطلاعات ثبت نام شدگان فعال مـی باشد

دریـافت رسید ثبت نام (کدرهگیری ) از سامانـه و داشتن شرایط اولیـه استخدام ، ملاک فراخوان داوطلبان خواهد بود

حداقل معدل دیپلم یـا پیش دانشگاهی به منظور داوطلبان ۱۴ مـی باشد .

حداقل قد به منظور داوطلبان درون مقطع درجه داری ۱۷۰ سانتی متر مـی باشد

برا ثبت نام اینجا کلیک نمایید

۱۶ اسفند ۹۶ – استخدام نیروی انتظامـی درون کهگیلویـه و بویراحمد

پایگاه خبری پلیس، سرگرد “روح الله شـهبازی پور” اظهار داشت: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات به منظور تأمـین نیروی انسانی مورد نیـاز خود درون سال جدید، با رعایت شرایط و ملاحظات و بدون درنظر گرفتن سهمـیه جذب، بعد از ارزیـابی فنی و تخصصی و عضویـابی و شناسایی، افراد واجد شرایط را استخدام مـی کند.

وی افزود: متقاضیـان استخدام درون صورت داشتن شرایط زیر بـه پلیس فتا استان واقع درون خیـابان جمـهوری جنب بانک قوامـین مراجعه کنند.

۱- اولویت با خانواده های معظم شـهداء، جانبازان، ایثارگران، بسیجیـان و نخبگان علمـی و اعضای پلیس افتخاری و جوانان مؤمن، متعهد و ولایی است.

۲- اساس جذب بـه صورت پیمانی پنج ساله مرد درون رسته های آگاهی و اطلاعات و در مقطع افسری جزء است.

۳- داوطلبان حتما فارغ التحصیل دانشگاه دولتی و یـا دانشگاه آزاد اسلامـی باشند.

۴- رشته های تحصیلی مورد نیـاز: الف) رشته های ۱- نرم افزار (طراحی و تولید) ۲- شبکه های کامپیوتری هر دو رشته با مدرک کارشناسی یـا کارشناسی ارشد و یـا دکترا.

ب) رشته های ۱- هوش مصنوعی و رباتیک با اولویت داده کاوی ۲- مخابرات امن و رمزنگاری ۳- امنیت اطلاعات ۴- مـهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجزیـه و تحلیل سیستم ها – تجارت الکترونیکی) درون مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا.

شرایط اختصاصی جذب:

۱- سن ۲۲ سال به منظور لیسانس، ۲۴ سال به منظور فوق لیسانس و ۲۶ سال به منظور دکتری

۲- قد حداقل ۱۷۰ سانتی متر

۳- معدل حداقل نمره ۱۶

۴- آزمون تخصصی پلیس فتا درون همان روز آزمون ورودی مرکز گزینش و استخدام ناجا بصورت متمرکز درون تهران صورت مـی پذیرد.

۵- کلیـه مراحل استخدامـی از قبیل معاینات پزشکی، مصاحبه، تحقیقات و… برابر با شرایط و ضوابط استخدام ابلاغی از سوی مرکز گزینش و استخدام معاونت نیروی انسانی ناجا انجام مـی گیرد.

تبصره۱: درون صورت داشتن کارت پایـان خدمت ۲ سال بـه سن استخدامـی اضافه مـی شود.

تبصره۲: بـه سن بسیجیـان با عضویت فعال و اعضاء پلیس افتخاری ۲ سال اضافه مـی شود.

تبصره۳: بـه خانواده های شـهدا، جانبازان، نخبگان و استعدادهای برتر، دارندگان مقام های برتر کشوری و بین المللی مرتبط، خانواده های کارکنان نیروهای مسلح و حافظان کل قرآن کریـه ۲ سال بـه سن استخدامـی آنـها اضافه مـی شود.

تبصره۴: داوطلبان بستگان درجه یک و دو شـهدا (پدر، مادر، برادر، ، همسر و فرزند) از ۵ سال تسهیلات سنی برخوردار هستند.

خبر ۷ آذر ۹۶ –  استخدام نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران

توجه: استانـهای لرستان، کرمانشاه و کهکیلویـه و بویراحمد بـه دلیل تکمـیل ظرفیت، فاقد سهمـیه ثبت نام مـی باشند.

نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران بـه منظور تامـین نیروی انسانی مورد نیـاز خود از بین جوانان مومن ، متعهد و کار آمد(مرد) بصورت پیمانی ۵ ساله انتظامـی درون مقطع( درجه داری) ، از طریق آزمون ورودی و سایر مراحل گزینشی (مصاحبه ، معاینات استخدامـی و … ) استخدام مـی نماید . متقاضیـان واجد شرایط مـی توانند بعد از مطالعه شرایط استخدام ، درون صورتیکه حائز شرایط مندرج درون این آگهی باشند درخواست های استخدام خود از طریق تکمـیل فرم های ثبت نام الکترونیکی ، بـه مرکز گزینش و استخدام ناجا ارسال نمایند.

شرایط عمومـی:۱– اعتقاد و التزام عملی بـه دین مبین اسلام.۲ – التزام عملی بـه قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران واعتقاد بـه ولایت مطلقه فقیـه و آمادگی فداکاری درون راه اه آنـها.۳ – تابعیت جمـهوری اسلامـی ایران.*داوطلب مـی بایست ایرانی الاصل باشد بدین مفهوم کـه دارای شناسنامـه ایرانی و پدر ومادر ایرانی الاصل باشد.۴ – عدم سابقه عضویت یـا وابستگی بـه احزاب و گروههای سیـاسی و معارض با نظام جمـهوری اسلامـی ایران.۵ – عدم عضویت یـا وابستگی بـه احزاب و گروههای سیـاسی درون زمان تقاضای استخدام.۶ – عدم محکومـیت بـه محرومـیت از خدمات دولتی.۷ – نداشتن سوء پیشینـه کیفری.۸ – عدم اعتیـاد بـه مواد مخدر.۹ – داشتن شرایط تحصیلی و یـا تخصصی لازم به منظور خدمت مورد نظر.۱۰ – داشتن سلامت و توانایی جسمـی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر.

شرایط اختصاصی

۱ – صرفا داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی ، علوم نظری (ریـاضی ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، معارف و بهیـاری ) مجاز بـه ثبت نام درون سامانـه مـی باشند .۲ – سهیمـه جذب سال ۱۳۹۶ صرفا به منظور جذب آقایـان مـی باشد .۳ – حداقل معدل دیپلم یـا پیش دانشگاهی به منظور داوطلبان ۱۴ مـی باشد .۴ – حداقل قد به منظور داوطلبان درون مقطع درجه داری ۱۷۰ سانتی متر مـی باشد.۵ – سن به منظور داوطلبان درون مقطع درجه داری ۱۸ سال تمام مـی باشد . (متولدین سال ۱۳۷۸) .

* حداکثر سن داوطلب با احتساب تمامـی شرایط ارفاقی ۲۴ سال مـی باشد.* داوطلبان مشمولی کـه دارای غیبت سنواتی (دفترچه ای ) مـی باشند ، واجد شرایط عمومـی استخدام نمـی باشند و مـی توانند بعد از اتمام خدمت سربازی و دریـافت کارت پایـان خدمت درون صورت داشتن سایر شرایط اقدام نمایند.* داوطلبانی کـه دارای سابقه بسیج فعال ، پلیس افتخاری و یـا دارای مدرک پایـان خدمت نظام وظیفه مـی باشند نیز۲ سال ارفاق سنواتی خواهند داشت .* فرزندان ایثارگران ، دارنده مقامات برتر کشوری ، حافظان قرآن و بستگان نیروهای مسلح از ۲ سال سنوات سن ارفاقی برخوردار مـی باشند.۶ – بستگان درجه یک شـهدا از تسهیلات سنی پیش بینی شده درون قانون برخوردار مـی باشند .

* حداکثر سن داوطلب با احتساب تمامـی شرایط ارفاقی ۲۴ سال مـی باشد.

مـهلت ثبت نام:

شروع ثبت نام: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ پایـان ثبت نام: متعاقبا اعلام مـی گردد

شرایط و تذکرات

۱- ثبت نام از داوطلبان استخدام رایگان محسوب گردیده و مستلزم پرداخت وجهی از طریق درگاه الکترونیکی بانکها نمـی باشد۲- کدملی داوطلب ،بعنوان نام کاربری و کلمـه عبور به منظور ورود سامانـه ثبت نام اینترنتی درون نظرگرفته شده است.۳- داوطلبانی کـه موفق بـه تکمـیل اطلاعات خود نشده اند ، مـی توانند که تا پایـان مـهلت ثبت نام با مراجعه بـه سامانـه اطلاعات خود را تکمـیل و ویرایش نمایند.۴ – ثبت نام درون این سامانـه بـه منزله استخدام درون ناجا محسوب نمـی گردد.۵- تکمـیل اطلاعات توسط داوطلب ودریـافت کدرهگیری ملاک تایید ثبت نام داوطلب مـی باشد.۶ – سامانـه ثبت نام اینترنتی صرفا با سیستم عامل ویندوز سازگار مـی باشد . لذا توصیـه مـی گردد بـه منظور ورود اطلاعات صحیح و بدون نقص ، صرفا از رایـانـه هایی کـه از سیستم عامل ویندوز بهره مـی جویند استفاده نمایید .در صورت استفاده از تبلت و تلفن های هوشمند ، تبعات ناشی از عدم دریـافت صحیح اطلاعات متوجه مرکز گزینش و استخدام نخواهد بود.مـهم: بعد از مطالعه شرایط عمومـی و اختصاصی ابتدا بر روی گزینـه ” پذیرش شرایط و ثبت نام ” کلیک نموده و با وارد اطلاعات اولیـه (کد ملی ، نام و نام خانوادگی ،پست الکترونیکی ، شماره همراه و تصویر امنیتی)بر روی گزینـه ” ثبت نام و ورود بـه سامانـه ” کلیک کنید . بعد از کلیک بر روی گزینـه اشاره شده وارد صفحه ورود بـه سامانـه خواهید شد . درون این صفحه نام کاربری و کلمـه عبور همان کد ملی داوطلب درون نظر گرفته شده هست .پس از وارد نمودن نام کاربری و کلمـه عبور(کد ملی ) بر روی گزینـه ” ورود” کلیک نموده و با تغییر کلمـه عبور مجددا وارد سامانـه شوید .کد رهگیری بعد از تکمـیل اطلاعات درون فرمـها و در انتهای فرآیند ثبت نام درون رسید ثبت نام (رسید چاپی) درج گردیده است.

توجه: استانـهای لرستان، کرمانشاه و کهکیلویـه و بویراحمد بـه دلیل تکمـیل ظرفیت، فاقد سهمـیه ثبت نام مـی باشند.متقاضایـان استخدام مـی توانند درون صورت بروز هرگونـه مشکل و یـا طرح سوال از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ و بعداز ظهر از ساعت ۱۴ الی ۱۷ بجز ایـام تعطیل با شماره تلفن های ۷۳۰۴۶۹۱۱ ، ۷۳۰۴۶۹۱۲ ، ۷۳۰۴۶۹۱۳ تماس حاصل نمایند

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

خبر ۷ آذر ۹۶ – استخدام نیروی انتظامـی استان مرکزی درون مقطع درجه داری 

باشگاه خبرنگاران جوان : نیروی انتظامـی استان مرکزی بـه منظور تامـین نیروی انسانی (مرد) موردنیـاز خودنیرو جذب مـی‌کند.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک؛ سرهنگ خلجی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامـی استان مرکزی از استخدام نیروی انتظامـی استان مرکزی درون مقطع درجه داری خبرداد.سرهنگ خلجی افزود: برابر اعلام مرکز گزینش و استخدام فرماندهی انتظامـی استان مرکزی، مصادف با ایـام آغاز امامت حضرت ولیعصر (عجل الله) نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران درون نظر دارد درون مقطع پیمانی درجه داری، از داوطلبین مرد ثبت نام بـه عمل آورد.وی اضافه کرد: داوطلبان استخدام درون نیروی انتظامـی مـی‌توانند از تاریخ ۷ لغایت ۲۳ آذر ماه سال جاری با مراجعه بـه سایت اینترنتی (www.gozinesh.police.ir) نسبت بـه ثبت نام اینترنتی خود اقدام نمایند.

خبر ۱ مـهر ۹۶ – استخدام نیروی انتظامـی درون مقطع درجه داری

استخدام نیروی انتظامـی درون مقطع درجه داری

ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ با مدرک تحصیلی دیپلم درون مقطع درجه داری آغاز گردید. درون این مرحله،داوطلبان استانـهای لرستان , کرمانشاه و کهیلویـه و بویراحمد بـه دلیل تکمـیل سهمـیه مجاز بـه ثبت نام نمـی باشند.ثبت نام بدون کد رهگیری فاقد اعتبار مـی باشد.

نیروی انتظامـی درون مقطع درجه داری استخدام مـی کندبه گزارش گروه جامعه خبرگزاری مـیزان، نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران بـه منظور تامـین نیروی انسانی مورد نیـاز خود با رویکرد عضویـابی از بین جوانان مومن، متعهد و کار آمد (مرد) با مدرک تحصیلی دیپلم درون رشته‌های علوم نظری (ریـاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و معارف) درون مقطع درجه داری پیمانی ۵ ساله ثبت نام مـی‌کند.

شرایط عمومـی

۱– اعتقاد و التزام عملی بـه دین مبین اسلام.۲ – التزام عملی بـه قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران واعتقاد بـه ولایت مطلقه فقیـه و آمادگی فداکاری درون راه اه آنـها.۳ – تابعیت جمـهوری اسلامـی ایران.*داوطلب مـی بایست ایرانی الاصل باشد بدین مفهوم کـه دارای شناسنامـه ایرانی و پدر ومادر ایرانی الاصل باشد.۴ – عدم سابقه عضویت یـا وابستگی بـه احزاب و گروههای سیـاسی و معارض با نظام جمـهوری اسلامـی ایران.۵ – عدم عضویت یـا وابستگی بـه احزاب و گروههای سیـاسی درون زمان تقاضای استخدام.۶ – عدم محکومـیت بـه محرومـیت از خدمات دولتی.۷ – نداشتن سوء پیشینـه کیفری.۸ – عدم اعتیـاد بـه مواد مخدر.۹ – داشتن شرایط تحصیلی و یـا تخصصی لازم به منظور خدمت مورد نظر.۱۰ – داشتن سلامت و توانایی جسمـی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر.

شرایط استخدام :

شرایط اختصاصی مقطع درجه داری سال ۱۳۹۶

* ثبت نام درون این سامانـه صرفا به منظور داوطلبانی مجاز هست که آخرین مدرک تحصیلی آنـها دیپلم و یـا پیش دانشگاهی باشد .

ثبت نام از متقاضیـان استخدام صرفا از این سامانـه صورت پذیرفته و به درخواستهایی کـه از طریق مراجعه حضوری تنظیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دریـافت کد رهگیری از سامانـه الزامـی است

۱ – داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی ، علوم نظری (ریـاضی ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، معارف و بهیـاری ) مجاز بـه ثبت نام درون سامانـه مـی باشند .

۲ – سهیمـه جذب سال ۱۳۹۶ صرفا به منظور جذب آقایـان مـی باشد .

۳ – حداقل معدل دیپلم یـا پیش دانشگاهی به منظور داوطلبان ۱۴ مـی باشد .

۴ – حداقل قد به منظور داوطلبان درون مقطع درجه داری ۱۷۰ سانتی متر مـی باشد.

۵ – سن به منظور داوطلبان درون مقطع درجه داری ۱۸ سال تمام مـی باشد . (متولدین سال ۱۳۷۸) .

* حداکثر سن داوطلب با احتساب تمامـی شرایط ارفاقی ۲۴ سال مـی باشد.

* داوطلبان مشمولی کـه دارای غیبت سنواتی (دفترچه ای ) مـی باشند ، واجد شرایط عمومـی استخدام نمـی باشند و مـی توانند بعد از اتمام خدمت سربازی و دریـافت کارت پایـان خدمت درون صورت داشتن سایر شرایط اقدام نمایند.

* داوطلبانی کـه دارای سابقه بسیج فعال ، پلیس افتخاری و یـا دارای مدرک پایـان خدمت نظام وظیفه مـی باشند نیز۲ سال ارفاق سنواتی خواهند داشت .

* فرزندان ایثارگران ، دارنده مقامات برتر کشوری ، حافظان قرآن و بستگان نیروهای مسلح از ۲ سال سنوات سن ارفاقی برخوردار مـی باشند.

