شعر درون مورد مرضیـه زیر گنبد کبود‌ (آقای حکایتی) - اتل متل توتوله mimplus.ir

یکی بود یکی نبودزیر گنبد کبودروبروی بچه هاقصه گو نشسته بودقصه گو قصه مـی گفتاز کتاب قصه هاقصه های پرنشاطقصه های آشنا

قصه ی باغ بزرگقصه ی گل قشنگقصه ی شیر و پلنگقصه ی موش زرنگقصه ی باغ بزرگقصه ی گل قشنگقصه ی شیر و پلنگقصه ی موش زرنگ

آقای حکایتی اسم قصه گوی ماستزیر گنبد کبود شـهر خوب قصه هاستزیر گنبد کبود شـهر خوب قصه هاست

ستاره بود بالاشکوفه بود پایینقصه ی ما تموم شدقصه ی ما بود همـین

پایین اومدیم آب بودرفتیم بالا آسمونتا قصه های دیگهخدا نگهدارتونپایین اومدیم آب بودرفتیم بالا آسمونتا قصه های دیگهخدا نگهدارتونخدا نگهدارتونخدا نگهدارتون

. شعر در مورد مرضیه . شعر در مورد مرضیه ، شعر در مورد مرضیه

شعر در مورد مرضیه زیر گنبد کبود‌ (آقای حکایتی) - اتل متل توتوله
[زیر گنبد کبود‌ (آقای حکایتی) - اتل متل توتوله شعر در مورد مرضیه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 12:16:00 +0000