گنجشک لالاسنجاب لالاآمد دوبارهمـهتاب لالالالالالائیلالالالائیلالالالائیلالالالائی

گل زود خوابیدمثل همـیشـهقورباغه ساکتخوابیده بیشـهلالالالائیلالالالائیلالالالائیلالالالائی

جنگل لالالابرکه لالالاشب بر همـه خوشتا صبح فردالالالالائیلالالالائیلالالالائیلالالالائی

. اون خوابید . اون خوابید : اون خوابید ، اون خوابید
[لالایی (گنجشک لالا) - اتل متل توتوله اون خوابید]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 12:45:00 +0000