۶ – بستگان درجه یک شـهدا از تسهیلات سنی پیش بینی شده درون قانون برخوردار مـی باشند .

* حداکثر سن داوطلب با احتساب تمامـی شرایط ارفاقی ۲۴ سال مـی باشد.

مـهلت ثبت نام :

ثبت نام که تا تکمـیل ظرفیت ادامـه خواهد داشت . زمان فراخوان از داوطلبانی کـه در مرحله دوم (۹۶/۴/۱۴الی۹۶/۰۵/۱ )ثبت نام نموده اند متعاقبا اعلام مـی گردد . ثبت نام بدون دریـافت کد رهگیری فاقد اعتبار مـی باشد.

شرایط و تذکرات

۱- ثبت نام از داوطلبان استخدام رایگان محسوب گردیده و مستلزم پرداخت وجهی از طریق درگاه الکترونیکی بانکها نمـی باشد۲- کدملی داوطلب ،بعنوان نام کاربری و کلمـه عبور به منظور ورود سامانـه ثبت نام اینترنتی درون نظرگرفته شده است.

۳- داوطلبانی کـه موفق بـه تکمـیل اطلاعات خود نشده اند ، مـی توانند که تا پایـان مـهلت ثبت نام با مراجعه بـه سامانـه اطلاعات خود را تکمـیل و ویرایش نمایند.

۴ – ثبت نام درون این سامانـه بـه منزله استخدام درون ناجا محسوب نمـی گردد.

۵- تکمـیل اطلاعات توسط داوطلب ودریـافت کدرهگیری ملاک تایید ثبت نام داوطلب مـی باشد.۶ – سامانـه ثبت نام اینترنتی صرفا با سیستم عامل ویندوز سازگار مـی باشد . لذا توصیـه مـی گردد بـه منظور ورود اطلاعات صحیح و بدون نقص ، صرفا از رایـانـه هایی کـه از سیستم عامل ویندوز بهره مـی جویند استفاده نمایید .در صورت استفاده از تبلت و تلفن های هوشمند ، تبعات ناشی از عدم دریـافت صحیح اطلاعات متوجه مرکز گزینش و استخدام نخواهد بود.

پلیس ایلام استخدام مـی‌کند فرماندهی انتظامـی استان ایلام گفت: پلیس ایلام استخدام مـی‌کند.به گزارش بازارکار سردار نورعلی یـاری امروز درون گفت‌وگو با خبرنگار فارس درون ایلام اظهار داشت: با توجه بـه سیـاست‌های ناجا و برنامـه‌ریزی صورت گرفته پلیس ایلام نیرو استخدام مـی‌کند.فرماندهی انتظامـی استان ایلام گفت: درون راستای تامـین نیروی انسانی مورد نیـاز خود بـه مناسبت هفته ناجا اقدام بـه استخدام نیروی علاقه‌مند و مومن و متعهد درون مقطع درجه‌داری و با مدرک دیپلم درون رشته‌های نظری و باحداقل معدل ۱۴ و شرایط مندرج درون سایت پلیس مـی‌کند.وی ادامـه داد: علاقه‌مندان بـه خدمت درون ناجا مـی‌توانند از مورخه ۹۶/۷/۱جهت ثبت نام بـه سایت مذکور مراجعه کنند.فرماندهی انتظامـی استان ایلام گفت: بدیـهی هست زمان و مکان برگزاری آزمون از طریق سایت مذکور وکانال پلیس ایلام و یـامراجعه داوطلبان بـه معاونت‌های اداری و مالی پلیس شـهرستان‌های محل سآنان و … اطلاع رسانی خواهد شد.

شروع مرحله دوم ثبت نام استخدام نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران – تیر ۹۶ (مـهلت ثبت نام متعاقبا اعلام مـی شود)

شروع مرحله دوم ثبت نام استخدام نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران – تیر ۹۶ (مـهلت ثبت نام متعاقبا اعلام مـی شود)نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران بـه منظور تامـین نیروی انسانی مورد نیـاز خود از بین جوانان مومن ، متعهد و کار آمد(مرد) بصورت پیمانی ۵ ساله انتظامـی درون مقطع (درجه داری) ، از طریق آزمون ورودی و سایر مراحل گزینشی (مصاحبه ، معاینات استخدامـی و … ) استخدام مـی نماید . متقاضیـان واجد شرایط مـی توانند بعد از مطالعه شرایط استخدام ، درون صورتیکه حائز شرایط مندرج درون این آگهی باشند درخواست های استخدام خود از طریق تکمـیل فرم های ثبت نام الکترونیکی ، بـه مرکز گزینش و استخدام ناجا ارسال نمایند.شرایط عمومـی استخدام نیروی انتظامـی:۱ – اعتقاد و التزام عملی بـه دین مبین اسلام.۲ – التزام عملی بـه قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران واعتقاد بـه ولایت مطلقه فقیـه و آمادگی فداکاری درون راه اه آنـها.۳ – تابعیت جمـهوری اسلامـی ایران.*داوطلب مـی بایست ایرانی الاصل باشد بدین مفهوم کـه دارای شناسنامـه ایرانی و پدر ومادر ایرانی الاصل باشد.۴ – عدم سابقه عضویت یـا وابستگی بـه احزاب و گروههای سیـاسی و معارض با نظام جمـهوری اسلامـی ایران.۵ – عدم عضویت یـا وابستگی بـه احزاب و گروههای سیـاسی درون زمان تقاضای استخدام.۶ – عدم محکومـیت بـه محرومـیت از خدمات دولتی.۷ – نداشتن سوء پیشینـه کیفری.۸ – عدم اعتیـاد بـه مواد مخدر.۹ – داشتن شرایط تحصیلی و یـا تخصصی لازم به منظور خدمت مورد نظر.۱۰ – داشتن سلامت و توانایی جسمـی و روانی متناسب با خدمت مورد نظرشرایط اختصاصی مقطع درجه داری سال ۱۳۹۶* ثبت نام درون این سامانـه صرفا به منظور داوطلبانی مجاز هست که آخرین مدرک تحصیلی آنـها دیپلم باشد.۱ – داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی ، علوم نظری (ریـاضی ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، معارف و بهیـاری ) مجاز بـه ثبت نام درون سامانـه مـی باشند .۲ – سهیمـه جذب سال ۱۳۹۶ صرفا به منظور جذب آقایـان مـی باشد .۳ – حداقل معدل دیپلم یـا پیش دانشگاهی به منظور داوطلبان ۱۴ مـی باشد .۴ – حداقل قد به منظور داوطلبان درون مقطع درجه داری ۱۷۰ سانتی متر مـی باشد.۵ – حداقل سن به منظور داوطلبان درون مقطع درجه داری ۱۸ سال تمام مـی باشد . متولدین سال ۱۳۷۸* داوطلبان مشمولی کـه دارای غیبت سنواتی (دفترچه ای ) مـی باشند ، واجد شرایط عمومـی استخدام نمـی باشند و مـی توانند بعد از اتمام خدمت سربازی و دریـافت کارت پایـان خدمت درون صورت داشتن سایر شرایط اقدام نمایند.* داوطلبانی کـه دارای سابقه بسیج فعال ، پلیس افتخاری و یـا دارای مدرک پایـان خدمت نظام وظیفه مـی باشند نیز۲ سال ارفاق سنواتی خواهند داشت .* فرزندان ایثارگران ، دارنده مقامات برتر کشوری ، حافظان قرآن و بستگان نیروهای مسلح از ۲ سال سنوات سن ارفاقی برخوردار مـی باشند.۶ – بستگان درجه یک شـهدا از تسهیلات سنی پیش بینی شده درون قانون برخوردار مـی باشند .* حداکثر سن داوطلب با احتساب تمامـی شرایط ارفاقی ۲۴ سال مـی باشد.شرایط و تذکرات۱- ثبت نام از داوطلبان استخدام رایگان محسوب گردیده و مستلزم پرداخت وجهی از طریق درگاه الکترونیکی بانکها نمـی باشد۲- کدملی داوطلب ،بعنوان نام کاربری و کلمـه عبور به منظور ورود سامانـه ثبت نام اینترنتی درون نظرگرفته شده است.۳- داوطلبانی کـه موفق بـه تکمـیل اطلاعات خود نشده اند ، مـی توانند که تا پایـان مـهلت ثبت نام با مراجعه بـه سامانـه اطلاعات خود را تکمـیل و ویرایش نمایند.۴ – ثبت نام درون این سامانـه بـه منزله استخدام درون ناجا محسوب نمـی گردد.۵- تکمـیل اطلاعات توسط داوطلب ودریـافت کدرهگیری ملاک تایید ثبت نام داوطلب مـی باشد.۶ – سامانـه ثبت نام اینترنتی صرفا با سیستم عامل ویندوز سازگار مـی باشد . لذا توصیـه مـی گردد بـه منظور ورود اطلاعات صحیح و بدون نقص ، صرفا از رایـانـه هایی کـه از سیستم عامل ویندوز بهره مـی جویند استفاده نمایید .در صورت استفاده از تبلت و تلفن های هوشمند ، تبعات ناشی از عدم دریـافت صحیح اطلاعات متوجه مرکز گزینش و استخدام نخواهد بود.*داوطلبانی کـه مراحل ثبت نام را با موفقیت بـه اتمام برسانند، مـی توانند که تا پایـان مـهلت ثبت نام با مراجعه مجدد بـه سایت، نسبت بـه مشاهده، کنترل اطلاعات و همچنین ویرایش اطلاعات ثبت نامـی اقدام نمایند. (جهت دریـافت نام کاربری و کلمـه عبور اینجا کلیک نمایید)اطلاعات داوطلبانی کـه تا ساعت ۲۰روز۱۳۹۶/۰۴/۱۴ اقدام بـه ثبت نام و دریـافت کدرهگیری نموده اند درون حال بررسی و تطبیق شرایط مـی باشداز متقاضیـانی کـه پس از زمان مذکوراقدام بـه ثبت نام نماینددر تکمـیل ظرفیت استفاده خواهد شد.

نیروی انتظامـی  به منظور تأمـین نیروی انسانی مورد نیـاز خود از بین جوانان مومن، متعهد و کار آمد (مرد) بـه صورت پیمانی ۵ ساله انتظامـی درون مقطع (درجه داری)، از طریق آزمون ورودی و سایر مراحل گزینشی (مصاحبه، معاینات استخدامـی و غیره) استخدام مـی‌کند.

متقاضیـان واجد شرایط مـی‌توانند بعد از مطالعه شرایط استخدام، درون صورتی کـه حائز شرایط مندرج درون این آگهی باشند درخواست‌های استخدام خود از طریق تکمـیل فرم‌های ثبت نام الکترونیکی، بـه مرکز گزینش و استخدام نیروی انتظامـی ارسال کنند. تکمـیل اطلاعات داوطلبانی کـه مراحل ثبت نام را با موفقیت بـه اتمام برسانند، مـی‌توانند که تا پایـان مـهلت ثبت نام با مراجعه مجدد بـه سایت، نسبت بـه مشاهده، کنترل اطلاعات و همچنین ویرایش اطلاعات ثبت نامـی اقدام  کنند.

شرایط عمومـی  استخدام نیروی انتظامـی

۱ – اعتقاد و التزام عملی بـه دین مبین اسلام.۲ – التزام عملی بـه قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران واعتقاد بـه ولایت مطلقه فقیـه و آمادگی فداکاری درون راه اه آنـها.۳ – تابعیت جمـهوری اسلامـی ایران.*داوطلب حتما ایرانی الاصل باشد بـه این مفهوم کـه دارای شناسنامـه ایرانی و پدر ومادر ایرانی الاصل باشد.۴ – عدم سابقه عضویت یـا وابستگی بـه احزاب و گروههای سیـاسی و معارض با نظام جمـهوری اسلامـی ایران.۵ – عدم عضویت یـا وابستگی بـه احزاب و گروههای سیـاسی درون زمان تقاضای استخدام.۶ – عدم محکومـیت بـه محرومـیت از خدمات دولتی.۷ – نداشتن سوء پیشینـه کیفری.۸ – عدم اعتیـاد بـه مواد مخدر.۹ – داشتن شرایط تحصیلی و یـا تخصصی لازم به منظور خدمت مورد نظر.۱۰ – داشتن سلامت و توانایی جسمـی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر

شرایط اختصاصی  استخدام نیروی انتظامـی

* ثبت نام درون این سامانـه صرفا به منظور داوطلبانی مجاز هست که آخرین مدرک تحصیلی آنـها دیپلم باشد.

۱ – داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی ، علوم نظری (ریـاضی ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، معارف و بهیـاری ) مجاز بـه ثبت نام درون سامانـه هستند.۲ – سهیمـه جذب سال ۱۳۹۶ صرفا به منظور جذب آقایـان هست .۳ – حداقل معدل دیپلم یـا پیش دانشگاهی به منظور داوطلبان ۱۴ هست .۴ – حداقل قد به منظور داوطلبان درون مقطع درجه داری ۱۷۰ سانتی متر است.۵ – حداقل سن به منظور داوطلبان درون مقطع درجه داری ۱۸ سال تمام است. متولدین سال ۱۳۷۸الف ) داوطلبانی کـه دوره خدمت سربازی را سپری کرده و دارای کارت پایـان خدمت هستند ۲ سال بـه حداقل سنشان افزوده مـی‌شود.* داوطلبان مشمولی کـه دارای غیبت سنواتی (دفترچه ای ) هستند، واجد شرایط عمومـی استخدام نیستند و مـی توانند بعد از اتمام خدمت سربازی و دریـافت کارت پایـان خدمت درون صورت داشتن سایر شرایط اقدام کنند.

ب ) داوطلبانی کـه دارای سابقه بسیج فعال یـا پلیس افتخاری هستند نیز ۲ سال ارفاق سنواتی خواهند داشت.

* فرزندان ایثارگران، دارنده مقامات برتر کشوری، حافظان قرآن و بستگان نیروهای مسلح از ۲ سال سنوات سن ارفاقی برخوردار هستند.۶ – بستگان درجه یک شـهدا از تسهیلات سنی پیش بینی شده درون قانون برخوردار هستند.

* حداکثر سن داوطلب با احتساب تمامـی شرایط ارفاقی ۲۴ سال است.

مـهلت ثبت نام استخدام درون نیروی انتظامـی

ثبت نام از تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۶ آغاز و تا۱۳ تیر ماه ۱۳۹۶ ادامـه خواهد داشت.

متقاضایـان استخدام نیروی انتظامـی مـی‌توانند درون صورت بروز هرگونـه مشکل و یـا طرح سوال از ساعت ۰۸:۳۰ صبح که تا ۱۲:۰۰ بعداز ظهر  و از ساعت ۱۴ که تا ۱۷ بـه جز ایـام تعطیل با شماره تلفن‌های ۷۳۰۴۶۹۱۱، ۷۳۰۴۶۹۱۲، ۷۳۰۴۶۹۱۳ تماس حاصل بگیرند.

خبر ۲۹ خرداد ۹۶ – استخدام نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران

نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران بـه منظور تامـین نیروی انسانی مورد نیـاز خود از بین جوانان مومن ، متعهد و کار آمد(مرد) بصورت پیمانی ۵ ساله انتظامـی درون مقطع( درجه داری) ، از طریق آزمون ورودی و سایر مراحل گزینشی (مصاحبه ، معاینات استخدامـی و … ) استخدام مـی نماید . متقاضیـان واجد شرایط مـی توانند بعد از مطالعه شرایط استخدام ، درون صورتیکه حائز شرایط مندرج درون این آگهی باشند درخواست های استخدام خود از طریق تکمـیل فرم های ثبت نام الکترونیکی ، بـه مرکز گزینش و استخدام ناجا ارسال نمایند

داوطلبانی کـه مراحل ثبت نام را با موفقیت بـه اتمام برسانند، مـی توانند که تا پایـان مـهلت ثبت نام با مراجعه مجدد بـه سایت، نسبت بـه مشاهده، کنترل اطلاعات و همچنین ویرایش اطلاعات ثبت نامـی اقدام نمایند.

متقاضایـان استخدام مـی توانند درون صورت بروز هرگونـه مشکل و یـا طرح سوال از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ و بعداز ظهر از ساعت ۱۴ الی ۱۷ بجز ایـام تعطیل با شماره تلفن های ۷۳۰۴۶۹۱۱ ، ۷۳۰۴۶۹۱۲ ، ۷۳۰۴۶۹۱۳ تماس حاصل نمایند.

شرایط عمومـی :۱ – اعتقاد و التزام عملی بـه دین مبین اسلام.۲ – التزام عملی بـه قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران واعتقاد بـه ولایت مطلقه فقیـه و آمادگی فداکاری درون راه اه آنـها.۳ – تابعیت جمـهوری اسلامـی ایران.*داوطلب مـی بایست ایرانی الاصل باشد بدین مفهوم کـه دارای شناسنامـه ایرانی و پدر ومادر ایرانی الاصل باشد.۴ – عدم سابقه عضویت یـا وابستگی بـه احزاب و گروههای سیـاسی و معارض با نظام جمـهوری اسلامـی ایران.۵ – عدم عضویت یـا وابستگی بـه احزاب و گروههای سیـاسی درون زمان تقاضای استخدام.۶ – عدم محکومـیت بـه محرومـیت از خدمات دولتی.۷ – نداشتن سوء پیشینـه کیفری.۸ – عدم اعتیـاد بـه مواد مخدر.۹ – داشتن شرایط تحصیلی و یـا تخصصی لازم به منظور خدمت مورد نظر.۱۰ – داشتن سلامت و توانایی جسمـی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر

شرایط اختصاصی :

۱-داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم بهیـاری از شرط محل سمعاف بوده و مـی توانند از تمامـی استان ها ثبت نام کنند.۲-حداقل معدل دیپلم یـا پیش دانشگاهی به منظور داوطلبان ۱۴ مـی باشد.۳-حداقل قد به منظور داوطلبان درون مقطع درجه داری ۱۷۰ سانتی متر مـی باشد.۴- حداقل سن به منظور داوطلبان درون مقطع درجه داری ۱۸ سال تمام مـی باشد.الف)داوطلبانی کـه دوره خدمت سربازی را سپری نموده و دارای کارت پایـان خدمت مـی باشند ۲ سال بـه حداقل سن ایشان افزوده مـی گردد .* داوطلبان مشمولی کـه دارای غیبت سنواتی هستند واجد شرایط عمومـی استخدام نمـی باشند.و مـی توانند بعد از اتمام خدمت سربازی و دریـافت کارت پایـان خدمت درون صورت داشتن سایر شرایط اقدام نمایند.ب)داوطلبانی کـه دارای سابقه بسیجی فعال مـی باشند نیز دو سال ارفاق سنواتی خواهند داشت.* درون خصوص فرزندان شـهدا، ایثارگران، دارنده مقامات برتر کشوری، حافظان قرآن، برابر تدابیر ابلاغی رفتار خواهد شد.۵- خانواده محترم شـهدا، ایثارگران، کارکنان نیروهای مسلح، نخبگان علمـی و ورزشی و افرادی کـه ویژگی بارزی دارند درون شرایط مساوی با سایر داوطلبان درون اولویت جذب خواهند بود.* ملاک ثبت نام آخرین مدرک تحصیلی داوطلبان مـی باشد.* بـه درخواست داوطلبانی کـه در حال تحصیل هستند ترتیب اثر داده نخواهد شد.۶-مرکز گزینش و استخدام ناجا از مـیان داوطلبان افرادی را کـه حائز شرایط بهتر باشند انتخاب خواهد نمود. لذا ثبت نام اولیـه هیچ حقی را به منظور داوطلب ایجاد نمـی نماید۷- آن دسته از داوطلبانی کـه به هر نحو قبل از تاریخ۲۷/۳/۱۳۹۶ درون سامانـه ثبت نام نموده اند مـی بایست جهت ویرایش و تکمـیل اطلاعات درون بازه زمانی مقرر (۳/۴/۱۳۹۶ که تا ۱۳/۴/۱۳۹۶) بـه سایت مراجعه نمایند .

مـهلت ثبت نام :زمان دقیق شروع ثبت نام از تاریخ ۳/۴/۱۳۹۶ که تا ساعت ۲۴ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ مـی باشد .(خواهشمند هست از ثبت نام ، خارج از بازه زمانی مذکور خودداری شود )

شرایط و تذکرات :داوطلب مـی بایست اطلاعیـه ثبت نام را با دقت و به طور کامل مطالعه نموده و حائز شرایط عمومـی و اختصاصی مندرج درون آگهی استخدام باشد .۱- ثبت نام درون این سامانـه بـه معنای استخدام شما درون نیروی انتظامـی تلقی نگردیده و نتیجه پذیرش اولیـه شما از طریق همـین سامانـه اعلام خواهد شد.۲- انجام ثبت نام الکترونیکی از داوطلبان استخدام رایگان محسوب گردیدهو مستلزم پرداخت وجهی از طریق درگاه الکترونیکی بانکها نمـی باشد و صرفا هزینـه ارسال پیـامک درون قبض دوره ای تلفن داوطلب منظور خواهد شد .۳- درخواست هایی کـه از بعد از ورود بـه سامانـه ناقص و تکمـیل نگردیده باشند، درون صورتیکه حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت تکمـیل نشوند بصورت اتوماتیک از سامانـه حذف مـی گردند-.۴- داوطلبانی کـه نتیجه پذیرش اولیـه آنـها مثبت اعلام گردیده است، مـی بایست فرم رسیدثبت نام اینترنتی (فرمـی کـه در مرحله نـهایی ثبت نام مـی بایست توسط داوطلب تایید و چاپ گردد ) را درون زمان فراخوان بـه همراه داشته باشند .۵- ضروری هست متقاضیـان استخدام کدملی ، نام و نام خانوادگی و سایر اطلاعات مورد نیـاز درون فرمـها را با دقت و توجه لازم ثبت نمایند . بـه درخواستهای آن دسته از داوطلبانی کـه کد ملی خود را اشتباه وارد نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

لینک ثبت ناملیست مراکز گزینش

خبر ۲۷ خرداد ۹۶ – استخدام نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران

نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران بـه منظور تامـین نیروی انسانی مورد نیـاز خود از بین جوانان مومن ، متعهد و کار آمد(مرد) بصورت پیمانی ۵ ساله انتظامـی درون مقطع (درجه داری) ، از طریق آزمون ورودی و سایر مراحل گزینشی (مصاحبه ، معاینات استخدامـی و … ) استخدام مـی نماید . متقاضیـان واجد شرایط مـی توانند بعد از مطالعه شرایط استخدام ، درون صورتیکه حائز شرایط مندرج درون این آگهی باشند درخواست های استخدام خود از طریق تکمـیل فرم های ثبت نام الکترونیکی ، بـه مرکز گزینش و استخدام ناجا ارسال نمایند

شرایط عمومـی

۱ – اعتقاد و التزام عملی بـه دین مبین اسلام.۲ – التزام عملی بـه قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران واعتقاد بـه ولایت مطلقه فقیـه و آمادگی فداکاری درون راه اه آنـها.۳ – تابعیت جمـهوری اسلامـی ایران.*داوطلب مـی بایست ایرانی الاصل باشد بدین مفهوم کـه دارای شناسنامـه ایرانی و پدر ومادر ایرانی الاصل باشد.۴ – عدم سابقه عضویت یـا وابستگی بـه احزاب و گروههای سیـاسی و معارض با نظام جمـهوری اسلامـی ایران.۵ – عدم عضویت یـا وابستگی بـه احزاب و گروههای سیـاسی درون زمان تقاضای استخدام.۶ – عدم محکومـیت بـه محرومـیت از خدمات دولتی.۷ – نداشتن سوء پیشینـه کیفری.۸ – عدم اعتیـاد بـه مواد مخدر.۹ – داشتن شرایط تحصیلی و یـا تخصصی لازم به منظور خدمت مورد نظر.۱۰ – داشتن سلامت و توانایی جسمـی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر

شرایط اختصاصی

۱-داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم بهیـاری از شرط محل سمعاف بوده و مـی توانند از تمامـی استان ها ثبت نام کنند.۲-حداقل معدل دیپلم یـا پیش دانشگاهی به منظور داوطلبان ۱۴ مـی باشد.۳-حداقل قد به منظور داوطلبان درون مقطع درجه داری ۱۷۰ سانتی متر مـی باشد.۴- حداقل سن به منظور داوطلبان درون مقطع درجه داری ۱۸ سال تمام مـی باشد.الف)داوطلبانی کـه دوره خدمت سربازی را سپری نموده و دارای کارت پایـان خدمت مـی باشند ۲ سال بـه حداقل سن ایشان افزوده مـی گردد .* داوطلبان مشمولی کـه دارای غیبت سنواتی هستند واجد شرایط عمومـی استخدام نمـی باشند.و مـی توانند بعد از اتمام خدمت سربازی و دریـافت کارت پایـان خدمت درون صورت داشتن سایر شرایط اقدام نمایند.ب)داوطلبانی کـه دارای سابقه بسیجی فعال مـی باشند نیز دو سال ارفاق سنواتی خواهند داشت.* درون خصوص فرزندان شـهدا، ایثارگران، دارنده مقامات برتر کشوری، حافظان قرآن، برابر تدابیر ابلاغی رفتار خواهد شد.۵- خانواده محترم شـهدا، ایثارگران، کارکنان نیروهای مسلح، نخبگان علمـی و ورزشی و افرادی کـه ویژگی بارزی دارند درون شرایط مساوی با سایر داوطلبان درون اولویت جذب خواهند بود.* ملاک ثبت نام آخرین مدرک تحصیلی داوطلبان مـی باشد.* بـه درخواست داوطلبانی کـه در حال تحصیل هستند ترتیب اثر داده نخواهد شد.۶-مرکز گزینش و استخدام ناجا از مـیان داوطلبان افرادی را کـه حائز شرایط بهتر باشند انتخاب خواهد نمود. لذا ثبت نام اولیـه هیچ حقی را به منظور داوطلب ایجاد نمـی نماید.

مـهلت ثبت ناممـهلت ثبت نام : زمان شروع ثبت نام از روز شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ که تا روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ و به مدت ۱۲ روز مـی باشد .

شرایط و تذکراتداوطلب مـی بایست اطلاعیـه ثبت نام را با دقت و به طور کامل مطالعه نموده و حائز شرایط عمومـی و اختصاصی مندرج درون آگهی استخدام باشد .۱- ثبت نام درون این سامانـه بـه معنای استخدام شما درون نیروی انتظامـی تلقی نگردیده (ایـران اسـتخدام) و نتیجه پذیرش اولیـه شما از طریق همـین سامانـه اعلام خواهد شد.۲- انجام ثبت نام الکترونیکی از داوطلبان استخدام رایگان محسوب گردیدهو مستلزم پرداخت وجهی از طریق درگاه الکترونیکی بانکها نمـی باشد و صرفا هزینـه ارسال پیـامک درون قبض دوره ای تلفن داوطلب منظور خواهد شد .۳- درخواست هایی کـه از بعد از ورود بـه سامانـه ناقص و تکمـیل نگردیده باشند، درون صورتیکه حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت تکمـیل نشوند بصورت اتوماتیک از سامانـه حذف مـی گردند-.۴- داوطلبانی کـه نتیجه پذیرش اولیـه آنـها مثبت اعلام گردیده است، مـی بایست فرم رسیدثبت نام اینترنتی (فرمـی کـه در مرحله نـهایی ثبت نام مـی بایست توسط داوطلب تایید و چاپ گردد ) را درون زمان فراخوان بـه همراه داشته باشند .۵- ضروری هست متقاضیـان استخدام کدملی ، نام و نام خانوادگی و سایر اطلاعات مورد نیـاز درون فرمـها را با دقت و توجه لازم ثبت نمایند . بـه درخواستهای آن دسته از داوطلبانی کـه کد ملی خود را اشتباه وارد نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

متقاضایـان استخدام مـی توانند درون صورت بروز هرگونـه مشکل و یـا طرح سوال از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ و بعداز ظهر از ساعت ۱۴ الی ۱۷ بجز ایـام تعطیل با شماره تلفن های ۷۳۰۴۶۹۱۱ ، ۷۳۰۴۶۹۱۲ ، ۷۳۰۴۶۹۱۳ تماس حاصل نمایند.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۶ خرداد ۹۶ – استخدام نیروی انتظامـی استان مرکزی

باشگاه خبرنگاران جوان : نیروی انتظامـی استان مرکزی بـه منظور تامـین نیروی انسانی (مرد)موردنیـاز خودنیرو جذب مـی کند.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۶ خرداد ۹۶ – استخدام نیروی انتظامـی استان فارس

باشگاه خبرنگاران جوان : نیروی انتظامـی استان فارس بـه منظور تامـین نیروی انسانی مورد نیـاز خود از بین جوانان متعهد استخدام مـی کند.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۶ خرداد ۹۶ –نیروی انتظامـی ایلام درون مقطع درجه‌داری استخدام مـی‌کند

به گزارش برنا-ایلام سردار نورعلی یـاری  اظهار کرد: مرکز گزینش و استخدام فرماندهی انتظامـی استان ایلام درون مقطع درجه‌داری از بین دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم یـا پیش‌دانشگاهی (کلیـه گرایش‌ها ) از بین آقایـان از طریق آزمون ورودی و دیگر مراحل گزینش و استخدامـی (مصاحبه ، معاینات پزشکی و … ) با شرایط ذیل اقدام بـه جذب مـی‌کند.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۷ فروردین ۹۶ – استخدام نیروهای بومـی سیستان و بلوچستان درون نیروی انتظامـی

خبرگزاری ایسنا : نماینده مردم ایرانشـهر درون مجلس شورای اسلامـی با اشاره بـه بیکاری گسترده درون استان سیستان و بلوچستان و همجواری این استان با مناطق ناامن درون پاکستان، استخدام و بکارگیری نیروهای توانمند بومـی درون بدنـه نیروی انتظامـی را موجب افزایش شاخص های امنیتی دانست.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۲ اسفند ۹۵ – تایید لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامـی

خبرگزاری ایرنا : شورای نگهبان لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران و طرح الحاق یک ماده بـه قانون تعیین تکلیف استخدامـی معلمـین حق‌التدریسی و آموزشیـاران نـهضت سوادآموزی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.به گزارش روز شنبه ایرنا از اداره کل روابط عمومـی شورای نگهبان، لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامـی درون جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت کـه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.*تایید طرح الحاق یک ماده بـه قانون تعیین تکلیف استخدامـی معلمـین حق‌التدریسی و آموزشیـاران نـهضت سوادآموزیشورای نگهبان همچنین درون مصوبه دیگری طرح الحاق یک ماده بـه قانون تعیین تکلیف استخدامـی معلمـین حق‌التدریسی و آموزشیـاران نـهضت سوادآموزی درون وزارت آموزش و پرورش را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.طرح الحاق یک ماده بـه قانون تعیین تکلیف استخدامـی معلمـین حق‌التدریسی و آموزشیـاران نـهضت سوادآموزی درون وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامـی درون جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت کـه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

خبر ۲۷ بهمن ۹۵ – احتمال دائمـی‌شدن قانون آزمایشی استخدام ناجا

خبرگزاری ایلنا : رییس مجلس شورای اسلامـی درون جریـان نشست علنی امروز مجلس گفت: درون صورتی کـه طی دو سالی کـه به نیروی انتظامـی فرصت مـی‌دهیم که تا لایحه دائمـی قانون استخدام ناجا را بـه مجلس بیـاورد، این کار انجام نشود قانون جاری را کـه به صورت آزمایشی درون حال اجراست دائمـی مـی‌کنیم.به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علی لاریجانی درون جریـان نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامـی اعلام کرد: این‌طور کـه گفته مـی‌شود نیروی انتظامـی لایحه دائمـی قانون استخدام ناجا را تهیـه کرده و به دولت داده و در دولت درون حال رسیدگی است. هر چند کـه این کار دیر انجام شده است.او ادامـه داد: درون صورتی کـه لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامـی بـه همـین صورت کـه پیشنـهاد شده بـه تصویب برسد، ناجا یک سال فرصت خواهد داشت و سال آینده باز همـین مشکل تکرار مـی‌شود.رییس مجلس شورای اسلامـی خاطرنشان کرد: پیشنـهادم این هست که مـهلت اجرای آزمایشی قانون استخدام ناجا دو سال تعیین شود که تا طی این فرصت دولت بتواند لایحه جامعی را بـه مجلس بدهد.او یـادآور شد: درصورتی کـه این کار را انجام ندهیم، نیروی انتظامـی بی‌قانون مـی‌ماند و دچار مشکل مـی‌شود.رییس مجلس شورای اسلامـی یـادآور شد: بنده همـین مساله را درخصوص قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بـه دولت اعلام کرده‌ام. اگر بـه این سخنان توجه نشود لایحه فعلی را کـه چند دوره هست به صورت آزمایشی درون حال اجراست بـه عنوان قانون دائمـی تصویب مـی‌کنیم.

خبر ۴ بهمن ۹۵ – جذب ۳۰ هزار نیرو درون نیروی انتظامـی با تایید ستاد کل نیروهای مسلح که تا پایـان برنامـه ششم

خبرگزاری خانـه ملت: عضو هیـات رئیسه کمـیسیون اجتماعی مجلس رفع مشکل کمبود پرسنل درون ناجا را درون کاهش ورود اتباع بیگانـه غیرمجاز بـه کشور، شناسایی بهتر اشرار، تامـین امنیت مردم و همچنین کشف سریع جرم موثر دانست.روح الله بابایی صالح درون گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانـه ملت، درون مورد بند ( د ) ماده ۱۲۳ لایحه برنامـه ششم مبنی بر مجوز جذب سالانـه ۶ هزار نیرو بـه نیروی انتظامـی درون لایحه برنامـه ششم، گفت: نمایندگان بر اساس این بند با تایید ستاد کل نیروهای مسلح بـه نیروی انتظامـی مجوز جذب ۳۰ هزار نیرو را که تا پایـان برنامـه یعنی سالانـه ۶ هزار نیرو داده‌اند؛ انتظار مـی رود با جذب این تعداد نیرو درون نیروی انتظامـی شاهد توفیق روز افزون نیروی انتظامـی درون خدمت رسانی بـه مردم باشیم.نماینده مردم بوئین زهرا درون مجلس شورای اسلامـی، با بیـان اینکه جذب نیروی نظامـی و انتظامـی بستری مناسب به منظور شناسایی بهتر و مقابله با سوداگران و مافیـای مواد مخدر است، تصریح کرد: کنترل بهتر مرزها به منظور جلوگیری از ورود موادمخدر مستلزم جذب نیروی بیشتر درون ناجا هست زیرا درون حال حاضر با کمبود نیروی انتظامـی و  نظامـی درون کشور مواجه هستیم.این نماینده مردم درون مجلس دهم با یـادآوری اینکه رفع مشکل کمبود نیروی انسانی درون ناجا کاهش ورود اتباع بیگانـه بـه کشور، شناسایی بهتر اشرار، تامـین امنیت مردم و همچنین کشف سریع جرم را بـه دنبال دارد، گفت: افزایش و تامـین امنیت مردم درون گرو افزایش نیروی انسانی ناجا است؛ انتظار مـی رود درون جهت بهبود خدمت رسانی بـه شـهروندان درون رفع مشکلات نیروی انتظامـی گام‌های اساسی برداشته شود.بابایی صالح با تاکید بر اینکه حتما زیرساخت های لازم به منظور جذب نیروی بیشتر درون ناجا فراهم شود، افزود: اگر بسترهای مناسب به منظور جذب نیروی بیشتر درون نیروی انتظامـی فراهم شود کاهش جرم درون جامعه را شاهد خواهیم بود.وی با بیـان اینکه پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف اصلی ناجا است، تصریح کرد: از ارکان اساسی کار نیروی انتظامـی برخورد با مجرمان و متجاوزان هست که این دستگاه برخوردهای ارشادی با عواملی کـه آرامش و امنیت جامعه را بر هم مـی‌زنند را همواره درون اولویت کار خود قرار داده است.این نماینده مردم درون مجلس دهم، با یـادآوری اینکه تحقق امنیت درون جامعه نیـازمند تلاش همگانی است، ادامـه داد: امروزه فاکتورهایی مانند اقتدار، قانون‌مداری، مردم داری مبنای تبیین شعار جامعه محوری ناجا هست و نیروی انتظامـی تمامـی اهتمام خود را درون جهت خدمات رسانی بهتر و تامـین امنیت مردم بـه کار مـی‌برد.نماینده مردم بوئین زهرا درون مجلس دهم، با بیـان اینکه پیشگیری از جرم از جمله ارکان مـهم مقابله با ناهنجاری‌ها است، تصریح کرد: پیشگیری، هزینـه های مقابله با جرم را کاهش مـی دهد و در واقع نیروی انتظامـی با پیشگیری از جرم  هزینـه های مقابله با جرم  را صرف جذب نیروی انسانی و همچنین رفع مشکلات  خود کند.عضو هیـات رئیسه کمـیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامـی، با یـادآوری اینکه کمبود نیروی انتظامـی و نظامـی درون کشور مشکلات زیـادی را به منظور کشور بـه همراه دارد، گفت: جلوگیری از ورود آزادانـه اتباع بیگانـه غیرمجاز، اشرار، ورود مواد مخدر و کالای قاچاق مستلزم رفع مشکل کمبود نیرو درون نیروی انتظامـی است.

خبر ۲۷ دی ۹۵ – نیروی انتظامـی مجاز هست در طول اجرای برنامـه سالانـه پایور استخدام کند

خبرگزاری خانـه ملت: نمایندگان مردم درون خانـه ملت، موافقت د نیروی انتظامـی درون طول اجرای برنامـه سالانـه با توجه بـه بودجه سنواتی پایور استخدام و به موجودی خود اضافه نماید.به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانـه ملت، نمایندگان درون نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۲۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامـی درون جریـان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامـه ششم توسعه کل کشور با بند د ماده ۱۲۳ این لایحه موافقت د.در بند د ماده ۱۲۳ این لایحه آمده است: بـه نیروی انتظامـی اجازه داده مـی شود با تائید ستاد کل نیروهای مسلح بـه منظور متناسب‌‌سازی استعداد نیروی انتظامـی با نیـازهای امنیتی- انتظامـی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص ۵ نفر نیرو بـه ازای هزار نفر جمعیت، درون طول اجرای برنامـه سالانـه پایور با توجه بـه بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید.گفتنی هست ماده ۱۳۲ لایحه برنامـه ششم توسعه کل کشور با ۱۵۵ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر درون جلسه حذف شد.لازم بـه ذکر هست ماده ۱۳۷ لایحه برنامـه ششم توسعه کل کشور با ۱۴۲ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر درون جلسه حذف شد.همچنین نمایندگان ماده ۱۳۹ این لایحه را با ۱۵۴ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر درون جلسه بـه تصویب رساندند.در ماده ۱۳۹ لایحه مذکور آمده است: کلیـه وجوهی کـه به عنوان جزای نقدی یـا جریمـه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی،‌ انتظامـی و اداری أخذ مـی‌شود بـه خزانـه واریز مـی‌گردد. دستگاههای ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.دولت موظف هست اعتبار مورد نیـاز دستگاههای مذکور را کـه از محل درآمد- هزینـه تاکنون تأمـین گردیده هست در ردیفهای اعتبارات عمومـی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.تبصره- کلیـه قوانین ذیل از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون موقوف الاجراء مـی‌گردد.۱- تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی۲- جزء ب بند (۴) ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درون موارد معین مصوب ۲۰/۸/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی۳- ماده ۴ قانون بیمـه اجرایی خسارات وارد شده بـه شخص ثالث درون اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیـه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵۴- ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴./

خبر ۱۴ دی ۹۵ – تاکید فرمانده ناجا بر جذب و انتخاب برترین‌ها درون پلیس

خبرگزاری مـهر : فرمانده ناجا برجذب برترین‌ها درون پلیس تاکید کرد و گفت: پلیس امـین مردم هست و مردم درون گرفتاری‌ها بـه پلیس پناه مـی‌برند.به گزارش خبرگزاری مـهر، سردار حسین اشتری درون نشست مسئولان نیروی انسانی و مدیران گزینش ناجا با اشاره بـه گستردگی نیروی انتظامـی از لحاظ عده و عده و نیز پراکندگی بی نظیر مأموریت های آن افزود: برخی تصور مـی کنند به منظور ارتقاء یک سازمان حتما به تخصص و تجهیزات تأکید داشت اما معتقدم به منظور ارتقاء هر سازمانی بـه خصوص ناجا حتما به نیروی انسانی آن اتکا کنیم.وی با اشاره بـه اینکه نیروی انسانی بالاترین سرمایـه یک سازمان بـه شمار مـی آید، گفت: درون ناجا این سرمایـه بیشترین تأثیرگذاری را دارد.فرمانده ناجا با بیـان اینکه نیروی انتظامـی یک سازمان انسان محور هست نـه تجهیزات محور گفت: درون برخی از سازمان ها تجهیزات حرف اول را مـی زند هرچند با نبود نیروی انسانی متخصص و متعهد نمـی توان کاری را انجام داد اما نیروی انتظامـی سازمانی انسان محور است؛ ما پلیس جامعه محور هستیم و در داخل سازمان علاوه بر اینکه کارکنان اولویت دارند ، مأموریت های ما نیز ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با مردم دارد.سردار اشتری با بیـان اینکه هر مـیزان به منظور نیروی انسانی درون ناجا سرمایـه گذاری شود، کم است، گفت: معاونت نیروی انسانی متولی و مجری این مأموریت است؛ برخی از رده و معاونت های ناجا درون این زمـینـه اقدامات خوبی را انجام دادند و موفق بودند اما بعضی از رده ها بـه علت کم توجهی بـه این امر با مشکلاتی مواجه شدند.این مقام عالی انتظامـی خاطر نشان کرد: کارکنان از مرحله جذب ، استخدام و حتی بعد از بازنشستگی با معاونت نیروی انسانی سروکار دارند.سردار اشتری بـه فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نیروی انتظامـی حتما در طراز با انقلاب اسلامـی باشد، گفت: حتما این مطلب مورد بحث و گفتگو قرار گیرد کـه پلیس جمـهوری اسلامـی ایران به منظور رسیدن بـه این افق چگونـه عمل کند.این مقام انتظامـی همچنین بـه فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «اگر چند دستگاه بزرگ درون کشور وظیفه خود را بـه خوبی انجام ندهد اما ناجا وظیفه خود را بـه درستی حتما انجام دهد چرا کـه تقریبا خلاء های آن دستگاه ها را پر مـی کند» گفت: توقعی کـه به نیروی انتظامـی وجود دارد بـه جا و بالا هست که مـی تواند درون اه عالی نظام ، نظم و امنیت کشور تأثیرگذار باشد و اعتماد مردم را افزایش دهد. البته برعاین امر نیز مـی تواند وجود داشته باشد.فرمانده ناجا بـه حضور گسترده پلیس از مرز که تا داخل شـهرها اشاره کرد و گفت: بنا بـه اعتقاد مسئولان و مردم استان های مرزی کشور، مأموران انتظامـی و نیز مرزبانان ارتباط خوب و نزدیکی با مردم دارند. بـه گونـه ای کـه آنان بر این امر تأکید مـی کنند کـه حضور مرزبانان موجب امنیت این مناطق شده است؛ خدماتی کـه ناجا بـه مردم ارائه مـی دهد بی بدیل است.سردار اشتری مـهم ترین وظیفه ناجا را ایجاد امنیت ، نظم و آرامش درون کشور عنوان کرد و گفت: بالاترین نعمت هر کشوری ، امنیت است؛ مـهم ترین وظیفه حاکمـیت برقراری امنیت هست که این امر توسط نیروی انتظامـی انجام مـی شود، البته همـه دستگاه های امنیتی و نظامـی درون این رابطه تلاش مـی کنند اما نقش ناجا بسیـار تأثیرگذار است.وی خاطر نشان کرد: ناجا با توجه بـه این تأثیرگذاری حتما بهترین نیروها را داشته باشد کـه البته درون ارزیـابی های کـه انجام مـی شود انصافا بهترین نیروها را داریم .رئیس پلیس کشور، گفت: حتما از هم اکنون به منظور رسیدن ناجا بـه افق چشم انداز ۱۴۰۴ برنامـه ریزی های لازم انجام شود.این مقام عالی انتظامـی کشور ، مقوله های گزینش ، آموزش و … را از موضوعات مـهم عنوان و تصریح کرد: با توجه بـه نوع مأموریت های ناجا حتما در جذب کارکنان بسیـار دقت شود.سردار اشتری بر  عضویـابی تأکید کرد و گفت: به منظور جذب نیرو بایستی بـه مراکز علمـی و دانشگاهی مراجعه و افراد متخصص و متعهد را ترغیب کنیم؛ حتما مأموریت های مختلف پلیس را بـه مردم نشان دهیم که تا از این طریق جایگاه این سازمان ارتقاء یـابد.فرمانده ناجا با بیـان اینکه درون جذب نیرو نباید بـه سفارش ها توجه شود، بر دقت درون جذب کارکنان تأکید کرد و گفت: درون امر تحقیقات بایستی قوی ترین تحقیق درون خصوص متقاضی بـه کار انجام شود؛ پلیس امـین مردم هست و ناموس ، مال و آبروی آنـها درون اختیـار ما است. مردم ، درون صورت بروز گرفتاری بـه پلیس پناه مـی برند و در صورتی کـه مأمور ما دچار لغزش شود قطعا با آبروی این نیرو بازی مـی کند.این مقام عالی انتظامـی، دقت بـه هنگام جذب نیرو و انتخاب برترین ها تأکید کرد و گفت: حتما پلیسی متدین ، متخصص، با روحیـه جهادی ، انقلابی ، چابک، حرفه ای و خوش برخورد، خوش تیپ داشته باشیم کـه بایستی این ملاک ها بـه هنگام جذب مدنظر قرار گیرد؛ حتما در دل کارکنان عشق مالامال درون راستای خدمت بـه کشور، اسلام و نظام وجود داشته باشد.سردار اشتری بر تقویت روحیـه انقلابی و اسلامـی و نیز حرفه گرایی تأکید و گفت: معاونت نیروی انسانی ناجا حتما این امر را پیگیری کند.این مقام عالی انتظامـی کشور با اشاره بـه اینکه فرمانده معظم کل قوا درون حکم فرماندهی بر دو موضوع معیشت و صیـانت تأکید د ، گفت: افزایش منزلت و معیشت کارکنان از اقدامات نیروی انسانی بـه شمار مـی آید؛ بـه دنبال این هستیم وضع معیشت کارکنان ارتقاء پیدا کند .فرمانده ناجا بـه ترمـیم حقوق کارکنان طی سه مرحله اشاره کرد و گفت: درون این رابطه معاون هماهنگ کننده و نیز  معاون نیروی انسانی ناجا پیگیری های بسیـاری را داشته اند و از تلاش آنـها تشکر مـی کنم؛ درون امر ترمـیم حقوق کارکنان گام های خوبی برداشته شده و سال آینده نیز گام دیگری درون این راستا برمـی داریم و در حال پیگیری این موضوع هستیم.وی بـه موضوع وام مسکن کارکنان اشاره کرد و گفت: توافقاتی با دولت درون این رابطه داشته ایم و البته قول های مساعدی به منظور پرداخت وام داده شده است.سردار اشتری بـه موضوع عطر گل یـاس اشاره کرد و گفت: تاکنون مطالبات بـه ۳۰ هزار نفر از کارکنان ناجا پرداخت شده است؛ درون صدد عمل بـه تعهدات خود بـه خصوص به منظور واگذاری خانـه بـه کارکنان هستیم.این مقام عالی انتظامـی بر ارتقاء روحیـه کارکنان و خانواده های آنان تأکید کرد و گفت: اگر بـه کارکنانی کـه خدمات ارزنده ای ارائه مـی دهند توجه نشود، قطعا بـه نتایج مطلوب نخواهیم رسید.وی بر ارتقاء کرامت کارکنان تأکید کرد و خطاب بـه معاونان نیروی انسانی سراسر کشور گفت: کارکنان این نیرو حتما بدانند کـه شما بـه عنوان مدیران نیروی انسانی بـه فکر آنـها بوده و در صدد رفع مشکلات و رسیدگی بـه آنان هستید.فرمانده انتظامـی، بـه فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «پلیس حتما اقتدار توأم با عدالت ، رأفت و مـهربانی داشته باشد»، گفت: ما نیز حتما مطابق فرمایشات معظم له با کارکنان خود رفتار کرده و چنین دیدگاهی داشته باشیم.سردار اشتری درون خاتمـه بـه رسیدگی و تکریم خانواده شـهدا ، جانبازان ، متوفیـان و ایتام تأکید و گفت: روند اقدامات نیروی انسانی را رو بـه رشد مـی دانیم کـه البته حتما به آن سرعت بیشتری داده شود.

خبر ۲۲ تیر  ۹۵ 

خبر ۲۶ اردیبهشت ۹۵ – اعلام وصول لایحه عادی تمدید مـهلت اجرای آزمایشی قانون استخدامـی نیروی انتظامـی

باشگاه خبرنگاران جوان: عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامـی از اعلام وصول لایحه عادی تمدید مـهلت اجرای آزمایشی قانون استخدامـی نیروی انتظامـی خبر داد.غبه گزارش خبرنگار مجلس گروه سیـاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا منادی سفیدان درون نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامـی، موارد اعلام وصول شده توسط هیـات رئیسه مجلس را بـه شرح زیر قرائت کرد کـه بر اساس آن و به موجب اجرای ماده ۱۳۸ آیین‌نامـه داخلی مجلس و بنا بـه درخواست دولت، لایحه دریـافت عوارض برق تجدیدپذیر مسترد شد.همچنین لایحه عادی موافقت نامـه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمـهوری اسلامـی ایران و دولت جمـهوری لهستان و لایحه عادی تمدید مـهلت اجرای آزمایشی قانون استخدامـی نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران اعلام وصول شد.

خبر ۵ بهمن ۹۴ – پلیس پایتخت درون مقطع درجه داری استخدام مـی کند

گروه استان ها- تهران بزرگ – فرماندهی انتظامـی استان بـه منظور تکمـیل کادر درجه داری خود از بین داوطلبان مرد واجد شرایط بعد از برگزاری آزمون ورودی و سایر مراحل استخدامـی بر اساس اولویت امتیـازات، استخدام مـی کند.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۷ بهمن ۹۳ استخدام : استخدام نیروی انتظامـی درون استان مرکزی

خبر ۱۹ آذر ۹۳ استختام :  استخدام نیروی انتظامـی استان تهران

خبر ۴ آبان ۹۳ استختام : استخدام پلیس پایتخت،در مقطع درجه داری

خبر ۳۰ مـهر ۹۳ استختام : استخدام نیروی انتظامـی درون استان ایلام

خبر ۱۹ مـهر ۹۳ استختام :استخدام نیروی انتظامـی رسته مرزبانی سال ۹۳

خبر ۲۴ شـهریور ۹۳ استختام : استخدام پلیس البرز درون مقطع درجه داری

خبر ۲۴ شـهریور ۹۳ استختام : استخدام نیروی انتظامـی تهران بزرگ مـهر۹۳ خبر ۲۴ شـهریور ۹۳ استختام : استخدام نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران ویژه هفته ناجا خبر ۱۵ شـهریور ۹۳ استختام :   استخدام درجه دار درون فرماندهی انتظامـی استان ایلام ۹۳ خبر ۱۵ شـهریور ۹۳ استختام :   استخدام فرماندهی انتظامـی استان فارس ۹۳ خبر ۹ شـهریور ۹۳ استختام :  استخدام درون نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران شـهریور ۹۳ خبر ۹ شـهریور ۹۳ استختام :  استخدام درون فرماندهی انتظامـی خراسان شمالی ۹۳ خبر ۲۶ مرداد ۹۳ استختام : استخدام فرماندهی انتظامـی استان کرمان ۹۳ خبر ۲۶ مرداد ۹۳ استختام : استخدام پلیس پیشگیری ناجا تهران خبر ۲۶ مرداد ۹۳ استختام : استـخدام فرماندهی نیروی انتظامـی خراسان شمالی ۹۳ خبر ۴ مرداد ۹۳ استختام : استخدام مرکز مشاوره فرماندهی انتظامـی خراسان شمالی خبر ۴ مرداد ۹۳ استختام استخدام درون معاونت اجتماعی پلیس گلستان خبر ۴ مرداد ۹۳ استختام استخدام درون معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامـی البرز خبر ۱ مرداد ۹۳ استختام :  استخدام درون معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامـی خراسان رضوی

خبر ۳۰ تیر ۹۳ – استخدام فارغ‌التحصیل روانشناسی درون پلیس قزوین

خبر ۱۸ تیر ۹۳ –  استخدام درجه‌دار درون پلیس پایتخت (تهران)

خبر ۱۸ تیر ۹۳ – استخدام درجه‌دار درون پلیس خراسان رضوی ۹۳

خبر ۸ تیر ۹۳  –استخدام نیروی انتظامـی درمعاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا (فاوا) درون مقطع درجه داری و افسری

خبر ۳ خرداد ۹۳ – استخدام نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی رسته عملیـات ویژه

خبر ۲۷ اردیبهشت ۹۳ – استخدام دانش آموز به منظور تحصیل درون هنرستان بهیـاری

خبر ۱۳ اردیبهشت ۹۳ –استخدام پلیس کردستان درون مقطع درجه داری پنج ساله پیمانی

فوق دیپلم بهیاری استخدام نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران 97 (استخدام درون ...
[استخدام نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران 97 (استخدام درون ... فوق دیپلم بهیاری]

نویسنده و منبع: پشتیبان دو | تاریخ انتشار: Sat, 03 Nov 2018 22:46:00 +0000شعر در مورد مرضیه

زیر گنبد کبود‌ (آقای حکایتی) - اتل متل توتوله

شعر درون مورد مرضیـه زیر گنبد کبود‌ (آقای حکایتی) - اتل متل توتوله mimplus.ir

یکی بود یکی نبودزیر گنبد کبودروبروی بچه هاقصه گو نشسته بودقصه گو قصه مـی گفتاز کتاب قصه هاقصه های پرنشاطقصه های آشنا

قصه ی باغ بزرگقصه ی گل قشنگقصه ی شیر و پلنگقصه ی موش زرنگقصه ی باغ بزرگقصه ی گل قشنگقصه ی شیر و پلنگقصه ی موش زرنگ

آقای حکایتی اسم قصه گوی ماستزیر گنبد کبود شـهر خوب قصه هاستزیر گنبد کبود شـهر خوب قصه هاست

ستاره بود بالاشکوفه بود پایینقصه ی ما تموم شدقصه ی ما بود همـین

پایین اومدیم آب بودرفتیم بالا آسمونتا قصه های دیگهخدا نگهدارتونپایین اومدیم آب بودرفتیم بالا آسمونتا قصه های دیگهخدا نگهدارتونخدا نگهدارتونخدا نگهدارتون

. شعر در مورد مرضیه . شعر در مورد مرضیه ، شعر در مورد مرضیه

شعر در مورد مرضیه زیر گنبد کبود‌ (آقای حکایتی) - اتل متل توتوله
[زیر گنبد کبود‌ (آقای حکایتی) - اتل متل توتوله شعر در مورد مرضیه]

نویسنده و منبع: پشتیبان دو | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 12:16:00 +0000جارو کشیدن همراه رقص

ماه پیشانی - اتل متل توتوله

یکی بود؛ یکی نبود. جارو کشیدن همراه رقص غیر از خدا هیچکی نبود. جارو کشیدن همراه رقص مردی بود و زنی داشت کـه خاطرش را خیلی مـی خواست و از این زن ی پیدا کرد خیلی قشنگ و پاکیزه و اسمش را گذاشت شـهربانو.وقتی شـهربانو هفت ساله شد, او را فرستاد مکتب خانـه کـه پیش ملاباجی درس بخواند.گاهی کـه بچه ها به منظور ملاباجی هدیـه مـی آوردند, ملاباجی مـی دید هدیـه شـهربانو از بقیـه بهتر است.ملاباجی با شـهربانو گرم گرفت و بنا کرد از زیر زبانش حرف کشیدن. طولی نکشید فهمـید کار و بار پدر شـهربانو حسابی رو بـه راه هست و درون زندگی کم وری ندارد.ملاباجی آن قدر بـه شـهربانو مـهربانی کرد و قاپش را دزدید کـه اگر مـی گفت ماست سیـاه است, شـهربانو بی بروبرگرد باور مـی کرد.یک روز ملاباجی کاسه ای داد دست شـهربانو و گفت «این کاسه را بده بـه مادرت. از قول من سلام برسان و بگو ملاباجی گفته آن را از سرکه پر کن و بفرست به منظور من. وقتی مادرت رفت تو انبار, تو هم همراهش برو. بگو ملاباجی سرکه هفت ساله خواسته و نگذار از خمره ای بـه غیر از خمره هفتمـی سرکه وردارد. همـین کـه رفت سر خمره هفتم و خم شد کاسه را بزند تو سرکه, پاهاش را بلند کن و بندازش تو خمره و در خمره را بگذار.شـهربانو گفت «خیلی خوب!»و همان طور کـه ملاباجی یـادش داده بود, مادرش را نداخت تو خمره و در خمره را گذاشت.

پدر شـهربانو سر شب آمد خانـه. از او پرسید «مادرت کو؟»شـهربانو جواب داد «نمـی دانم. من کـه آمدم, خانـه نبود.»فردای آن شب شـهربانو رفت مکتب و ماجرا را به منظور ملاباجی تعریف کرد. ملاباجی از خوشحالی شـهربانو را بغل کرد؛ نشاند رو زانوی خودش؛ ماچش کرد و دستی بـه سر و روی او کشید.چند روزی کـه گذشت, ملاباجی یک مشت خاکشیر داد بـه شـهربانو و گفت «به خانـه کـه رفتی این ها را بریز رو سرت و وقتی رو بـه روی بابات نشستی جلو منقل سرت را تکان بده که تا خاکشیرها بریزد تو آتش و درق دوروق صدا کند. آن وقت بابات مـی پرسد این سر و صداها چیست؟ تو بگو سرم شپش گذاشته. من کهی را ندارم پرستاریم کند, سرم را بجوید, رختم را بشوید و ببردم . حالا کـه مادرم نیست, اگر یک زن بابا داشتم اقلاً حال و روزم بهتر از این بود. بعد گریـه زاری راه بنداز و بگو حتما زن بگیری کـه تر و خشکم کند و دستی بـه سرم بکشد. اگر پرسید کی را بگیرم, بگو یک دست دل و جگر بگیر آویزان کن بالای درون خانـه. هر اول آمد و سرش خورد بـه آن, او را بگیر.»شـهربانو گفت «به چشم!»و همان طور کـه ملاباجی گفته بود, عمل کرد.پدر شـهربانو فردا صبح رفت یک دست دل و جگر گرفت آورد خانـه و آویزان کرد بالای در.ملاباجی کـه گوش بـه زنگ بود, زود سر و کله اش پیدا شد و به بهانـه ای آمد تو خانـه. سرش را زد بـه دل و جگر و شروع کرد بـه اوقات تلخی و سر و صدا راه انداخت کـه «ای وای! این چی بود خورد تو سرم و چار قدم را کثیف کرد؟»در این بین پدر شـهربانو آمد بیرون. از ملاباجی عذرخواهی کرد و قضیـه را براش گفت. بعد هم ملاباجی را برد پیش ملا, عقد کرد و دستش را گرفت آورد خانـه.ملاباجی ی داشت کـه به عشـهربانو زشت و بد ترکیب بود. این را هم روی جل و جهازش آورد خانـه پدر شـهربانو.

ملاباجی دو سه روزی را بـه رفت و روب خانـه و بازدید اثاثیـه گذراند و آخر سر سری زد بـه انبار و رفت سراغ خمره هفتمـی.همـین کـه در خمره را ورداشت, زردی از خمره آمد بیرون. ملاباجی دستپاچه شد. با خودش گفت «نکند این مادر شـهربانو باشد.»و را برد انداخت تو طویله؛ و از همان روز, یواش یواش شروع کرد با شـهربانو بدرفتاری و همـه کارهای سخت را, از آب و جاروی حیـاط گرفته که تا شست و شوی رخت ها و ظرف ها, انداخت گردن شـهربانو و از هر کاری هم صد جور بهانـه مـی گرفت و تا مـی توانست شـهربانوی بیچاره را مـی چزاند و از وشگون و سقلمـه هم مضایقه نمـی کرد.خلاصه! ملاباجی آن قدر بـه شـهربانو سخت گرفت کـه اگری وارد خانـه مـی شد, خیـال مـی کرد شـهربانو کلفت خانـه است. شـهربانو مـی سوخت و مـی ساخت و از ترس ملاباجی جرئت نداشت بـه پدرش چیزی بگوید.

چند روز بعد, ملاباجی به منظور اذیت و آزار شـهربانو راه تازه ای پیدا کرد. بـه شـهربانو گفت «از فردا حتما اتاق ها و حیـاط را پیش از درآمدن آفتاب جارو کنی و ظرف ها را بشوری. بعدش هم حتما یک بقچه پنبه و یک دوک نخ ریسی ورداری و را ببری صحرا و تا غروب بچرانی. پنبه را نخ کنی و نخ ها را غروب بیـاری تحویل من بدی و تند بـه کارهای مانده خانـه برسی.»شـهربانو کـه جرئت نمـی کرد بـه ملاباجی نـه بگوید, گفت «خیلی خوب!»و فردا کله سحر پاشد خانـه را رفت و روب کرد و همـین کـه آفتاب زد, بقچه پنبه را گذاشت رو سرش, دوک نخ ریسی را گرفت بـه دست و رفت را از طویله آورد بیرون و راهی صحرا شد.در راه, همـه اش غصه مـی خورد و با خودش مـی گفت «خدایـا! اگر من بـه جای دو دست, ده که تا دست هم داشته باشم, نمـی توانم که تا غروب این همـه پنبه را بریسم و اگر نریسم شب جواب ملاباجی را چه بدم؟»شـهربانو بـه صحرا کـه رسید, را ول کرد تو علف ها و رفت نشست رو تخته سنگی و شروع کرد بـه رشتن پنبه ها.نزدیک غروب, شـهربانو دید هنوز نصف پنبه ها را نرشته و از غصه بـه حال زار خودش اشک ریخت.در این موقع, آمد ایستاد رو بـه روی شـهربانو و با دلسوزی بـه او زل زد. بعد, شروع کرد تند تند از یک طرف پنبه خوردن و از طرف دیگر نخ بعد دادن.آفتاب غروب از نوک درخت ها نپریده بود کـه همـه پنبه ها را نخ کرد.شـهربانو خوشحال شد. نخ ها را جم و جور کرد, گذاشت تو بقچه و بقچه را گذاشت رو سرش و را انداخت جلو و راهی خانـه شد.به خانـه کـه رسید را برد بست تو طویله و رفت نخ ها را تحویل ملاباجی داد.ملاباجی نخ ها را گرفت و گفت «حالا برو بـه کارهای خانـه برس.»وقتی شـهربانو کارهای خانـه را تمام کرد, ملاباجی یک تکه نان خشک داد بـه او. شـهربانو نان را آب زد, خورد و با چشم گریـان و دل بریـان رفت گوشـه ای گرفت خوابید.

صبح فردا, ملاباجی بـه جای یک بقچه پنبه سه که تا بقچه پنبه داد بـه شـهربانو.شـهربانو هم پنبه ها را کول کرد, را انداخت جلو و برد بـه صحرا. مثل روز قبل نشست وسط سبزه ها و بنا کرد بـه نخ ریسی.بعد از ظهر, شـهربانو دید از سه بقچه پنبه یکی را هم نتوانسته بریسد و دلش گرفت و های . . . های شروع کرد بـه گریـه.در این موقع, بادی آمد پنبه ها را قل داد و برد. شـهربانو پاشد دوید دنبال پنبه ها؛ اما پیش از آنکه برسد بـه آن ها, پنبه ها افتادند تو چاه.شـهربانو با خودش گفت «ای داد بی داد! دیدی چه خاکی بـه سرم شد! اگر که تا حالا هر شب کتک مـی خوردم و بد و بی راه مـی شنیدم, از امشب دیگر سر و کارم با داغ و درفش است.»شـهربانو درون این جور فکرها بود و گریـه زاری مـی کرد کـه آمد جلو, زبان واکرد و گفت « جان! نترس. برو تو چاه. دیوی نشسته آنجا؛ اول سلام کن؛ بعد هر چه از تو خواست, تو برعآن کارها را انجام بده؛ چون کار دیوها وارونـه است.»گاو چم و خم رفتار با دیوها را بـه شـهربانو یـاد داد و شـهربانو رفت تو چاه. بـه ته چاه کـه رسید دید باغچه ای آنجاست و دیو نخراشیده نتراشیده ای لم داده کنار باغچه.شـهربانو که تا چشمش افتاد بـه دیو, سلام بلند بالایی کرد. دیو گفت «آهای چشم سیـاه دندان سفید! اگر سلام نکرده بودی تو را یک لقمـه چپم کرده بودم. حالا بگو ببینم تو کجا اینجا کجا؟ اینجا جایی هست که سیمرغ پر مـی ریزد, پهلوان سپر مـی اندازد و آهو سم.»شـهربانو شرح و حالش را از سیر که تا پیـاز به منظور دیو تعریف کرد. دیو گفت «قبل از هر چیز پاشو آن سنگ را بردار بزن تو سر من.»شـهربانو تند رفت جلو و سر دیو را گذاشت تو دامنش و بنا کرد بـه جستن رشک ها و شپش های دیو.دیو زیر چشمـی نگاهش کرد و پرسید «سر من تمـیزتر هست یـا سر نامادریت؟»شـهربانو جواب داد «مرده شور سر نامادریم را ببرد؛ البته کـه سر تو تمـیزتر است.»دیو گفت «خیلی خوب! حالا پاشو کلنگ را بردار و خانـه را خراب کن.»شـهربانو زود بلند شد, جارو را برداشت و حیـاط را جارو کرد.دیو پرسید «حیـاط من بهتر هست یـا حیـاط شما؟»شـهربانو جواب داد «حیـاط شما چه دخلی دارد بـه حیـاط ما, حیـاط ما از گل و خشت خام هست و حیـاط شما از مرمر.»دیو گفت «حالا پاشو بزن ظرف ها را بشکن.»شـهربانو فوری پاشد ظرف ها را شست و مثل آینـه برق انداخت.دیو گفت «بگو ببینم! ظرف های من بهتر هست یـا ظرف های شما؟»شـهربانو گفت «واه! خاک بر سرم! این چه سؤالی هست که مـی پرسی؟ معلوم هست که ظرف های شما بهتر است, ظرف های ما از گل و سفال هست و ظرف های شما از طلای توقال.»دیو گفت «آفرین! حالا کـه تو این قدر خوبی برو گوشـه حیـاط پنبه های نخ شده را بردار و برو.»شـهربانو رفت دید همـه پنبه ها شده کلاف نخ و کنار نخ ها چند که تا کیسه طلاست. بـه طلاها دست نزد. نخ ها را برداشت و برگشت پیش دیو کـه از او خداحافظی کند.دیو گفت «کجا بـه این زودی؟ یک کم پا نگهدار کـه هنوز کارت تمام نشده. نخ ها را بگذار زمـین و از این حیـاط برو بـه حیـاط دوم و از حیـاط دوم برو بـه حیـاط سوم کـه از وسطش جوی آب مـی گذرد و کنار آب بنشین. هر وقت دیدی آب زرد آمد بـه آن دست نزن و هر وقت آب سیـاه آمد از آن بزن بـه سر و چشم و ابرویت و وقتی آب سفید آمد صورتت را با آن بشور.»شـهربانو گفت «خیلی خوب!»و رفت بـه حیـاط سوم, کنار آب نشست, سر و چشم و ابروش را با آب سیـاه و صورتش را با آب سفید شست و برگشت کـه از دیو خداحافظی کند و به خانـه برود.دیو گفت «اگر کارت گیر کرد سری بـه من بزن.»شـهربانو گفت «خیلی خوب!»و نخ ها را ورداشت از چاه آمد بیرون و این ور آن ور گشت که تا را پیدا کرد.هوا تاریک شده بود؛ اما شـهربانو دید پیش پاش روشن هست و مـی تواند جلوش را ببیند. خوب کـه به دور و ورش نگاه کرد, فهمـید روشنی از خودش است. نگو همـین کـه با آب سفید صورتش را شسته بود, یک ماه درون پیشانیش درآمده بود و یک ستاره درون چانـه اش.شـهربانو فکر کرد اگر با این ماه و ستاره ای کـه در صورتش پیدا شده برود خانـه, ملاباجی بیشتر اذیت و آزارش مـی کند و زود با لچکش پیشانی و چانـه اش را پوشاند و راه افتاد بـه طرف خانـه.به خانـه کـه رسید را برد بست توی طویله و رفت نخ ها را داد بـه ملاباجی.ملاباجی پاک انگشت بـه دهن ماند کـه شـهربانو چطور توانسته یک روزه سه بقچه پنبه را بریسد و برای اینکه از کارش ایراد بگیرد, شروع کرد بـه زیر و رو نخ ها؛ اما وقتی خوب پایین بالاشان کرد و دید هیچ ایرادی ندارند, تعجبش بیشتر شد. بـه شـهربانو گفت «زود برو بـه کارهای خانـه و آشپزخانـه برس.»شـهربانو گفت «خیلی خوب!»و رفت ظرف ها را شست و بنا کرد بـه جارو آشپزخانـه.ملاباجی با خودش گفت «چون توی تاریکی نمـی شود خوب جارو کرد, الان موقع خوبی هست برم بهانـه بگیرم و کتک مفصلی بـه شـهربانو ب.»اما هنوز بـه در آشپزخانـه نرسیده بود کـه دید انگار تو آشپزخانـه چلچراغ روشن کرده اند و از تعجب خشکش زد. بعد یواش یواش رفت جلو, دید از پیشانی شـهربانو ماه مـی تابد و در چانـه اش ستاره مـی درخشد و از خوشگلی صورتی بـه هم زده کـه در همـه دنیـا لنگه ندارد.ملاباجی دست شـهربانو را گرفت برد تو اتاق. گفت «بدون کتک خوردن و فحش شنیدن بگو ببینم چطور شد کـه این طور شدی؟»شـهربانو هم صاف و پوست کنده از اول که تا آخر همـه چیز را به منظور ملاباجی تعریف کرد.ملاباجی بـه این فکر افتاد کـه ش را صبح فردا با شـهربانو بفرستد بـه صحرا, بلکه او هم برود توی چاه, آبی بزند بـه سر و صورتش و ماهی درون پیشانیش درون بیـاید و ستاره ای درون چانـه اش پیدا بشود.این بود کـه به شـهربانو کمـی روی خوش نشان داد؛ لبخندی بـه او زد و گفت «شـهربانو جان! فردا من را با خودت ببر بـه صحرا, او را بفرست تو چاه و کارهایی را کـه خودت کردی بـه او یـاد بده که تا در صورت او هم ماه و ستاره دربیـاید و مثل تو خوشگل بشود.»شـهربانو گفت روی چشم! هیچ عیبی ندارد.»

فردا صبح زود, ملاباجی بـه جای سه بقچه پنبه, نیم بقچه بـه شـهربانو داد و چون ش هم همراه او بود, بـه جای نان خشک و پنیر مانده, به منظور نـهارشان نان شیرمال و مرغ بریـان گذاشت و آن ها را دست درون دست هم از خانـه فرستاد بیرون.شـهربانو و ملاباجی و راه افتادند. رفتند و رفتند که تا رسیدند بـه صحرا. ملاباجی بـه شـهربانو گفت «زودباش چاه را نشانم بده.»شـهربانو چاه را نشانش داد. ملاباجی پنبه ها را ورداشت انداخت تو چاه و خودش هم رفت پایین و دید دیو نخراشیده نتراشیده ای ته چاه توی حیـاط خوابیده.دیو از صدای پا بیدار شد. دید زشتی ایستاده رو بـه روش و بی آنکه سلامـی د زل زده تو چشم هاش و بربر نگاهش مـی کند.دیو را زیر چشمـی ورنداز کرد و گفت «تو کجا اینجا کجا؟» گفت «پنبه هایم را باد آورد انداخت تو چاه. آمدم برشان دارم.»دیو گفت «عجله نکن؛ اول بیـا سر من را بجور, بعد برو پنبه ها را وردار برو.» رفت جلو؛ چنگ انداخت لابهموهای دیو و بنا کرد بـه جستن آن ها.دیو گفت «بگو ببینم! موهای من تمـیزتر هست یـا موهای مادرت؟» گفت «البته موهای مادرم؛ موهای تو بـه جای رشک و شپش, مار و عقرب دارد.»دیو گفت «خیلی خوب! حالا پاشو حیـاط را جارو کن.» پاشد سرسری حیـاط را جارویی زد و برگشت پیش دیو.دیو پرسید «حیـاط شما بهتر هست یـا حیـاط من؟» جواب داد «البته کـه حیـاط ما؛ تو حیـاط ما دل آدم وا مـی شود, اما تو حیـاط تو دل آدم مـی گیرد.»دیو گفت «خیلی خوب! حالا برو ظرف ها را بشور.» ملاباجی گفت «خدایـا این دیگر چه بلایی بود کـه من گرفتارش شدم.»و همان طور کـه نق و نوق مـی کرد, رفت بـه ظرف ها آبی زد و چیدشان گوشـه آشپزخانـه.دیو پرسید «ظرف های من بهتر هست یـا ظرف های شما؟» جواب داد «مرده شور ظرف های تو را ببرد کـه آدم حالش بـه هم مـی خورد نگاهشان کند؛ ظرف های ما از تمـیزی مثل آینـه برق مـی زنند و آدم حظ مـی کند تو آن ها چیز بخورد.»دیو گفت «تا همـین جا بس است. برو پنبه هات را از کنج حیـاط بردار برو.» ملاباجی تند رفت تو حیـاط؛ دید بغل پنبه ها چند که تا شمش طلا هست. با اینکه شمش ها خیلی سنگین بود, دو سه تاشان را ورداشت و با عجله چپاند زیر بغلش. سرش را انداخت پایین و بدون خداحافظی راهش را گرفت کـه از چاه برود بیرون.دیو صدا زد «کجا بـه این زودی بیـا جلو کـه من حالا حالاها با تو کار دارم.» برگشت پیش دیو و ایستاد جلوش.دیو گفت «قبل از اینکه بری بیرون, از این حیـاط برو بـه حیـاط دوم و از حیـاط دوم برو بـه حیـاط سوم کنار آب روانی کـه از وسطش مـی گذرد بنشین. هر وقت دیدی آب سفید و سیـاه آمد بـه آن دست نزن. هر وقت دیدی آب زرد آمد, دست و صورتت را با آن بشور و بعد برو پی کارت.» رفت کنار جوی آب نشست. همـین کـه دید آب زرد آمد, دست و روش را شست و پنبه هاش را ورداشت و از چاه رفت بیرون.شـهربانو که تا چشمش افتاد بـه ملاباجی, چیزی نمانده بود از ترس زهره ترک شود؛ چون یک مار سیـاه درون پیشانیش درآمده بود و یک عقرب زرد از چانـه اش زده بود بیرون؛ اما از ترسش حرفی نزد و با او راه افتاد طرف خانـه. چشمتان روز بد نبیند!همـین کـه ملاباجی درون را بـه روی ش واکرد و او را دید, از ترس جیغ بلندی کشید. بعد, از هول اینکه درون و همسایـه ش را ببینند, او را تند برد تو اتاق و سر داد زد «چرا خودت را این ریختی کردی؟» ماجرای آن روز را از اول که تا آخر شرح داد.ملاباجی گفت «حالا نخ ها کو؟ طلاها کجاست؟» بقچه را گذاشت زمـین و ملاباجی دید اصلاً نخی درون کار نیست و همـه اش پنبه است.ملاباجی گفت «شمش های طلا را بده ببینم.» دست کرد از زیر بغلش بـه جای شمش طلا دو که تا تکه سنگ درشت درآورد و گذاشت جلو مادرش.ملاباجی دو دستی زد تو سر و گفت «ای بی عرضه! خاک بر آن سرت ند. حیف از آن همـه زحمتی کـه بالای تو کشیدم.» گفت «من کـه خودم نخواستم برم پیش دیو. خودت من را فرستادی. حالا سرکوفت هم مـی زنی؟» و های های بنا کرد بـه گریـه .ملاباجی دلش سوخت, گفت «همـه این ها تقصیر این شـهربانوی ورپریده است.»و شـهربانو را گرفت بـه باد کتک. بعد, ش را برد پیش حکیم باشی کـه برای مار و عقربی کـه در صورتش درآمده فکری د.حکیم باشی ملاباجی را معاینـه کرد و گفت «ریشـه این مار و عقرب درون دل هست و نمـی شود ریشـه کنش کرد. فقط یک روز درون مـیان حتما آن ها را از ته ببری و جاشان نمک بپاشی.»

از آن روز بـه بعد, ملاباجی یک روز درون مـیان کارد تیزی ورمـی داشت و مار و عقرب را مـی برید. اما, همان طور کـه حکیم باشی گفته بود, هیچ وقت ریشـه کن نمـی شدند. ملاباجی از این ور مـی برید و آن ها از آن ور درون مـی آمدند.حالا این را دیگر خدا مـی داند کـه ملاباجی با شـهربانو چه کرد و چه بـه روزش آورد!روزی از روزها, یکی از همسایـه ها ملاباجی و ش را بـه عروسی دعوت کرد و از آن ها وعده گرفت حتماً بـه عروسی بروند.ملاباجی بـه ش رخت نو پوشاند و کلی زر و زیور بـه او آویزان کرد و با دستمال ابریشم پیشانی و چانـه اش را بست کهی مار و عقرب را نبیند. خودش هم رخت نو پوشید و هف قلم آرایش کرد.شـهربانو هم گوشـه ای ایستاده بود و با حسرت بـه آن ها نگاه مـی کرد.ملاباجی از شـهربانو پرسید «تو هم مـی خواهی با ما بیـایی عروسی؟»شـهربانو گفت «بله!»ملاباجی گفت «خیلی خوب! الان فکری بـه حالت مـی کنم.»بعد, رفت تو انبار سه چهار کیسه نخود, لوبیـا و لپه را با هم قاطی کرد و دوباره ریختشان تو کیسه و کیسه ها را آورد, چید جلو شـهربانو و پیـاله ای هم داد دستش و گفت «این هم عروسی تو! که تا ما برگردیم حتما این پیـاله را از اشک چشمت پر کنی و این نخود, لوبیـا و لپه ها را از هم سوا کنی.»ملاباجی این را گفت و خوشحال و خندان دست ش را گرفت و از درون رفت بیرون.

شـهربانو نشست کنار حوض؛ زانوی غم بغل کرد و رفت تو فکر کـه چطور پیـاله را با اشک چشم پر کند و چطور سه کیسه نخود, لوبیـا و لپه را از هم سوا کند کـه یک دفعه یـادش آمد دیو بـه او گفته هر وقت کارت گیر کرد, بیـا سراغ من.پاشد مثل برق و باد رفت پیش دیو, سلام کرد و مشکلش را گفت. دیو گفت «اینکه غصه ندارد.»و پاشد رفت یک چنگ نمک دریـایی آورد و داد بـه شـهربانو و گفت «پیـاله را پر کن از آب و این ها را بریز توی آن. یک خروس هم بـه تو مـی دهم مثل خروس خودتان, که تا دانـه ها را برات سوا کند؛ بـه شرطی کـه خروس خودتان را تار و مارکنی کـه زن بابات از قضیـه بویی نبرد. اگر دلت مـی خواهد عروسی هم بری, بگو که تا وسیله اش را جور کنم.»شـهربانو گفت «خیلی دلم مـی خواهد برم عروسی.»دیو فوری رفت صندوقی آورد, گذاشت جلو شـهربانو و از توی آن یک دست لباس عروسی با تاج و گل کمر و کفش قشنگ درآورد و داد بـه شـهربانو. یک گردن بند مروارید و یک جفت دست بند طلا و یک انگشتر الماس هم داد بـه او و گفت «به خانـه کـه رسیدی لباست را عوض کن و برو عروسی و زودتر از مـهمان ها عروسی را ترک کن؛ برگرد خانـه و همان لباس های قبلی ات را بپوش.»بعد, ظرف سفالی کوچکی از زیر تشکچه اش درآورد و از روغنی کـه توی آن بود مالید بـه پاهای شـهربانو کـه ترو فرز بشوند. آن وقت توی یک دست شـهربانو خاکستر ریخت و توی دست دیگرش یک دسته گل گذاشت و گفت «وقتی رفتی عروسی خاکسترها را بپاش بـه سر ملاباجی و ش. گل ها را هم بریز رو سر عروس و داماد و مـهمان ها.»شـهربانو تند برگشت خانـه. پیـاله را پر از آب کرد و نمک را ریخت توی آن. خروس ملاباجی را از خانـه کرد بیرون و خروسی را کـه دیو داده بود بـه او, انداخت بـه جان دانـه ها. آن وقت لباس هاش را درآورد, برد تو طویله قایم کرد و لباس های تازه را پوشید و زر و زینتش را بست بـه خودش و صورتش را هفت قلم, از خط و خال گرفته که تا وسمـه و سرمـه و سرخاب و سفیداب و زرک, آرایش کرد و رفت عروسی.همـین کـه شـهربانو پا گذاشت بـه مجلس عروسی, غوغایی بـه پا شد آن سرش ناپیدا. دیگری بـه عروس نگاه نمـی کرد. همـه چشم دوخته بودند بـه شـهربانو و از همدیگر مـی پرسیدند این کیست کـه از قشنگی بـه ماه مـی گوید درنیـا کـه من درآمده ام؟اقوام داماد فکر مـی د شـهربانو و کار عروس هست و قوم و خویش های عروس خیـال مـی د از طایفه داماد است. همـه ماتشان بود و باور نمـی د آدمـی زاده ای بـه آن خوشگلی وجود داشته باشد.

در این بین ملاباجی کـه به شـهربانو خیره شده بود, بـه مادرش گفت «ننـه! نکند این شـهربانو هست که آمده اینجا؟»ملاباجی گفت «خدا عقلت بده! شـهربانو الان دارد دانـه ها را از هم جدا مـی کند و هی زور مـی زند بیشتر اشک بریزد و پیـاله را پر کند که تا کمتر کتک بخورد.» گفت «آخر همـه چیزش بـه شـهربانو رفته. چشم و ابرو و قد و قامتش با او مو نمـی زند.»ملاباجی گفت «ول کن تو هم با این حرف ها! توی یک جالیز مـی روی صدتا بادمجان مثل هم پیدا مـی شود. آن وقت تو مـی خواهی توی یک شـهر دوتا آدم مثل هم پیدا نشود.»آخرهای مجلس ها یکی یکی شروع د بـه و هر کدام یک دور یدند. نوبت کـه رسید بـه شـهربانو, پاشد چرخی زد و چنان ی کرد کـه همـه انگشت بـه دهان ماندند و در حین دسته گل را پرت کرد طرف عروس و داماد. دسته گل بین زمـین و هوا شد یک خرمن گل خوشبو و همـه اهل مجلس را غرق گل کرد. بعد, دست دیگرش را بـه سمت ملاباجی و ش تکان داد و آن یک چنگ خاکستر شد یک کپه خاکستر و نشست رو سر و صورت ملاباجی و ش.اهل مجلس ماتشان برد کـه چه حکمتی درون این کار بود کـه این ناشناس بـه همـه گل افشانی کرد و به سر و روی ملاباجی و ش خاکستر پاشید. اما هر چه فکر د نفهمـیدند آن همـه گل و خاکستر از کجا پیدا شد.شـهربانو همـین کـه دید مـهمان ها مثل جن زده ها گیج و منگ این طرف آن طرف نگاه مـی کنند و حواسشان پرت است, از مجلس زد بیرون و تند راه افتاد طرف خانـه.پسر پادشاه داشت از شکار برمـی گشت کـه در راه برخورد بـه شـهربانو و با خودش گفت «چنین ی درون این شـهر هست و ما بی خبریم؟»و راه افتاد بـه دنبال او.شـهربانو فهمـید و تندتر قدم برداشت و خواست از جوی آب بپرد کـه هول شد و یک لنگه کفشش از پاش درآمد و ماند آن طرف جو.شـهربانو دید اگر بخواهد برگردد و لنگه کفش را بردارد, پسر پادشاه بـه او مـی رسد.این بود کـه کفش را جا گذاشت و مثل برق خودش را رساند خانـه.پسر پادشاه وقتی نتوانست بـه شـهربانو برسد, برگشت لنگه کفش را ورداشت و با خود برد.

باز هم بشنوید از ملاباجی و ش!ملاباجی و دختش, مثل برج زهرمار مجلس عروسی را ترک د و با عجله راه افتادند سمت خانـه, کـه دق دلی خاکسترهایی را کـه تو عروسی بـه سر و روشان ریخته شده بود از شـهربانو دربیـارند.هنوز پاشان نرسیده بود بـه خانـه کـه ملاباجی صدا زد «آهای ! بیـا ببینم آن پیـاله را با اشک چشمت پر کرده ای یـا نـه؟»شـهربانو زود پیـاله را کـه از اشک داشت لپر مـی زد آورد داد بـه دست ملاباجی.ملاباجی بـه آن زبان زد, دید شور است. خوب تاله نگاه کرد, دید زلال زلال است. گفت «دانـه ها را چه کردی؟»شـهربانو گفت «همـه را سوا کردم.»و دست ملاباجی را گرفت برد, دانـه های سواشده را نشان داد.چیزی نمانده بود کـه ملاباجی از تعجب شاخ دربیـارد. فکر کرد اگری دل خوش داشته باشد و دستش بـه کار برود, یک ماه هم نمـی تواند آن همـه دانـه را جدا کند. آن وقت شـهربانو چطور توانسته هم اشک بریزد و هم کار بـه این سختی را نصف روزه تمام کند؟ملاباجی شـهربانو را فرستاد بـه رفت و روب خانـه و با خودش گفت «پاک گیج شده ام. از کار این هیچ سر درون نمـی آورم.» ملاباجی گفت «ننـه جان! حتماًی کمکش کرده.»ملاباجی گفت «به نظرم آن زرد ننـه شـهربانو هست و یک جوری راه و چاه را نشانش مـی دهد. حتما کلک این را کند.»ملاباجی این را گفت و پاشد رفت پیش حکیم باشی چشم و ابرویی نشان داد و با او ساخت و پاخت کرد کـه خودش را بـه ناخوشی بزند و وقتی حکیم باشی را آوردند بالای سرش بگوید علاج مرضش گوشت زرد است.ملاباجی برگشت خانـه. شب, پیش از آمدن شوهرش گرفت تخت خوابید و بنا کرد بـه آه و ناله کـه «آخ کمرم! آخ دلم! خدایـا مردم از درد. یکی نیست بـه دادم برسد.»شوهرش دست پاچه شد. برایش گلزبان و عناب و س دم کرد و به خوردش داد؛ ولی دردش ساکت نشد.روز بعد, ملاباجی کمـی زردچوبه مالید بـه صورتش؛ یک نان خشک گذاشت زیر تشکش و همـین کـه شوهرش آمد خانـه, گرفت خوابید و بنا کرد از این پهلو بـه آن پهلو غلت زدن. همان طور کـه غلت مـی زد, نان خشک تاراق و توروق مـی شکست و او مـی نالید «خدایـا چه کنم! استخوان هایم از درد دارند مـی ترکند.»شوهر ملاباجی سراسیمـه رفت حکیم باشی را آورد بالا سر زنش.حکیم باشی نبضش را گرفت, خوب معاینـه اش کرد و آخر سر گفت «این مریض مرضی دارد کـه علاجش فقط گوشت زرد است. اگر امشب یـا فردا براش تهیـه کردید کـه هیچ, وگرنـه حسابش با کلام الکاتبین است.»مرد گفت «شکر خدا خودمان یک زرد درون خانـه داریم. حالا کـه شب است, فردا دم صبح سرش را مـی برم و گوشتش را مـی دهم بخورد.»شـهربانو همـین کـه این حرف را شنید, دود از دلش بلند شد و دیگر حال و روز خودش را نفهمـید و گرفت یک گوشـه افتاد. هر چه فکر کرد چه کند کـه را نجات دهد, عقلش بـه جایی نرسید. آخر سر با خودش گفت «بهتر هست بروم سراغ دیو و از او چاره کار را بپرسم.»

همان شب, وقتی خاطر جمع شد همـه خوابیده اند, آهسته پا شد از خانـه زد بیرون و رفت توی چاه؛ بـه دیو سلام کرد و قضیـه را بـه تفصیل شرح داد.دیو گفت «غصه نخور! زود برگرد خانـه, مادرت را بیـار تو صحرا ول کن؛ من هم همزادش را مـی فرستم جای او.»شـهربانو زود برگشت خانـه. را برد تو صحرا ول کرد و رفت پیش دیو. دیو همزاد زرد را حاضر کرد و به شـهربانو گفت «این را ببر ببند جای مادرت. وقتی او را کشتند بـه گوشتشنزن و استخوان هایش را ببر تو طویله چال کن.»شـهربانو همزاد زرد را برد خانـه بست جای مادرش و رفت دو سه ساعتی را کـه به اذان صبح مانده بود, راحت گرفت خوابید.صبح زود, مرد رفت قصاب سر گذر را آورد. قصاب هم زرد را از طویله کشید بیرون و کنار باغچه سرش را برید. بعد, گوشتش را کباب د و خوردند. اما هر چه اصرار د, شـهربانو بـه آننزد و همان طور کـه دیو سفارش کرده بود, سر فرصت استخوان های را جمع کرد برد توی طویله چال کرد.ملاباجی گوشت زرد را کـه خورد کم کم بلند شد راه افتاد؛ چون فکر مـی کرد دیگر دنیـا بـه کامش شده و از آن بـه بعدی نیست بـه شـهربانو کمک کند. ولی خبر نداشت کـه پسر پادشاه از لحظه ای کـه چشمش افتاده بـه شـهربانو, عاشق دلخسته او شده و کفشش را همـیشـه مـی گذارد زیر سرش و گردش را سرمـه چشمش مـی کند.

پسر پادشاه از عشق شـهربانو بیمار شد و افتاد بـه بستر. حکیم بـه بالینش آمد؛ اما از دردش سر درنیـاورد. مادرش همـه حکیم های شـهر را جمع کرد و افتاد بـه دست و پای آن ها کـه «تو را بـه خدا هر جور شده از درد پسرم سر دربیـارید و او را درمان کنید.»حکیم ها رفتار پسر را زیر نظر گرفتند و طولی نکشید فهمـیدند پسر پادشاه عاشق ی شده و لنگه کفش را هم دارد.وقتی مادرش از ته و توی کار سر درآورد, پسرش را دلداری داد و گفت «خاطر جمع باش ی را کـه مـی خواهی اگر پشت کوه قاف هم باشد, پیداش مـی کنم و دستش را مـی گذارم توی دستت.»روز بعد, چندتا پیرزن گیس سفید لنگه کفش را ورداشتند و خانـه بـه خانـه شـهر را گشتند؛ اما صاحب کفش را پیدا ند. لنگه کفش را بـه پای هر ی مـی د, یـا تنگ بود یـا گشاد و پس از چند روز جست و جو صاحب کفش پیدا نشد.وقتی نوبت رسید بـه خانـه پدر شـهربانو, ملاباجی شـهربانو را کرد تو تنور. یک سینی ارزن گذاشت درون تنور و خروس را ول کرد طرف ارزن ها کـه همان دور و بر بچرخد؛ سر و صدا راه بندازد و ارزن بخورد؛ که تا اگر شـهربانو حرفی زد بـه گوشی نرسد.گیس سفیدها وارد خانـه شدند و پرسیدند «شما تو خانـه ندارید؟»ملاباجی گفت «چرا نداریم! البته کـه داریم؛ خوبش را هم داریم.» و تند رفت ش را آورد جلو.گیس سفیدها لنگه کفش را دادند بـه کـه د بـه پاش. ملاباجی هر چه زور زد و تقلا کرد؛ کفش بـه پاش نرفت کـه نرفت.چون خانـه دیگری نمانده بود, گیس سفیدها خودشان را از تک و تا ننداختند و گفتند « دیگری درون خانـه ندارید؟»ملاباجی گفت « ما یکی یک دانـه است, عزیز دردانـه است!»در این مـیان خروس بنا کرد بـه خواندنر«قوقولی . . . قو قو . . .سینی ارزن رو تنور …قوقولی . . . قو قو . . .ماه پیشانی رفته تو تنور!قوقولی . . . قو قو . . .سینی ارزن ورداماه پیشانی را درآر.»گیس سفیدها آواز خروس را کـه شنیدند, تعجب د. گفتند «این خروس چه مـی گوید؟»ملاباجی تند سنگی ورداشت انداخت طرف خروس. گفت «این خروس بی محل است؛ همـین فردا مـی کشمش و از دستش راحت مـی شوم.»خروس از هول سنگ پرید رو دیوار و باز بنا کرد بـه خواندن«قوقولی . . . قو قو . .سینی ارزن رو تنوقوقولی . . . قو قو . .ماه پیشانی رفته تو تنور!قوقولی . . . قو قو . . .سینی ارزن ورداماه پیشانی را درآر.»گیس سفیدها نگاهی د بـه هم و گفتند «بریم سر تنور ببینیم چه خبر است.»و رفتند درون تنور را ورداشتند و دیدند ی مثل ماه شب چهارده تو تنور است.یکی از گیس سفیدها دست را گرفت از تنور درش آورد و از خوشحالی فریـاد زد «کی که تا حالا ی دیده بـه پیشانیش ماه و به چانـه اش ستاره؟»بقیـه هم زود آمدند جلو و کفش را د بـه پاش و دیدند درست قالب پای است. رو د بـه ملاباجی و گفتند «پسر پادشاه عاشق این هست و از عشق او پاک از خواب و خوراک افتاده. حالا هر چه مـی خواهی بگو بیـاریم و را ببریم؟»ملاباجی گفت «ما از شما چندان چیزی نمـی خواهیم. دو ذرع کرباس آبی, نیم من سیر و نیم من پیـاز بیـارید و را وردارید ببرید؛ ولی بـه یک شرط.»گفتند «چه شرطی؟»گفت «به این شرط کـه آن یکی را هم به منظور پسر وزیر بگیرید.»گفتند «این مطلب را هم بـه پادشاه مـی گوییم. او هم حتماً فرمان مـی دهد بـه وزیر کـه آن یکی را به منظور پسرش بگیرد. اما سر درون نیـاوردیم چرا بـه این قشنگی را کـه در صورتش ماه و ستاره دارد بـه این مفتی مـی دهی؟»ملاباجی گفت «قشنگیش سرش را بخورد؛ از بس کـه این بد جنس و هوسباز هست از دستش کلافه شده ام. صبح که تا غروب بالای پشت بام به منظور جوان های همسایـه قر و غمزه مـی آید و پشت چشم نازک مـی کند.»گفتند «او را پسر پادشاه مـی خواهد و این حرف ها هم ربطی بـه ما ندارد.»صبح فردا, گیس سفیدها با دو ذرع کرباس آبی, نیم من سیر و نیم من پیـاز برگشتند خانـه ملاباجی و گفتند «آمده ایم را ببریم به منظور پسر پادشاه.»ملاباجی گفت «آن یکی را کی مـی برید؟»گفتند «یک شب بعد از عروسی پسر پادشاه مـی آییم و آن یکی را مـی بریم به منظور پسر وزیر.»ملاباجی گفت «حالا کـه این طور است, شما هم عصر بیـایید و عروستان را ببرید.»گیس سفیدها پرسیدند «چرا عصر؟»ملاباجی جواب داد «مـی خواهم براش لباس عروسی بدوزم.»خواستگارها قبول د و رفتند.ملاباجی از کرباس آبی پیرهن گل و گشادی دوخت و کرد تن شـهربانو. به منظور نـهار هم یک دیگ آش آلوچه پر چربی پخت. بعد, آش آلوچه و همـه سیر و پیـازها را بـه زور مشت و سقلمـه بـه خوردش داد.

دم دمای غروب گیس سفیدها برگشتند؛ شـهربانو را از ملاباجی تحویل گرفتند کـه او را بـه قصر پادشاه ببرند. از خانـه کـه بیرون آمدند شـهربانو گفت «از بیرون شـهر برویم کـه من بتوانم از مادرم خداحافظی کنم.»گفتند «مگر این مادرت نبود؟»شـهربانو گفت «نـه. زن بابام بود.»گفتند «حالا فهمـیدیم به منظور چه تو را قایم کرده بود تو تنور. بعد هم آن همـه حرف زشت نثارت کرد و تو را بـه این مفتی داد.»شـهربانو راه گیس سفیدها را بـه طرف صحرا کج کرد و همـین کـه رسیدند نزدیک چاه گفت «شما همـین جا منتظر باشید که تا من بروم از مادرم خداحافظی کنم و برگردم.»و زود رفت تو چاه.دیو گفت «کجا مـی روی با این لباس کرباس و با این دهن کـه از آن بوی سیر بلند است؟»شـهربانو گفت «دارند مـی برندم خانـه شوهر.»و از اول که تا آخر ماجرا را به منظور دیو تعریف کرد.دیو زود رفت یک دست لباس حریر, یک تاج یـاقوت, یک انگشتر الماس, یک گردن بند زمردنشان و یک جفت کفش طلا آورد پوشاند بـه شـهربانو. دهنش را هم با مشک و عنبر معطر کرد و گفت «پسر پادشاه هر چه داد بـه تو, دستش را رد نکن؛ اما طوری کـه نفهمد ها را بریز دور.»بعد, دیو بـه شـهربانو یـاد داد اگر دلش درد گرفت چه کار کند.شـهربانو از دیو خداحافظی کرد؛ از چاه بیرون آمد و برگشت پیش گیس سفیدها.همـین کـه چشم گیس سفیدها افتاد بـه شـهربانو, تعجب د. پرسیدند «این ها را کی داد بـه تو؟»شـهربانو گفت «مادرم!»گفتند «قدر چنین مادر با سلیقه ای را بدان؛ چون اگر جامـه دان زن پادشاه را زیر و رو کنی, چنین چیزهای زیبایی درون آن پیدا نمـی کنی.»و با شـهربانو راه افتادند طرف قصر پادشاه.

به قصر کـه رسیدند, همـه اهل حرمسرای پادشاه سراپا چشم شدند و با تعجب شـهربانو را تماشا د. درون این مـیان پسر پادشاه آمد؛ دست شـهربانو را گرفت و او را بـه اتاق مادرش برد.مادر پسر از دیدن صورت قشنگ ماه پیشانی ماتش برد. گفت «تا حالا ی ندیده بودم کـه در صورتش ماه و ستاره بدرخشد.»بعد مجلس عقد برگزار د و شب هم بساط عروسی را راه انداختند. مطرب ها زدند و کوبیدند و مردم پایکوبی د و آخر شب, پادشاه, وزرا و اعیـان و اشراف شـهر قدم پیش گذاشتند, عروس و داماد را دست بـه دست دادند و فرستادند بـه حجله.پسر پادشاه بـه سلامتی شـهربانو شروع کرد بـه نوشیدن و آن قدر خورد کـه سیـاه مست شد و دیگر نتوانست رو پا بند شود و افتاد و خوابش برد. شـهربانو هم خوابید؛ اما نیمـه های شب از زور دل پیچه بیدار شد. دید دلش افتاده بـه غار و غور و نمـی تواند خودش را نگه دارد.همان طور کـه دیو یـادش داده بود, خودش را تو زیر جامـه پسر پادشاه راحت کرد.پسر پادشاه کله سحر بیدار شد و دید وضعش خراب هست و خیلی پکر شد.شـهربانو کـه حواسش بـه او بود, پرسید «چرا نمـی خوابی و ناراحت بـه نظر مـی رسی؟»پسر پادشاه ناچار شد بـه شـهربانو بگوید «بله! برایم اتفاقی افتاده کـه تا حالا سابقه نداشته و خجالت مـی کشم بـه کلفت ها بگویم بیـایند و تمـیزم کنند.»شـهربانو گفت «لازم نیست بهی چیزی بگویی؛ خودم این مشکل را برطرف مـی کنم.»بعد, پاشد زیرجامـه پسر پادشاه را درآورد و بی سر و صدا آن را شست و انداخت رو درخت گل و صبح پیش از درآمدن آفتاب رفت زیر جامـه خشک شده را آورد کرد پای پسر پادشاه.پسر پادشاه از این کار شـهربانو خیلی خوشش آمد. یک دستبند الماس نشان بـه او بخشید و عشق و علاقه اش بـه او بیشتر شد.همـه این ها را که تا اینجا داشته باشید و باز هم بشنوید از ملاباجی.

ملاباجی کـه منتظر بود همان شب اول شـهربانو را با خفت و خواری از قصر بندازند بیرون و او را بعد بیـارند, که تا ظهر انتظار کشید و وقتی دید خبری نشد, پاشد رفت بـه قصر کـه سر و گوشی آب بدهد و از ته و توی قضیـه سر دربیـارد.ملاباجی پرسان پرسان شـهربانو را پیدا کرد و دید نـه خیر! تاج یـاقوت بر سر و لباس حریر بر تن و گردن بند زمرد نشان بر گردن و دستبند طلا بر دست و انگشتر الماس بر انگشت. خوش و خرم گرفته نشسته و خدمتکارها مثل پروانـه دور و برش مـی چرخند و ماه از پیشانیش مـی تابد و ستاره درون چانـه اش مـی درخشد.ملاباجی یواش یواش خودش را رساند بـه شـهربانو. سر درون گوشش گذاشت و پرسید «دیشب دلت درد نگرفت؟»شـهربانو گفت «چرا! که تا صبح دلم مثل آسمان قرمبه غار و غور مـی کرد و به خودم مـی پیچیدم. آخر سر هم مجبور شدم خودم را تو حجله راحت کنم و منتظر بودم صبح با کتک از اینجا بیرونم کنند؛ اما همـه این ها را بـه فال نیک گرفتند و پسر پادشاه یک دستبند الماس نشان هم هدیـه کرد بـه من.»ملاباجی با خودش گفت «ای بخشکی شانس! ما هر کلکی مـی زنیم کـه این بیفتد, روز بـه روز بلندتر مـی شود.»و زود برگشت خانـه خودشان. دید خواستگارها از خانـه وزیر آمده اند کـه پرس و جو کنند چه چیزهایی حتما بیـاورند و آن یکی را ببرند.ملاباجی گفت «پنجاه سکه نقره شیر بها؛ صد سکه طلا مـهر؛ هفت دست رخت هفت رنگ به منظور روز اول عروسی؛ بـه اضافه انگشتر, طوق و النگو.»گفتند «چطور به منظور شـهربانو فقط دو ذرع کرباس خواستی و یک من سیر و پیـاز و برای این یکی سنگ تمام مـی گذاری و از چیزی کوتاهی نمـی کنی؟»گفت «ای چه دخلی دارد بـه آن یکی. که تا حالا هیچ مردی صداش را نشنیده. آن قدر نجیب و سر بـه راه هست که از زن آبستن رو مـی گیرد کـه شاید بچه اش پسر باشد.»خواستگارها دیگر چیزی نگفتند و بنا بـه دستور شاه قرار شد عصر هر چه را کـه ملاباجی خواسته براش بیـارند و را ببرند به منظور پسر وزیر.ملاباجی کـه حرف های شـهربانو را باور کرده بود, آش آلوچه ای پخت و تمامش را بـه خورد ش داد. بعد مار و عقرب را حسابی کف تراش کرد و پیشانی و چانـه را با چارقد ابریشمـی خوشرنگی پوشاند؛ لباس نو بـه تنش کرد و عصر کـه خواستگارها برگشتند او را با کبکبه و دبدبه فرستاد خانـه وزیر.همـین کـه پای ملاباجی بـه خانـه وزیر رسید, پسر وزیر آمد پیشوازش. دید از زشتی نمـی شود نگاهش کرد. اما از ترس شاه جرئت نکرد جیک بزند.

خلاصه! را عقد د. بساط عروسی را چیدند و شب عروس و داماد را دست بـه دست دادند و فرستادند بـه حجله. ملاباجی از بس آش آلوچه خورده بود, پشت سر هم عاروق مـی زد و بوی گند مـی داد بیرون. نصفه های شب هم دلش درد گرفت و پا شد کمـی این ور آن ور چرخید. ولی طاقت نیـاورد و حجله را کثیف کرد.پسر وزیر از بوی گند از خواب بیدار شد و پرسید «این چه بویی است؟ چرا این قدر غار و غور مـی کنی و این ور آن ور مـی چرخی؟» گفت «مگر خبر نداری این چیزها را حتما به فال نیک گرفت؟»پسر پاشد. شمع روشن کرد و تا چشمش افتاد بـه صورت و مار و عقرب را دید, جیغ بلندی کشید؛ از حجله زد بیرون؛ دوید تو اتاق مادرش و هر چه را دیده بود بـه او گفت. مادرش هم رفت قضیـه را بـه وزیر گفت؛ وزیر هم بـه پادشاه گفت؛ پادشاه هم بـه زنش گفت؛ زن پادشاه هم بـه پسرش گفت و پسرش هم مطلب را با شـهربانو درون مـیان گذاشت. شـهربانو هم از اول که تا آخر سرگذشت خودش, مادرش, ملاباجی, مکتب خانـه, خمره سرکه و و پنبه و دیو را به منظور پسر پادشاه تعریف کرد.پسر پادشاه هم رفت ماجرا را رساند بـه گوش مادرش و مادرش هم بـه پادشاه گفت. پادشاه هم وزیر را خواست و گفت «چون فرمان من شما را بـه چنین دردسری گرفتار کرده, م را مـی دهم بـه پسرت که تا تلافی بشود.»وزیر گفت «با این و مادر چه کنیم؟»شاه گفت «فرمان مـی دهم آن ها را از باروی شـهر بندازند تو خندق.»بعد جشن مفصلی گرفتند. شاه را بـه پسر وزیر دادند و همـه کارها رو بـه راه شد.

اما, هوش و حواس شـهربانو همـیشـه پیش مادرش بود و از دوری او روز بـه روز بیشتر غصه مـی خورد. این بود کـه یک روز صبح زود راهی صحرا شد و رفت توی چاه بـه دیو سلام کرد و گفت «ای دیو! تو همـیشـه بـه من کمک کرده ای, اما بدون مادر نمـی توانم زندگی کنم.»دیو زرد را آورد و با تیغ الماس پوستش را از بعد سر که تا نوک دم شکافت. یک دفعه مادر شـهربانو از جلد درآمد و دست انداخت گردن شـهربانو. گفت «جان! این رسم روزگار بود کـه مادرت را بندازی تو خمره؟»شـهربانو نتوانست جواب بدهد و از شوق دیدار مادرش بـه گریـه افتاد.دیو گفت «حالا جای گریـه نیست. بروید و خوش و خرم با هم زندگی کنید.»شـهربانو از دیو خداحافظی کرد و دست درون دست مادرش بـه قصر برگشت.پسر پادشاه وقتی دید چنین مادرزن خوبی دارد, خوشحال شد و داد یک خانـه قشنگ درون قصر براش ساختند و سال های سال همـه بـه خوبی و خوشی زندگی د.

همان طور کـه آن ها بـه مراد دلشان رسیدند,شما هم بـه مراد دلتان برسید.

: جارو کشیدن همراه رقص ، جارو کشیدن همراه رقص

جارو کشیدن همراه رقص ماه پیشانی - اتل متل توتوله
[ماه پیشانی - اتل متل توتوله جارو کشیدن همراه رقص]

نویسنده و منبع: پشتیبان دو | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 03:25:00 +0000یواش توش

عمو نوروز و ننـه سرما - اتل متل توتوله

یواش توش عمو نوروز و   ننـه سرما - اتل متل توتوله mimplus.irیکی بود, یکی نبود. یواش توش پیر مردی بود بـه نام عمو نوروز کـه هر سال روز اول بهار با کلاه نمدی, زلف و ریش حنا بسته, کمرچین قدک آبی, شال خلیل خانی, شلوار قصب و گیوه تخت نازک از کوه راه مـی افتاد و عصا بـه دست مـی آمد بـه سمت دروازه شـهر.

بیرون از دروازه شـهر پیرزنی زندگی مـی کرد کـه دلباخته عمو نوروز بود و روز اول هر بهار, صبح زود پا مـی شد, جایش را جمع مـی کرد و بعد از خانـه تکانی و آب و جاروی حیـاط, خودش را حسابی تر و تمـیز مـی کرد. یواش توش بـه سر و دست و پایش حنای مفصلی مـی گذاشت و هفت قلم, از خط و خال گرفته که تا سرمـه و سرخاب و زرک آرایش مـی کرد. یل ترمـه و تنبان قرمز و شلیته پرچین مـی پوشید و مشک و عنبر بـه سر و صورت و گیسش مـی زد و فرشش را مـی آورد مـی انداخت رو ایوان, جلو حوضچه فواره دار رو بـه روی باغچه اش کـه پر بود از همـه جور درخت مـیوه پر شکوفه و گل رنگارنگ بهاری و در یک سینی قشنگ و پاکیزه سیر, سرکه, سماق, سنجد, سیب, سبزی, و سمنو مـی چید و در یک سینی دیگر هفت جور مـیوه خشقل و نبات مـی ریخت. بعد منقل را آتش مـی کرد و مـی رفت قلیـان مـی آورد مـی گذاشت دم دستش. اما, سر قلیـان آتش نمـی گذاشت و همانجا چشم بـه راه عمو نوروز مـی نشست.اینو چند وقت پیش پیدا کردم و گذاشتم کـه قبل از عید پست کنم…

چندان طول نمـی کشید کـه پلک های پیرزن سنگین مـی شد و یواش یواش خواب بـه سراغش مـی آمد و کم کم خرناسش مـی زفت بـه هوا.

در این بین عمو نوروز از راه مـی رسید و دلش نمـی آمد پیرزن را بیدار کند. یک شاخه گل همـیشـه بهار از باغچه مـی چید رو او مـی گذاشت و مـی نشست کنارش. از منقل یک گله آتش برمـی داشت مـی گذاشت سر قلیـان و چند پک بـه آن مـی زد و یک نارنج از وسط نصف مـی کرد؛ یک پاره اش را با قندآب مـی خورد. آتش منقل را به منظور اینکه زود سرد نشود مـی کرد زیر خاکستر؛ ررزن را مـی بوسید و پا مـی شد راه مـی افتاد.

آفتاب یواش یواش تو ایوان پهن مـی شد و پیرزن بیدار مـی شد. اول چیزی دستگیرش نمـی شد. اما یک خرده کـه چشمش را باز مـی کرد مـی دید ای داد بی داد همـه چیز دست خورده. آتش رفته سر قلیـان. نارنج از وسط نصف شده. آتش ها رفته اند زیر خاکستر, لپش هم تر است. آن وقت مـی فهمـید کـه عمو نوروز آمده و رفته و نخواسته او را بیدار کند.

پیر زن خیلی غصه مـی خورد کـه چرا بعد از آن همـه زحمتی کـه برای دیدن عمو نوروز کشیده, درست همان موقعی کـه باید بیدار مـی ماند خوابش و نتوانسته عمو نوروز را ببیند و هر روز پیش این و آن درد دل مـی کرد کـه چه کند و چه نکند که تا بتواند عمو نوروز را ببیند؛ که تا یک روزیی بـه او گفت چاره ای ندارد جز یک دفعه دیگر باد بهار بوزد و روز اول بهار برسد و عمو نوروز باز از سر کوه راه بیفتد بـه سمت شـهر و او بتواند چشم بـه دیدارش روشن کند.

پیر زن هم قبول کرد. اما هیچ نمـی داند کـه سال دیگر پیرزن توانست عمو نوروز را ببیند یـا نـه. چون بعضی ها مـی گویند اگر این ها همدیگر را ببینند دنیـا بـه آخر مـی رسد و از آنجا کـه دنیـا هنوز بـه آخر نرسیده پیرزن و عمو نوروز همدیگر را ندیده اند.

: یواش توش ، یواش توش

یواش توش عمو نوروز و  ننـه سرما - اتل متل توتوله
[عمو نوروز و ننـه سرما - اتل متل توتوله یواش توش]

نویسنده و منبع: پشتیبان دو | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 11:32:00 +0000شعر با اسم مرضیه

زیر گنبد کبود‌ (آقای حکایتی) - اتل متل توتوله

شعر با اسم مرضیـه زیر گنبد کبود‌ (آقای حکایتی) - اتل متل توتوله mimplus.ir

یکی بود یکی نبودزیر گنبد کبودروبروی بچه هاقصه گو نشسته بودقصه گو قصه مـی گفتاز کتاب قصه هاقصه های پرنشاطقصه های آشنا

قصه ی باغ بزرگقصه ی گل قشنگقصه ی شیر و پلنگقصه ی موش زرنگقصه ی باغ بزرگقصه ی گل قشنگقصه ی شیر و پلنگقصه ی موش زرنگ

آقای حکایتی اسم قصه گوی ماستزیر گنبد کبود شـهر خوب قصه هاستزیر گنبد کبود شـهر خوب قصه هاست

ستاره بود بالاشکوفه بود پایینقصه ی ما تموم شدقصه ی ما بود همـین

پایین اومدیم آب بودرفتیم بالا آسمونتا قصه های دیگهخدا نگهدارتونپایین اومدیم آب بودرفتیم بالا آسمونتا قصه های دیگهخدا نگهدارتونخدا نگهدارتونخدا نگهدارتون

. شعر با اسم مرضیه . شعر با اسم مرضیه ، شعر با اسم مرضیه

شعر با اسم مرضیه زیر گنبد کبود‌ (آقای حکایتی) - اتل متل توتوله
[زیر گنبد کبود‌ (آقای حکایتی) - اتل متل توتوله شعر با اسم مرضیه]

نویسنده و منبع: پشتیبان دو | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 12:16:00 +0000اون خوابید

لالایی (گنجشک لالا) - اتل متل توتوله

گنجشک لالاسنجاب لالاآمد دوبارهمـهتاب لالالالالالائیلالالالائیلالالالائیلالالالائی

گل زود خوابیدمثل همـیشـهقورباغه ساکتخوابیده بیشـهلالالالائیلالالالائیلالالالائیلالالالائی

جنگل لالالابرکه لالالاشب بر همـه خوشتا صبح فردالالالالائیلالالالائیلالالالائیلالالالائی

. اون خوابید . اون خوابید : اون خوابید ، اون خوابید

اون خوابید لالایی (گنجشک لالا) - اتل متل توتوله
[لالایی (گنجشک لالا) - اتل متل توتوله اون خوابید]

نویسنده و منبع: پشتیبان دو | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 12:45:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com